L’Organització

Què és la CTAC?

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya-CTAC va néixer amb la voluntat d’oferir  tot un seguit de serveis generals i específics als treballadors i les treballadores autònoms/es, donar respostes de forma global al col•lectiu i canalitzar les diferents  propostes i reivindicacions vers els diferents òrgans de govern i institucions.

El seu naixement va ser motivat perquè creiem que els autònoms, com a qualsevol altre treballador, tenim dret a la defensa i millora dels nostres interessos  professionals, laborals i socials.

La CTAC és una organització interprofessional, d’àmbit autonòmic, que enquadra els professionals i treballadors per compte propi, inscrits en el Règim Especial  d’Autònoms de la Seguretat Social.

 OBJECTIUS DE LA CTAC:

 • La CTAC es constitueix amb la ferma voluntat de representar i defensar els interessos professionals, socials i econòmics dels autònoms enfront de l’agressivitat econòmica de les grans estructures empresarials i la inexistència d’una protecció social adequada.  I per tant actuar  davant de les administracions públiques i entitats privades com a organització de caràcter consultiu i reivindicatiu per a la  millora de les condicions professionals i, en general, elevar el nivell de qualitat de vida d’aquest col•lectiu.

 • Prestar serveis als seus afiliats i  Per una millor defensa dels seus interessos, CTAC fomenta l’organització i vertebració del col•lectiu d’autònoms i microempreses, assumint la seva representació i interlocució social, tant sectorial com intersectorial. Per això compta amb el suport institucional de la UGT de Catalunya i de la UPTA.

     • Promoure, de forma continuada, accions formatives dirigides a millorar en tot moment la seva qualificació professional.

     • Donar suport, amb accions formatives i informatives, als joves, dones i immigrants que vulguin accedir al treball per compte propi.

     • Prestar especial atenció a aquells col • lectius i sectors sociolaborals més desfavorits, defensant de manera especial les seves reivindicacions i fomentant iniciatives que permetin la millora de les seves condicions professionals i laborals.

     • Representar a nivel estatal,  els interessos dels treballadors i professionals autònoms catalans, mantenint amb aquesta finalitat relacions estables amb organitzacions afins, especialmente estatals i  europees.

CTAC assumeix una funció coordinadora entre totes les associacions d’autònoms ja constituïdes. Assegurar l’eficàcia de la cooperació, dins de l’absolut respecte a l’autonomia de cadascuna d’elles i mantenint el valor de la descentralització.L’estructura organitzativa bàsica a CTAC són els àmbits local, comarcal i provincial, ja que és en aquests nivells en els quals s’afronten moltes de les dificultats que l’autònom té per desenvolupar la seva activitat (impostos locals, taxes, inspeccions, llicències, etc … ).

CTAC  impulsa en el seu si l’organització per sectors dels associats de cada branca econòmica, a fi que, amb l’autonomia funcional necessària, defensin els interessos concrets de cada professió.

entitats