Afilia’t a la UGT de Catalunya

Afiliar-se a la UGT de Catalunya és formar part d’un sindicat plural, solidari, negociador, reivindicatiu i compromès, amb més de 130 anys d’història. Una organització que compta amb més de 20.000 delegats i delegades arreu de Catalunya per defensar els drets de tota la classe treballadora.

Pel teu compromís amb nosaltres, tindràs accés al conjunt de serveis que prestem, entre d’altres:

   • L’assessorament laboral a preus molt econòmics, i si la teva afiliació té una antiguitat superior a 8 anys, tens gratuïtat en l’assistència i la tramitació jurídica.
   • Que els teus representants sindicals siguin escoltats a l’empresa prèviament a l’aplicació d’una sanció o acomiadament.
   • Una assegurança en cas de mort per accident, per a les persones afiliades amb més d’un any d’antiguitat i al corrent de pagament.
   • La formació sindical o tècnica que imparteixi la UGT de Catalunya.
   • Assessorament en prevenció de riscos laborals, medi ambient, mobilitat, serveis socials…
   • Gaudir d’un tracte preferent en els serveis i ofertes que des de la UGT de Catalunya o qualsevol dels seus organismes podem oferir al conjunt dels treballadors i de les treballadores.
   • Ser atès o atesa en qualsevol seu de la UGT de Catalunya o bé a la teva secció sindical a través dels representants sindicals.
   • Rebre informació de les activitats i de la tasca sindical i institucional de la UGT de Catalunya.
   • Participar en els debats i decisions del sindicat, especialment davant la signatura del conveni del teu sector o empresa a l’àmbit de Catalunya.
   • Ser candidat o candidata a les eleccions sindicals, tret de cas de limitació legal.
   • La deducció de la quota sindical en la declaració de l’IRPF.
  •  

  Import quotes d’afiliació a FeSMC-UGT Catalunya any 2023

 • Quota Ordinària: 14,70 euros mensuals
 • Quota Reduïda: 9,80 euros mensuals
  • La Quota Reduïda s’aplicarà als afiliats assalariats amb ingressos anuals íntegres que siguin iguals o inferiors en còmput anual a la quantitat de 14.000 € i als aturats amb ingressos. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
 • Quotes Especials per a Jubilats (tipus C): 7,00 euros mensuals
  • S’aplicarà a les persones adscrites de la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP) els ingressos anuals íntegres dels quals siguin superiors a 7.000 €. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
 • Quotes Especials per a Jubilats (tipus D): 4,20 euros mensuals
  • S’aplicarà a les persones adscrites de la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP) els ingressos anuals íntegres dels quals siguin inferiors a 7.000 € i als aturats sense ingressos. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
 • Quota amb aportació solidària: 15 euros mensuals
  • La UGT de Catalunya va acordar establir una quota d’afiliació amb aportació de suport al sindicat per ajudar a reforçar els ingressos de l’organització, demanant un esforç a les persones afiliades al sindicat què, pel seu compromís, es trobin en  disposició d’incrementar amb la seva contribució la capacitat econòmica de l’organització. El diferencial entre la quota habitual i aquest import té caràcter finalista i anirà destinat a cobrir els serveis directes per als afiliats que es troben a la quota zero. Es podrà acollir al pagament de la quota de suport qualsevol afiliat o afiliada, fent-la efectiva en funció de la seva forma de cotització.
 • Quota estudiant: 1 euro mensual
  • S’aplicarà a estudiants menors de 25 anys i que no tinguin cap mena d’ingressos. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent: còpia del DNI per ambdues cares, certificat conforme no es percep cap prestació i matrícula del centre on es realitzen els estudis.
 • Quota zero: sense cost
  • A causa de la situació de crisi actual, s’estableix la quota zero dins la nostra organització per a persones tant ja afiliades com per a nous afiliats/des sense cap tipus d’ingressos. La situació d’afiliat/da amb quota zero té una vigència d’un any. Al final d’aquest període només es prorrogarà si es presenta la documentació que certifiqui que la situació persisteix. En cas contrari, passarà automàticament a situació d’afiliat/da amb quota d’assalariat. En el cas d’afiliats/des que passen a quota zero, la seva antiguitat queda congelada al període cotitzat abans de l’aplicació d’aquesta quota. Per a nous afiliats/des no es genera antiguitat.
 •  

Preafiliació UGT

Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) – CIF: G-08496622. Adreça postal: Rambla del Raval 29-35 – 08001 (Barcelona) Espanya. Delegat/ada de Protecció de Dades: dpd@catalunya.ugt.org

En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que voluntàriament ens facilites, amb les finalitats principals següents:

 • Gestió de la relació de l’afiliat/ada amb UGT de Catalunya.
 • Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així com tot allò que afecti la vida interna del sindicat.
 • Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical.
 • Elaboració d’estadístiques.
 • Prestació de serveis per la teva condició d’afiliat.
 • En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la realització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació específica. A més, UGT de Catalunya sol.licita la teva autorització per a les següents finalitats addicionals: Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès. *

En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l’anterior tractament es fonamenta en el següent:

 • Obtenció del teu consentiment exprés.
 • Execució correcta del contracte signat entre les parts.
 • Exigències legals derivades de la Llei orgànica de llibertat sindical.

Per gestionar correctament les finalitats principals anteriorment esmentades, serà necessari cedir les teves dades a altres col.lectius. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió Europea.

Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la UGT de Catalunya estem tractant les seves dades personals. Per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol.licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delgat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic: dpd@catalunya.ugt.org.

Per més informació addicional podeu clicar en el següent enllaç: http://www.ugt.cat/politica-de-proteccion-de-datos-de-la-unio-general-de-treballadors-de-catalunya/