Treball autònom, accidents laborals i estadístiques 2023

retrato-medio-trabajador-construccion-cansado

Imatge de Freepik

Treball autònom, accidents laborals i estadístiques

A falta de tancar les dades de sinistralitat laboral en el treball autònom, amb les dades provisionals, tanquem l’any 2023 amb 5 persones treballadores autònomes mortes  més que l’any 2022.

Fa uns dies, el ministerio de trabajo del Gobierno d’Espanya va publicar l’avançament gener-novembre 2023 de les dades estadístiques dels accidents laborals a l’estat espanyol per comunitat autònoma.

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm

Aquí podem veure els accidents laborals per compte aliena i per compte propi (treballadors i treballadores autònomes.) També podem observar els accidents en jornada i “in itinere” (anant o tornat de la feina).

En aquesta ocasió en centrarem a analitzar les dades dels treballadors i treballadores per compte propi.
Ho podem veure desglossat per províncies així com per gravetat de l’accident: lleu, greu o Mort.

Feta la llei, feta la trampa: En aquestes estadístiques només surten aquelles persones que han agafat la baixa i en el món del treball autònom, sabem que molt incapacitant ha de ser la situació, per agafar la baixa i, per tant, sortir a les estadístiques.

Segons les dades, va haver a tota Catalunya 4.146 accidents laborals patits per treballadors i treballadores per compte pròpia amb baixa a Catalunya durant l’any 2023. Això representen 123 accidents laborals menys que en el mateix període de l’any 2022. D’aquests 4.146 accidents, 4.040 van ser lleus, 95 greus i 11 persones treballadores mortes. 5 persones més que a l’any 2022,7 a la província de Barcelona i 2 a la província de Girona 1 a la província de Lleida i 1 a la província de Tarragona.

Respecte als accidents de treball amb baixa “in itinere”, va haver-hi 351 accidents a Catalunya 13 accidents més que durant el mateix període de l’any 2022. 332 lleus i 19 de greus en aquest cas, no hem de lamentar cap accident mortal en accidentalitat in itinere.

Si ho comparem amb l’any 2022, les dades en general han millorat lleugerament exceptuant les morts a la feina, amb aquest augment de 5 persones mortes respecte a l’any 2021 fent un total d’11 treballadors/es autònoms que van perdre la vida fent la seva activitat professional.

Recordem la fredor de les estadístiques, en aquest cas, reflecteixen persones que no han tornat a casa, o que han patit lesions degudes a fer la seva feina sense les condicions de treball adients.

Davant d’aquesta situació, calen mesures urgents que canviïn la dramàtica realitat de la sinistralitat del treball autònom a Catalunya.

Des de CTAC-AUTÒNOMS reivindiquem i proposem:

• Continuar implementant i desenvolupant l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026 per aconseguir el màxim impacte possible en les millores de les condicions de seguretat i salut en el treball i en la reducció de la sinistralitat.
• Continuar abordant les reformes legislatives necessàries per posar fi a la precarietat laboral del mercat de treball.
• Modificar la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals per adaptar-la a les noves realitats del mercat de treball i als nous riscos, i per integrar la perspectiva de gènere a l’activitat preventiva.
• Ampliar els recursos tècnics i humans de les administracions públiques competents, com ara la Inspecció de Treball (ITSS), l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) i el Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral, que depèn del Departament de Salut.
• Destinar els diners provinents de la recaptació de les sancions per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses per dotar econòmicament activitats de prevenció de riscos laborals.
• Crear els jutjats especialitzats en salut laboral. Reforçant l’activitat de la Fiscalia de sinistralitat laboral i garantir la protecció de les víctimes d’accidents i malalties laborals potenciant-ne les actuacions i reduint temps d’espera.
• Actualitzar el Quadre de malalties professionals (Reial decret 1299/2006) amb un nou sistema de notificació que incorpori les malalties mentals, seguint el criteri que estableix l’OIT.
• Millorar les estructures i els sistemes de coordinació i de participació dels agents implicats en la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores a Catalunya.
• Millorar el sistema d’informació sanitària i vigilància epidemiològica laboral que faciliti la detecció i declaració de malalties professionals en tots els centres de salut, potenciant l’activitat de les Unitats de salut laboral.
• Formació i coordinació dels metges i metgesses d’atenció primària i especialitzada perquè, junt amb els serveis de prevenció i els metges de l’INSS i de les mútues o entitats col·laboradores puguin millorar els circuits de detecció, comunicació i determinació de les malalties professionals.
• Promoure l’estudi de malalties professionals emergents, identificant-ne les causes, amb la finalitat de poder adoptar les mesures de prevenció oportunes amb l’antelació suficient.
• Millorar el sistema de gestió de les mútues o entitats col·laboradores per aconseguir més transparència i eficàcia mitjançant més participació de la representació de les treballadores i treballadors en els òrgans de gestió.
• Modificar el marc normatiu de les entitats col·laboradores, així com el de la incapacitat temporal, retornant les competències de la gestió i control de les contingències comunes als serveis regionals de salut i a l’INSS, reservant a les mútues el control exclusiu de la contingència professional i potenciant més la seva activitat preventiva, ara com ara molt limitada. Cal acabar amb la negativa per part de les mútues al reconeixement de contingències professionals i la seva derivació de manera sistemàtica als serveis públics de salut per considerar-les contingències comunes.
• Fomentar els plans de seguretat viària de les empreses i fer-ho extensiu als treballadors/es autònoms/es que facin treballs esporàdics a l’empresa per reduir els accidents in itinere.
• Abordar els riscos derivats de les noves formes d’organització del treball (digitalització, intel·ligència artificial, teletreball, treball en plataformes), especialment el seu impacte en els riscos psicosocials, així com els riscos derivats dels efectes que té el canvi climàtic per a la salut de les treballadores i treballadors autònoms.
• Potenciar la prevenció de riscos laborals en el consell del treball autònom i en especial pel que fa a establir procediments, mesures i actuacions de control i seguiment de determinats llocs de treball i/o tasques especialment exposats a accidents o a malalties laborals.
• Participació de les organitzacions sindicals com a acusació particular en els
processos judicials per accidents mortals o molt greus.
• Difusió de bones pràctiques en l’univers del treball autònom en prevenció d’accidents i malalties professionals.
• Participació de les conclusions dels informes d’investigació d’accidents mortals, respectant l’anonimat i la confidencialitat, elaborats per la Inspecció de treball (ITSS), l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) o altres organismes.
• Participació dels agents socials en la definició de la política i criteris de la Subdirecció General Avaluacions Mèdiques. Cal garantir el dret a la salut dels treballadors i treballadores que, a més de patir una patologia o lesió a causa d’un accident o malaltia professional que no se’ls ha reconegut, poden veure’s forçats a reincorporar-se sense estar recuperat per una alta indeguda.
• Reconeixement legal de les patologies i trastorns mentals ocasionats o agreujats per la feina, vetllant pel bon funcionament dels mecanismes de detecció i notificació, i exigint a totes les empreses la realització de l’avaluació i la gestió dels riscos psicosocials.
• En aquelles empreses, on el treballador/a autònom/a tingui contractats treballadors o treballadors, considerar aquesta, com un treballador/a més als efectes de garantir la gestió preventiva i el dret a la seva seguretat i salut.
• Facilitar la coordinació de les activitats empresarials quan l’autònom/a hagi de prestar el seu servei per una altra empresa. També cal potenciar que aquesta coordinació es faci de forma efectiva i no només documental per protegir les persones treballadores siguin autònomes o contractades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada