Compensacions voluntàries per jubilació, reclamació

UGT reclama el compliment de la sentència del Tribunal Suprem vers els imports de jubilació art(53.2 C.C) i Indemnització compensatòria art.(53.5)

El passat 24 de novembre us vam informar que el Tribunal Suprem en sentencia 865/2016 de 18 d’octubre davant la demanda presentada per UGT estimava les tesis defensades per UGT en relació a les compensacions econòmiques que per jubilació tenen dret a percebre els treballadors en aplicació dels articles 53.2 i 53.5 del 6è Conveni Col·lectiu de PAS-L de les Universitats Publiques Catalanes.

La Secció Sindical d’UGT en defensa dels drets dels nostres companys ha presentat avui una sol·licitud adreçada al Rectorat perquè pagui d’ofici a tot aquell personal que en el moment de jubilar-se no va rebre el premi i evitar que s’hagin d’interposar reclamacions individuals.

Esperem que la Universitat atengui la nostra demanda i faci front al deute amb els nostres companys i companyes que s’han jubilat des de l’entrada en vigor la Llei 5/2012 i no han rebut aquests imports

Des de UGT continuem treballant per garantir els nostres drets.

Us mantindrem informats,

A continuació teniu l’extracte del conveni col·lectiu que parla del tema.

**************************************************

Conveni col·lectiu PAS Laboral universitats publiques catalanes

  • Article 53

Jubilació

53.1 S’estableix que la jubilació serà obligatòria quan el treballador faci 65 anys, sempre que, en complir aquesta edat, tingui cobert el període de carència que estableix la legislació vigent.

Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a prendre les mesures necessàries per afavorir l’estabilització del personal temporal, d’acord amb la Disposició addicional 10 del text refós de l’Estatut dels treballadors.

53.2 En produir-se la jubilació, el treballador que tingués acreditada a la universitat una antiguitat mínima de deu anys, tindria dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi els deu de referència.

53.3 Els treballadors podran jubilar-se voluntàriament en fer 64 anys. D’acord amb el que disposa el Reial decret 1.194/1985, de 17 de juliol, sobre anticipació de l’edat de jubilació com a mesura de foment de la col·locació, els contractes que es facin per substituir treballadors que es jubilen podran concertar-se a l’empara de qualsevol modalitat vigent, exceptuant la contractació a temps parcial i la modalitat que preveu l’article 15.1.d) de l’Estatut dels treballadors.

53.4 D’acord amb la legislació vigent, cada universitat podrà promoure acords amb els respectius comitès d’empresa per promoure la jubilació parcial anticipada amb contracte de relleu per aquells treballadors que hi estiguin interessats. Tenint en consideració en cada cas les especificitats relatives als períodes de cotització i l’afectació a l’import de la pensió, podent-se establir acords compensatoris al respecte.

53.5 El personal afectat per aquest conveni podrà jubilar-se a partir dels 60 anys. En fer-ho el treballador rebrà una indemnització compensatòria, per un sol cop i per l’esmentat fet, d’acord amb l’escala següent:

Als 60 anys: 12.000 €

Als 61 anys: 7.500 €

Als 62 anys: 6.000 €

Als 63 anys: 4.000 €

Als 64 anys: 3.000 €

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*