RETA 2023

Nou sistema de cotització per a autònoms per a l’any 2023

 Amb l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2023, del Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol de 2022, s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms. A continuació, es mostren els aspectes principals d’aquest nou sistema de cotització.

Comunicació d’activitats

Aquelles persones que iniciïn la seva activitat per compte propi i tramitin la seva alta a partir del dia 1 de gener de 2023, hauran de comunicar totes les activitats que realitzin com a autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per a les persones que figurin d’alta el dia 1 de gener de 2023, el termini per comunicar-les és fins al 31 d’octubre de 2023.

Tant l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, com la comunicació d’aquestes activitats, es podran fer a través d’Importass, el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 Cotització basada en els rendiments obtinguts

Totes les persones que treballin per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals, obtinguts en l’exercici de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals. No cotitzaran per rendiments les persones que formin part d’una institució religiosa pertanyent a l’Església catòlica. A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hi figurin donats d’alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides s’ha de calcular d’acord amb el que preveu la normativa de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.

¿Com calculo els meus rendiments?

De l’import resultant es deduirà un 7 per cent en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les característiques següents, en què el percentatge serà del 3 per cent:

  • Administrador/a de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui superior o igual al 25 per cent.
  • Soci/sòcia en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33 per cent.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3 per cent, n’hi ha prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits esmentats abans.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà una taula general i una taula reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per a cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual. En la taula següent es poden consultar aquests nous trams de rendiments i les seves corresponents bases de cotització per als pròxims tres anys:

A partir de l’1 de gener de 2023 els treballadors autònoms tenen l’obligació de declarar els seus rendiments previstos a través dels serveis que es troben disponibles a , el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a serveis i tràmits en línia.

A partir de l’1 de gener de 2023 els treballadors autònoms tenen l’obligació de declarar els seus rendiments previstos a través dels serveis que es troben disponibles a , el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a serveis i tràmits en línia.

A partir de l’1 de gener de 2023 els treballadors autònoms tenen l’obligació de declarar els seus rendiments previstos a través dels serveis que es troben disponibles a Importass, el portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a serveis i tràmits en línia.

Per als autònoms que es donin d’alta a partir d’aquesta data, se sol·licitarà aquesta informació en el procés d’alta que es faci a través d’Importass. En el  cas que l’autònom ja estigui donat d’alta, els rendiments previstos es podran comunicar a través de l’àrea personal d’Importass fins al dia 31 d’octubre de 2023, tret que hagis de comunicar un canvi de base de cotització perquè els teus rendiments suposin una base de cotització diferent d’aquella per la qual cotitzaves fins ara. En aquest últim cas, hauràs

de sol·licitar el canvi de la teva base de cotització i comunicar la teva previsió de rendiments nets anuals, en mitjana mensual, abans del pròxim 28 de febrer amb la finalitat que no s’hagi de fer posteriorment cap regularització de quotes.

Els treballadors per compte propi que a 31/12/2022 estiguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria segons els seus rendiments estimats, el 2023 podran mantenir aquesta base de cotització encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

A Importass es troba disponible un simulador per calcular la quota en funció dels rendiments previstos.

Possibilitat de canviar la base de cotització si varien els rendiments

 Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada als rendiments amb un màxim de sis canvis a l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les dates següents:

  • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de
  • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre

Regularització de la cotització per la Seguretat Social

Les bases mensuals triades cada any són de caràcter provisional, fins que es faci la regularització anual de la cotització. Finalitzat l’any natural, l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import s’ha d’abonar abans de l’últim dia del mes següent d’aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria reintegrarà la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Tarifa Plana per a nous autònoms

 Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial en el Règim d’autònoms podran sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. Cal fer la sol·licitud en el moment de tramitar l’alta. Poden beneficiar-se d’aquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades d’alta en els dos anys immediatament anteriors a la data d’efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d’haver gaudit prèviament d’aquesta deducció. Transcorreguts aquests dotze primers mesos, també tenen la possibilitat de pagar una quota reduïda durant els dotze mesos següents els treballadors per compte propi que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals seran inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període, i que així ho sol·licitin en el servei que s’habilitarà a Importass. A més, les persones autònomes amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme, poden sol·licitar l’aplicació, en el moment de l’alta, d’una quota reduïda de 80 euros durant els primers 24 mesos.

Així mateix, finalitzat aquest període, si el seu rendiment net previst és igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional, podran sol·licitar, a través del servei que s’habilitarà a Importass, l’aplicació d’aquesta quota reduïda durant els 36 mesos següents, per un import de 160 euros.

Totes les sol·licituds d’ampliació han d’anar acompanyades d’una declaració relativa al fet que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim professional vigent.

Les reduccions en la cotització previstes en els paràgrafs anteriors no són d’aplicació per als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció, que s’incorporin al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Els treballadors per compte propi que gaudeixin d’aquests beneficis poden renunciar en qualsevol moment expressament a la seva aplicació amb efectes a partir del dia primer del mes següent al de la comunicació de la renúncia corresponent. Aquesta sol·licitud també es pot fer a través del servei que s’habilitarà a Importass.

Els treballadors autònoms que el 31 de desembre de 2022 fossin beneficiaris de l’antiga tarifa plana, continuaran gaudint-ne en les mateixes condicions fins que s’esgoti el període màxim establert.

Novetats en els beneficis aplicables a la cotització per a autònoms el 2023

 

·         Bonificació en la cotització per a autònoms per cura de menor afectat per una malaltia greu

Les persones autònomes beneficiàries de la prestació per a la cura de menors afectats de càncer o d’una altra malaltia greu tenen dret, durant el període en el qual percebin aquesta prestació, a una bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes, resultant d’aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Si el treballador porta menys de dotze mesos donat d’alta continuada en el Règim d’autònoms, per al càlcul de la base mitjana de cotització es tindrà en compte l’última data d’alta, el resultat de la qual s’obté dividint la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies en què ha estat donat d’alta de manera continuada, i la quantia obtinguda es multiplica per trenta.

·         Bonificació a treballadores autònomes per reincorporació a la seva activitat

Les treballadores autònomes que cessin la seva activitat per naixement de fill/a, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela i vulguin tornar a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys següents

a la data del cessament, tenen dret a una bonificació, durant els 24 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, del 80 per cent de la quota per contingències comunes, resultant d’aplicar a la base mitjana dels dotze mesos anteriors a la data en què van cessar la seva activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes, exclòs el corresponent a IT derivada de contingències comunes.

Més informació: Guia de treball autònom, fullet informatiu i simulador quotes 2023

 

https://bit.ly/3kgFoXH