Eleccions sindical a Comitè d’Empresa del PAS Laboral, 20 de febrer de 2019

Les decisions es prendran per Assemblea. Aquesta decidirà sobre les qüestions transcendentals com la Relació de Llocs de Treball i el calendari laboral.

El Comitè d’Empresa negociarà amb l’empresa les propostes que s’hagin decidit a l’Assemblea.

El proper dimecres 20 de febrer de 2019 triarem les persones que formaran el Comitè d’Empresa del Personal d’Administració i Serveis amb contracte laboral.

ezgif.com-gif-maker

Això és el que volem:          en .pdf aquí

.- 1462 hores cada any seguint el que indica el conveni col·lectiu, amb 12 dies d’assumptes propis.

.- Anar cap a la jornada intensiva.Veure punt 1 de l’annex.

.- 100% del sou quan s’està malalt, des del primer dia d’indisposició.Veure punt 2 de l’annex.

.- Retorn progressiu després d’una baixa laboral de llarga durada durant la setmana següent a l’alta.Veure punt 3 de l’annex.

.- Complir amb la relació de llocs de treball i negociar-ne les modificacions.

.- Estabilització de la plantilla, acabar amb la precarietat laboral i cobrir les vacants. Controlar el compliment de la reducció de la temporalitat mitjançant la estabilització de les places que porten 3 anys ocupades provisionalment a 31-12-2017 i que s’executi l’oferta pública d’ocupació. Controlar els concursos interns de cobertura d’aquestes places.

.- Equiparació de la categoria laboral del personal de cap de setmana de la biblioteca al de la resta de setmana.Veure punt 4 de l’annex.

.- Signar l’acord de teletreball i que deixi de ser només un programa pilot per ser un programa real.Veure punt 5 de l’annex.

.- Acordar amb la Universitat poder-se acollir a la jubilació parcial, al 50%, i compactar-la.

.- Carrera professional, poder-te promocionar en el teu lloc de treball. Veure punt 6 de l’annex.

.- Recuperar els complements de productivitat i menjador.

.- Pla de formació plurianual, lligat al Pla Estratègic, amb 90 hores anuals(com recull el programa electoral de l’equip rectoral actual) bàsica i continuada, per la promoció i integral en aplicació del Conveni Col·lectiu. Destinant cada any el 2% de la massa salarial amb rendiment de comptes al Comitè d’Empresa.

.- Formació relacionada amb la prevenció de riscos laborals i també formació específica de les persones que representin el Comitè d’Empresa al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

.- Formació específica per a la prevenció de violència o assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat.

.- Formació en igualtat entre dones i homes.

.- En compliment de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, negociació amb el Comitè d’Empresa del Pla d’Igualtat i fer-ne una actualització periòdica.

.- Recuperar l’Acord Concilia sencer.

.- Introducció de nous supòsits per a gaudir de la reducció de jornada d’1/3 o 1/2 amb el 80% o el 60% de les retribucions, pera atendre un familiar de fins a 2n grau de consanguinitat que sigui pacient crònic.Veure punt 7 de l’annex.

.- Reducció de la jornada laboral per als majors de 55 anys.

.- Recuperar el Fons d’Acció Social.Veure punt 8 de l’annex.

.- Matrícules gratuïtes a les universitats públiques, com les teníem.

.- Recuperar els Casals d’estiu i la Xarxa de vacances.

I estarem amatents al compliment de l’acord amb els sindicats per al retorn de les pagues extres.Veure punt 9 de l’annex.

D’on venim

L’estiu del 2007 va esclatar la bombolla immobiliària de les hipoteques escombraria als Estats Units. Un any més tard passava el mateix a casa nostra.

Aquesta estafa financera es va escampar per tot arreu provocant la devaluació salarial i, conseqüentment, de la qualitat de vida de milions de persones treballadores.

De la mà dels diferents governs i del Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu (la Troica) s’han utilitzat fons públics per salvar les grans fortunes.

Ara, el deute públic (un 36% del PIB a l’inici i un 98,3%% del PIB d’ara) l’estem pagant nosaltres amb milions de persones sense feina, i les que la tenim i treballem en aquesta Universitat ho fem en aquestes condicions:

.- 2010 retallada salarial del 5%, augment de l’IVA 2%.

.- 2011 Congelació salarial. Vàrem perdre un 3% i una pujada de la retenció del IRPF del 2%. Varen quedar en suspens les aportacions patronals al pla de pensions i es va eliminar el Fons d’Acció Social.

.- Al 2012 amb la congelació salarial vàrem perdre un 3,1%, ens van treure el complement de menjador de 543€ i el complement de productivitat de 325€ i l’IVA va pujar un 3%.

.- També deixem de cobrar el 100% per incapacitat laboral transitòria (ILT), cosa que ara hem recuperat però no exactament com ho teníem. A més, ens treuen les matrícules gratuïtes a les universitats, implanten les 37,5hores setmanals, perdem les 1462 hores del Conveni Col·lectiu, hi ha la retallada de l’Acord Concilia i comencen a no substituir-se les baixes i les jubilacions amb el conseqüent augment de la càrrega de treball.

.- Al 2013 ens varen treure una paga extra, aproximadament un 7% anual i la congelació salarial ens va costar un 2,9%.

.- Al 2014 una altra paga extra, un 7%.

.- Del 2015 fins ara els augments salarials no han servit per recuperar el poder adquisitiu ni de lluny.

Amb l’excusa de la crisi-estafa ens han pres moltes de les condicions laborals que al llarg de dècades de lluita havíem guanyat.

No prometem res

Podem modificar aquesta realitat? Podem canviar-la?

Tot el que han fet amb aquesta crisi/estafa és treure’ns conquestes laborals i socials que teníem. Que havíem guanyat lluitant.

Una part d’aquesta realitat l’hem de canviar nosaltres, les persones que treballem en aquesta Universitat.

Com ho hem de fer?

Triant el Comitè d’Empresa per tal que fiscalitzi l’Empresa i participant de les Assemblees per fiscalitzar el Comitè.

I, decidint.

Són les nostres condicions laborals, tot depèn de nosaltres!

Annex

1.- Anar cap a la jornada intensiva. Per tal de fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar i personal, facilitar la compactació de la jornada laboral amb una jornada continuada de matins, sense necessitat de treballar cap tarda.

2.-  Manteniment dels dies de permís retribuït durant els 3 primers dies de cada període de malaltia (dies d’absència per motius de salut, 3 dies seguits per indisposició retribuïts fins a 8 a l’any), sense necessitat de ser declarats en situació de baixa mèdica o incapacitat temporal. La denuncia de l’acord obligaria al personal a demanar la baixa des del primer moment en qualsevol indisposició, amb totes les dificultats que això comporta tant pel treballador com pel funcionament de la universitat.

3.-  Retorn progressiu després d’una baixa laboral de llarga durada durant els cinc dies següents a l’alta. Per a aquelles baixes laborals de mes de 3 mesos, la reincorporació un cop obtinguda l’alta es farà de forma progressiva durant els 5 primers dies posteriors a aquesta.

4.- Equiparació de la categoria laboral del personal de cap de setmana de la biblioteca al de la resta de setmana. Proposem les categories següents: L2ñ pels Responsables de cap de setmana ara són L2u (els responsables funcionaris són A2 o BB22). L3u pels auxiliars de biblioteca ara són L4u com el personal de consergeria i fan tasques administratives (els administratius funcionaris són C1, concretament C17).

5.-  Transformar el pla pilot del programa de teletreball en un pla definitiu i consolidat amb una planificació a llarg termini on s’estableixin els criteris que regularan aquesta modalitat de treball.

6.- Carrera professional: fomentar la promoció real al lloc de treball. Promoure la actualització i perfeccionament de la qualificació professional de tot el PAS laboral de cara a la promoció interna. Lligar-ho amb el pla de formació ofert.

7.-  Ampliació de nous supòsits per gaudir de la reducció de jornada d’1/3 o 1/2amb el 80% o el 60% de les retribucions per atendre familiar fins a 2n grau que és PCC (pacient crònic complex, persones amb reingressos hospitalaris,hospitalitzacions domiciliàries reincidents de pronòstic crònic i reaguditzacions de les seves malalties basals) o MACA (malalt crònic avançat, quan el pacient té un pronòstic de vida inferior a 6 mesos).

.- 8 Modalitats del Fons d’Acció Social:

 • Ajut per a fills o filles que dependents amb disminucions físiques, psíquiques i/o sensorials i que estiguin sota la tutela o acolliment del treballador/a.
 • Ajut per defunció del treballador/a, dels fills o filles o el/la cònjuge o parella de fet.
 • Ajut odontològic per al treballador/a.
 • Ajut per a pròtesis oculars del treballador/a.
 • Ajut per a intervenció quirúrgica per a la reducció de diòptries, i tractaments i pròtesis auditives del treballador/a.
 • Ajut per a ascendents o parelles dependents.
 • Ajut per a tractament de foniatria i logopèdia del treballador/a.
 • Ajut per a tractament psiquiàtric, psicològic i de psicoteràpia del treballador/a.
 • Ajut per a tractament de persones afectades de malaltia crònica (inclosa celiaquia) que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
 • Ajut per a casos excepcionals no contemplats en els apartats anteriors.

9.-  Recuperació de drets perduts per les retallades establertes en el RDL 20/2012. Començant per fer el seguiment del compliment del compromís del retorn pagues 2013 i 2014 deixades de pagar:

 • 2019: 40% paga 2013 (10% durant el 1er trimestre)
 • 2020: 60% paga 2013
 • 2021: 55% paga 2014 i 50% de productivitat
 • 2022: 45% paga 2014 i 50% de productivitat
 • Recuperació del plus de productivitat,

La candidatura està formada per aquests persones:

 1. Vicenç Raga Pujol
 2. Xavier Albar Perxes
 3. Francesc Martínez López
 4. Albert Sancho Royo
 5. Marc Rodríguez Corominas
 6. Sílvia Aznar Suñer
 7. Daniel Gallegos Alia
 8. Vivien Greatorex-Davies
 9. Antoni Pineda Pujol
 10. Daniel Bassa Pablo
 11. Marc Vicens Coll
 12. David Grau Batlle
 13. Salvador Salanova Fortmann

VOTA UGT

 

image004

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*