SERVEI PER REALITZAR LES DECLARACIONS DE RENDA DE L’EXERCICI 2017

Us informem que com cada any, donarem el servei per realitzar les declaracions de renda de l’exercici 2017. Des del passat dia 4 d’abril es permet la sol·licitud, revisió, rectificació i confirmació d’esborranys, així com la presentació de Declaracions a través de les vies no presencials (per Internet). L’últim dia per entregar la documentació a la UGT serà el 20 de juny.

Volem recordar-vos la importància de verificar que les dades que apareixen en els esborranys siguin correctes. Encara que els emeti la pròpia administració, no significa que no hi hagi errors o diferències, i tampoc s’evita que pugui haver-hi una posterior comprovació tributària de les dades confirmades.

El cost per realitzar aquest servei serà de 33€ per els afiliats i de 50€ per els no afiliats.la-campanya-de-la-renta-2017-comenc-a-a-l-abril_11_640x380

La documentació que seria necessària és:

 • Consentiment de cessió de dades tributàries (model que figura al dors per emplenar i signar)
 • Esborrany, Dades Fiscals o nombre de referència rebut via SMS des de la *AEAT.
 • Declaració de la Renda o esborrany confirmat de l’exercici 2017.
 • Comunicació de dades al pagador expedida per l’empresa (si hi ha varis, tots ells, incloses les prestacions de l’INEM o de la Generalitat).
 • Si és discapacitat, certificat de minusvalidesa.
 • Fotocòpies del NIF de tots els membres de la unitat familiar així com dels descendents menors de 25 anys o majors incapacitats a càrrec del contribuent.
 • Ascendents a càrrec del contribuent, sempre que compleixin els requisits.
 • Certificats d’ingressos dels contribuents inclosos en la unitat familiar
 • Certificat d’interessos bancaris, imposicions a termini, Lletres, Bons…
 • En el cas de ser pensionista, certificat d’ingressos del INSS
 • Planes de pensions i Assegurances de vida en forma de capital. Atenció a les aportacions realitzades al patrimoni protegit de persones amb discapacitat.
 • Rebuts de contribució urbana de la/s habitatge/s de l’exercici 2017 (IBI)
 • Contracte i rebuts de lloguer d’habitatge habitual (a valorar en cada cas).
 • Amb efectes del 01/01/2013, es va suprimir la Deducció per inversió en habitatge habitual. No obstant això, s’ha establert un règim transitori per als contribuents que l’hagin adquirit abans d’aquesta data, per la qual cosa hauran d’aportar els justificants de pagaments per adquisició, rehabilitació o adequació a fi de valorar si poden incloure’s en aquest règim.
 • Increments o disminucions patrimonials.
 • Rebuts de pensions compensatòries al cònjuge o anualitats per aliments.
 • Cobraments clàusules sol.

La quota sindical de la UGT us la donarem en el mateix moment que porteu la documentació. També el podem fer arribar per mail.

UGT Vallès Oriental

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*