L’economia del nostre país tendeix, de manera natural i lògica, cap a la digitalització. Precisament és aquesta digitalització la que suposa, d’una banda, un progrés sobre el nostre model productiu actual; però, de l’altra, també obre molts interrogants sobre els efectes que aquesta pot tenir en el món del treball.

Per aquest motiu, és necessari articular elements, des de la negociació col·lectiva, que permetin aprofitar el progrés que comporta la digitalització, al mateix temps que garantim elements de previsió dels seus possibles impactes negatius sobre el mercat de treball i garantim, d’aquesta manera, una transició justa d’un model poc digitalitzat cap a un model econòmic digitalitzat i basat en el coneixement.

Clàusula de noves tecnologies i transformació digital

Quan l’empresa introdueixi noves tecnologies que puguin suposar per a les persones que treballen a l’empresa una modificació substancial de les condicions laborals o bé un període d’adaptació i/o formació tècnica, s’ha de comunicar amb caràcter previ a la representació sindical      amb el termini suficient per poder analitzar i preveure les conseqüències pel que fa a l’ocupació, la salut laboral, la formació i l’organització del treball.

Tanmateix, es facilitarà a les persones treballadores afectades la formació adequada i concreta per al desenvolupament de la seva nova funció. La introducció de noves tecnologies comporta, si escau, actualitzar l’avaluació de riscos laborals.

Clàusula de protecció de dades de caràcter personal

Als efectes del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el sotasignat autoritza el tractament de les seves dades personals. El sotasignat pot exercir els seus drets d’accés a la informació, ratificació, cancel·lació i oposició a les dades en els termes especificats a l’esmentada Llei orgànica 15/1999, conforme al procediment legalment establert.

Clàusula d'ús de les noves eines tecnològiques: internet, correu i telèfon

Pel que fa a la utilització de les eines de treball facilitades per l’empresa, entre elles, els sistemes i equips informàtics i mitjans tecnològics posats a disposició, i per garantir-ne l’ús adequat, s’estableixen les següents normes per la seva utilització correcta:

Els treballadors i treballadores han de fer un ús adequat i responsable de les eines posades a la seva disposició. La utilització d’aquestes per a fins personals no suposen un incompliment laboral.

L’empresa facilita l’accés a internet als seus treballadors i treballadores per a un desenvolupament adequat de les seves funcions laborals. S’admet la possibilitat de fer un ús moderat i proporcional d’aquesta eina per a fins no estrictament professionals, si bé la navegació per internet prohibeix expressament: l’accés a pàgines web que tinguin continguts racistes, sexuals o qualsevol material que atemptin contra la dignitat i els principis morals; i l’accés a jocs.

Pel que fa a l’ús del correu corporatiu, i amb caràcter excepcional, es permet utilitzar el correu electrònic corporatiu per a l’enviament o recepció de correus electrònics de naturalesa privada. Aquest ús per a fins particulars o privats ha de ser moderat i mantenir-se sempre dins d’uns límits raonables, tant pel que fa a la freqüència com a la memòria informàtica i els recursos consumits per aquests correus.

Quant a l’ús dels telèfons, els treballadors i treballadores han de fer un ús responsable dels dispositius mòbils que l’empresa posi a la seva disposició per al desenvolupament de l’activitat professional.

Clàusula de formació i adaptació a les noves tecnologies

L’empresa es compromet a adaptar la formació a les necessitats que genera l’ús de les noves tecnologies i la digitalització. Les persones treballadores que assisteixin a programes de formació encaminats a facilitar el coneixement i l’adaptació de nous equips industrials, han de rebre la formació preferentment en hores de treball.

Durant el període de vigència d’aquest Conveni, els treballadors i treballadores de l’empresa han de participar      en programes de formació, qualificació i requalificació per a la millora del desenvolupament del seu lloc de treball, amb un mínim de 40 hores lectives anuals. Aquesta formació s’ha de desenvolupar preferentment en hores de treball.

S’estableix un pla concret de formació en salut laboral. Aquest pla de formació inclou la formació teòrica i pràctica apropiada quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixin o s’introdueixin noves tecnologies. Aquesta formació, si cal, s’ha de repetir periòdicament. El temps dedicat a la formació té la consideració de temps efectiu de treball.

El Comitè de Seguretat i Salut té la competència de conèixer directament a través de la Direcció de l’Empresa la proposta de nous mètodes de treball, així com el disseny de l’organització del treball, i té la facultat de proposar les modificacions que considerin pertinents.

Clàusula per a la protecció laboral en BYOD (Bring Your Own Device)

BYOD (bring your our Device, “portar el dispositiu propi) és quan les persones treballadores fan ús dels seus dispositius personals per a ús laboral. Aquesta manera de treballar demana un esforç afegit per protegir la persona treballadora i preservar la intimitat de la seva vida personal i, fins i tot, del seu propi treball.

  • Compromís de l’empresa en el manteniment d’equips d’ús compartit (especialment BYOD).

En cas que un dispositiu o equip d’ús compartit entre l’empresa i la persona treballadora, es deteriori, es perdi, necessiti una actualització etc., el cost de la reparació o substitució de l’aparell recau exclusivament en l’empresa i no en la persona treballadora, ni de forma directa ni indirecta.

  • Dret a la protecció de la intimitat en l’ús dels dispositius digitals ubicats a l’empresa i a la disposició dels treballadors i les treballadores.

La implementació de noves tecnologies té en compte la posada en marxa de nous sistemes que, associats a la nova tecnologia implementada, permetin el desenvolupament de la vida personal i professional de les persones treballadores i possibilitin la seva formació i qualificació.

  • Control d’accés als dispositius dels treballadors i treballadores, per part de l’empresa.

S’ha d‘informar prèviament a les persones treballadores en quins casos i en quines condicions l’empresa propietària del terminal té accés al contingut d’un dispositiu. Preval, en tot cas, el dret a la privacitat de les persones treballadores, conforme als usos socials i drets reconeguts amb relació a la intimitat i a la vida privada de les persones, i d’acord amb l’especial protecció de l’àmbit laboral que el nostre ordenament projecta cap als treballadors i treballadores.

  • Control de l’esborrat remot de dades dels dispositius de les persones treballadores.

En l’ús de mètodes de treball BYOD, cal determinar en quins casos i en quines condicions l’empresa propietària del terminal pot esborrar el contingut d’un dispositiu, i informar          les persones treballadores, abans d’establir l’ús de BYOD, de la possibilitat o no daccés de l’empresa al dispositiu, en quines condicions i durant quant temps, així com de les conseqüències que pugui suposar per a la vida personal dels treballadors i treballadores.

  • Control de l’ús de la biometria en les persones treballadores.

Davant la implementació de qualsevol tecnologia biomètrica en l’àmbit laboral, s’informarà      els treballadors i treballadores sobre      cadascun d     els paràmetres que recull aquesta tecnologia biomètrica (empremta dactilar, imatge facial, veu, etc.) i se’ls proporcionarà la informació necessària perquè coneguin els riscos i les conseqüències associades a aquesta tecnologia per a les persones treballadores.

Clàusula de gestió algorítmica

Els algoritmes o iniciatives de nova tecnologia que s’implementin han de complir els principis següents: proporcionalitat, necessitat, equitat, idoneïtat i transparència; per tant, l’empresa, abans d’implementar qualsevol algoritme o iniciativa de nova tecnologia, ha d’iniciar amb la representació legal de les treballadores i treballadors (RLT) un procés previ de reflexió, informació i consulta d’un mínim de X mesos sobre el propòsit d’aquesta implementació.

 En totes les fases d’implementació de l’algoritme hi ha d’haver una participació activa i explícita de la RLT, des de revisar si l’algoritme compleix amb els principis fixats, fins a la vigilància de l’algoritme un cop estigui funcionant, passant pel disseny i avaluació de l’impacte.

Els algoritmes han de tenir un propòsit definit, uns objectius clars i una lògica explicable i beneficiosa per a la gestió del treball. L’empresa, en cap cas i sota cap circumstància, pot utilitzar els algoritmes per evadir la responsabilitat dels seus actes, com, per exemple, del compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Els algoritmes o sistemes tecnològics que adopti l’empresa, prèvia reflexió, informació i consulta amb la RLT, poden aconsellar però mai decidir (sistema d’assistència), ja que sempre hi ha d’haver una persona al final de la cadena de comandament que prengui la decisió sota criteris transparents i proporcionats. Queden prohibides les decisions totalment automatitzades que afectin la relació laboral d’una persona treballadora.

Tots els algoritmes o sistemes tecnològics que adopti l’empresa han de ser auditats cada X mesos i cal fer un pla específic en matèria de seguretat i salut per protegir les treballadores i treballadors de les possibles conseqüències de la seva implementació. En aquest sentit, les parts es comprometen a realitzar una avaluació dels riscos, incloses les oportunitats de millorar la seguretat i prevenir els danys.

Un cop implementat l’algoritme, les parts han de negociar el possible “dividend productiu” o “plusvàlua de les dades” perquè tot benefici derivat de la gestió algorítmica, en termes de més productivitat, o d’obtenció d’un nou valor tangible o intangible, s’ha de compartir de manera equitativa amb els treballadors i treballadores.

Cal desenvolupar amb la RLT un pla de formació específic d’alfabetització en intel·ligència artificial (IA) amb l’objectiu que treballadores i treballadors adquireixin els coneixement tècnics necessaris per entendre el paper de la IA i el seu impacte en el treball i l’ocupació de cada persona.