Acord de prestació de serveis per malalties d’especial gravetat

Acord de la mesa d’universitats públiques catalanes pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat

1. Exposició de motius

Els empleats i les empleades públics tenen dret, de conformitat amb l’article 14 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic , a rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, protecció de la salut en sentit ampli que segons l’OMS ha d’abastar tant la salut física, com la salut emocional i social, entesa com un estat de benestar en què la persona se sent bé i pot desenvolupar les seves capacitats i afrontar les situacions quotidianes d’estrès i, entre d’altres aspectes, pot treballar de manera eficient.

Les malalties de caràcter oncològic són un element disruptiu que altera la vida diària de les persones i afecta a la salut física i emocional. Un cop finalitzat, o mentre dura el tractament oncològic, hi ha dificultats per tornar a treballar perquè es necessiten adaptacions, i/o una incorporació flexible i progressiva al lloc de treball, i és per aquest motiu que les universitats i les organitzacions sindicals signants d’aquest acord expressen el seu compromís en avançar en la implementació de mesures que ho possibilitin en l’àmbit dels treballadors i treballadores de les universitats.

També es preveu que es puguin acollir a aquestes mesures aquelles persones que es trobin afectades per malalties d’especial gravetat, si així es determina des la unitat responsable de la salut i seguretat laboral de la Universitat (en endavant USSL).

2. Supòsits inclosos

El personal de les universitats públiques de Catalunya durant o després d’un tractament oncològic i en aquells altres supòsits derivats de malalties d’especial gravetat si així ho determina, en relació amb les funcions del lloc de treball, la USSL.

3. Mesures susceptibles d’adopció:

a) Adaptació progressiva de la jornada de treball: El personal podrà sol·licitar una adaptació progressiva, amb la reducció temporal de la seva jornada de treball, considerant-se com a temps efectiu de treball sense que comporti reducció retributiva.
La reducció haurà de ser justificada i avalada per informe tècnic de la USSL, tindrà una durada màxima de 12 mesos des de l’alta mèdica o, si s’escau, des de la finalització del gaudi de les vacances de l’any o anys anteriors.
La reducció de la jornada podrà ser de fins a:
.- El 50% durant els dos primers mesos
.- El 25% des del tercer mes fins al sisè mes
.- El 10% des del sisè mes fins el dotzè mes
b) Flexibilitat horària: El personal de les Universitats s’acollirà a les mesures de flexibilitat horària per motius de salut que establertes a cada Universitat.
c) Gaudiment de vacances:
En el moment de l’alta mèdica, es gaudirà de les vacances pendents corresponents a anys anteriors, i a la seva finalització s’iniciarà el còmput del període d’adaptació.
Per al gaudiment de les vacances de l’any en curs es podrà optar a gaudir fins al 50% a temps parcial respectant els períodes de tancament de la Universitat i d’acord amb el règim jurídic vigent actualment.
Els dies de vacances que es gaudiran a temps parcial, es transformaran en hores, computant-se cada dia a raó de 7 hores, o les que corresponguin en atenció a la jornada de treball realitzada, i permetent-se el seu gaudiment a temps parcial amb un mínim de 3 hores diàries, sense que el gaudi hagi de ser en dies consecutius.

4.Procediment

Cada Universitat haurà de resoldre sobre aquestes mesures, que no són excloents entre elles, quan aquestes afavoreixin la plena recuperació funcional de la persona o s’evitin situacions d’especial dificultat o penúria en el desenvolupament de la seva feina.
En qualsevol cas, i atès que aquestes mesures tenen com a objectiu la reincorporació progressiva al lloc de treball, l’adopció de les mesures establertes anteriorment no pot implicar la no prestació efectiva de serveis, que haurà de ser, com a mínim, de dues hores diàries.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que aporti la persona interessada per acreditar l’existència d’aquesta situació i la Universitat haurà de resoldre sobre la mateixa, en els termes sol·licitats per l’interessat, en el termini màxim de quinze dies.
La USSL podrà sol·licitar informació i examen de salut, amb el consentiment de la persona interessada, a les unitats bàsiques de salut.
La USSL podrà designar una persona referent que farà l’acompanyament de la persona que es reincorpora al seu lloc de treball i dura a terme un seguiment per avaluar l’impacte de les mesures adoptades.

La informació, documentació i, en general, totes les actuacions realitzades en aplicació d’aquest Acord, tenen caràcter estrictament confidencial.
Així mateix, atesa la naturalesa de la informació continguda en aquests procediments,i per tal de garantir la intimitat de tetes les persones afectades i intervinents tenen el dret i el deure de confidencialitat. El tractament de la informació esta subjecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

5.Teletreball:

En els termes que estableixin els respectius acords de teletreball, les persones que es trobin en aquesta situació podran acollir-se a la prestació de serveis en règim de teletreball i tindran un tracte preferent i especial per poder acollir-se a aquesta modalitat de prestació de serveis.

Acord signat

Acord signat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*