Campanya RENDA 2023

 

atributaria

Renta exercici 2023/ abril-juliol 2024

Com cada any, la CTAC posa en marxa el servei de realització de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2023, a partir d’avui 3  d’abril i fins al 30 de juny de 2024.

Què és la Declaració de la Renda

La Declaració de la Renda és el document que recull l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i desglossa els ingressos percebuts al llarg de l’any a declarar, per norma genèrica el de l’exercici de l’any fiscal anterior, així com les despeses o inversions realitzats.

Això significa que el que realment desglossa són els rendiments del contribuent, ja que es tributa per beneficis.

Mitjançant la Declaració de la Renda, que grava la suma de tots els ingressos obtinguts en l’exercici anterior (rendiments), els contribuents regularitzen la seva situació fiscal.

Si el contribuent ha declarat i liquidat menys ingressos dels realment obtinguts haurà de pagar una major quantitat a Hisenda.

En cas contrari, Hisenda compensarà al ciutadà amb la devolució de la quantitat que s’ha pagat de més.

Si durant l’any fiscal i mitjançant les declaracions trimestrals (model 130) o mitjançant les retencions als teus clients, has pagat una quantitat determinada, quan facis la teva declaració sabràs l’import de la teva factura fiscal anual, a això li restaràs el pagat al llarg de l’any, i el resultat serà a pagar o a retornar (mai a compensar).

 Tots els autònoms i autònomes han de presentar la Declaració de la Renda 2023 – 2024

Es tracta d’una de les grans novetats de 2024, ja que a partir d’enguany tots els autònoms estaran obligats a presentar la seva Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos.

És a dir, la Declaració de la Renda 2023 (que es presenta aquest any 2024) és obligatòria per a tots els autònoms/es.

Així, tots els autònoms estan obligats a presentar la Declaració de la Renda a partir d’enguany, fins i tot aquells que hagin tingut nuls beneficis o pèrdues en el seu balanç anual.

D’aquesta manera, la Declaració de la Renda que han de presentar els autònoms ja no té cap límit, per la qual cosa tots els treballadors per compte propi queden obligats a presentar el model 100 independentment del rendiment obtingut.

Des de CTAC autònoms, ens encarreguem de la teva Declaració de la Renda

El servei de la declaració de la Renda, serà virtual. Tret sigui necessària la presencialitat amb el fi i efecte de procedir correctament al servei. El preu del servei serà d’aplicació individual, i dependrà de si el titular de la declaració és afiliat o afiliada, al corrent de pagament de la quota, o no, amb una antiguitat de 12 mesos per gaudir del preu com afiliat/da.

Documentació a tenir en compte

 1. Casella 505 de la Renta de l’any anterior
 2. Número de DNI i data caducitat o bé NIE número de suport.
 3. Certificats de rendiments de treball dels membres de la unitat
 4. En cas d’haver cobrat prestació d’atur, aportar el certificat enviat per la OTG
 5. En cas d’haver cobrat prestació per incapacitat laboral transitòria (per exemple maternitat) aportar certificat enviat per l’INSS.
 6. Certificats de les entitats bancàries (comptes corrents, llibretes d’estalvi o termini) dels interessos que hagin produït i de les retencions
 7. Certificats dels rendiments dels valors mobiliaris i operacions realitzades en el
 8. Rebuts de l’Impost de Béns Immobles dels habitatges de la seva propietat corresponents a l’any 2022.
 9. Si és arrendador d’un local de negoci, aportar Declaració-Resum Anual de l’exercici 2022 (model 180), i certificat de rendiments i retencions emeses pel llogater corresponents a l’any 2022.
 10. En cas de viure en un pis de lloguer, aportar els rebuts que ho justifiquin i el DNI del propietari/a.
 11. Llibre de registre d’ingressos/despeses i pagaments fraccionats presentats (si s’exerceix alguna activitat empresarial o professional). Models 390, 131, 130,
 12. En cas d’adquisició d’habitatge habitual, aportar escriptura de compra-venda i despeses associades a l’adquisició (Notari, Registre, Impost de Transmissions, ).
 13. En cas de pagar hipoteca de la vivenda habitual, aportar justificant (si es troba en el 2on any de pagament, aporti’ns tots els rebuts).
 14. En cas d’haver fet alguna operació de compra-venda (immobles, valors, etc.) aportar documentació.
 15. Justificants d’aportacions a Plans de Pensions i Mutualitats de Previsió Social, entre d’altres.

Consideracions:

 • Ajudes Generalitat: ingressos de l’activitat
 • Prestacions i/o ERTES: rendiments del treball.

Pots contactar-nos:

ctac@catalunya.ugt.org

93 327 14 98