Qui som?

L’àmbit professional del Sector Nacional Ferroviari de la UGT de Catalunya és el de les persones treballadores que desenvolupin o hagin desenvolupat la seva activitat laboral en els àmbits professionals que s’indiquen a continuació:

    • Aquelles empreses que independentment de la seva cobertura territorial realitzin la seva activitat per ferrocarril, carros transbordadors, carril cremallera o cable estacions d’esquí, ja sigui transportant viatgers o mercaderies i, en general, aquelles empreses, modalitats i/o activitats objecte de regulació legislativa en 29 matèria ferroviària de les diferents Administracions. Pertanyen així mateix a aquest Sector aquelles empreses que administrin o gestionin les infraestructures ferroviàries independentment del seu àmbit territorial i del seu règim jurídic.
    • Aquelles empreses i/o treballadors/es que realitzin activitats annexes al transport ferroviari, tant de viatgers com de mercaderies i tant en dependències o infraestructures ferroviàries com a bord dels trens. L’ integren a més les activitats de neteja i endreçament (trens, estacions, dormitoris, oficines, vies, fossats i altres dependències), remogut de mercaderies (càrrega i descàrrega), despatxos centrals, d’igual manera queden inclosos els serveis addicionals, complementaris i auxiliars ferroviaris següents: serveis de maniobres en carros transbordadors, en grues pòrtic, amb loco-tractors i locomotores, aprovisionament de combustible a vehicles ferroviaris, conducció de vehicles ferroviaris en trams restringits per efectuar les maniobres, conservació, neteja i greixatge d’agulles, canvi de llunes de vehicles ferroviaris, escata i pintura, servei de maniobres d’enganxament i proves de frenat, agents d’acompanyament en trens, personal de manteniment i maniobrabilitat dels canviadors d’ample, desinfecció, manteniment, manipulació, restauració, revisió i reparació de les dependències ferroviàries, infraestructures ferroviàries i material motor i remolcat i, com a línia general qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada.
    • Aquelles empreses i activitats de serveis i/o atenció al viatger i/o client de les empreses ferroviàries tant en les dependències o infraestructures ferroviàries com a bord dels trens i les empreses de reserves i/o vendes de serveis, sempre que la seva principal activitat sigui per a empreses ferroviàries. D’igual manera pertanyen a aquest Sector totes aquelles empreses que prestin serveis en : Atenció al client, carros porta equipatges, ajuda a persones amb mobilitat reduïda, gestió de centres de servei al client, serveis auxiliars d’orientació o ajuda en estacions o vehicles ferroviaris, serveis auxiliars d’informació personalitzada en trens o estacions, control de places i vehicles, qualsevol tipus de gestió realitzada en els aparcaments ferroviaris, venda canvi i/o anul.lació de títols de transport ferroviari, servei de màquines auto vendes i auto check-in, informació, atenció i assessorament al client, lliurament de recaptació i control d’instal.lacions, així com qualsevol tipus de servei auxiliar que es realitzi en qualsevol entitat ferroviària etc. totes aquelles empreses i/o treballadors/es dedicats al manteniment, revisió, modificació i reparació de la infraestructura ferroviària.