PLA DE PENSIONS D’OCUPACIÓ DE TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

ASPECTES MES RELLEVANTS
L’objectiu del Pla de Pensions és millorar les cobertures de la Seguretat Social.
Es va formalitzar el juny de 1999 per negociació col.lectiva i està actualmente integrat en el Fons de Pensions Caixa 19 de Vidacaixa.
Els partícips del Pal són tots els treballadors i treballadores adherits al Pla.

COMISSIÓ DE CONTROL
És l’òrgan suprem del Pla.
Controla i gestiona l’acompliment dels acords adoptats, de les especificacions del Reglament del Pla, així com de les Polítiques d’Inversions.
Està composada per 6 representants dels partícips, 1 representat dels beneficiaris i 5 representant de l’empresa.

COL.LECTIUS
A – Sense partícips.

B – A partir de l’1 de gener de 2017 (article 25: Conveni Colectiu 2015-19), els partícips del col.lectiu B han deixat de formar part del Pla de Pensions de TB. Les seves prestacions actuals, han passat a ser cobertes per l’Empresa mitjançant una pòlissa de d’assegurances externa al Pla.

C – Tancats actualment. Només van accedir treballadors/res en plantilla que es van adherir a la data de formalització del Pla. Col.lectiu amb aportació.
D – Adherits després del 25/7/1999.

CONTINGÈNCIES COBERTES I PRESTACIONS
Les contingències cobertesm en el Pla són la Jubilació, la Incapacitat Permanent Total (IPT), la Incapacitat Permanent Absoluta (IPA), la Gran Invalidesa (GI), Viduïtat o Orfenesa Total.
El col.lectiu B només cobria la IPT (si tenies un mínim de tres anys d’antiguitat a l’empresa) i la Viduïtat (si el cònjuge no treballa) o Orfeensa Total.
El col.lectiu D cobreix totes les contingències (Jubilació, IPT, IPA, GI, Viduïtat i Orfenesa Total), sense límit d’antiguitat.
Les prestacions es cobren quan es dóna una de les contingències cobertes en el col.lectiu.

QUAN EM COSTA
El col.lectiu D costa un 2’6% del teu Salari Pensionable en 12 pagues que es dedueix de la nòmina. L’empresa paga la cobertura de risc.
Si no et va bé de pagar aportacions tens l’opció de passar a partícip en suspens: suspensió d’aportacions de l’empresa i del partícip, sense perdre el capital que hi hagi acumulat ni els drets dins del pla.

ALGUNS AVANTATGES
Les aportacions son deduíbles fiscalment d’acord amb la legislació de l’IRP, fins a 8.000 €.
Per ser partícip del Pla, la Caixa t’ofereix avantatges en alguns dels seus productes.

ADHESIÓ AL PLA
Data d’efecte és el dia següent de la data de fi del període de prova, i tens tres mesos des de la data d’efecte per canviar al col.lectiu D.
La decisió de passar al col.lectiu D ha de ser un acte voluntari del treballador. Un cop presa la decisió  sempre seràs partícip del Pla.
Per adherir-te has de omplir una Butlleta d’Adhesió que pots demanar a la Oficina Tècnica del Pla (CON Triangle) o al departament de Gestió del Plans(ZF-II).

(Informació facilitada per Pla de Pensions, provisional per aplicació Conveni 2015-2019).

INFORMACIÓN PLAN DE PENSIONES, acuerdo de mejora alcanzados en 2011.

Per a més informació
– OFICINA TÈCNICA: Cotxera Triangle – 3ª planta – tlf. 932987518 / 7479 – fax 932987298
– GESTIÓ DEL PLA DE PENSIONS: Edif. Zona Franca 2 – 5 N – tlf. 932987059 / 932148045 – fax 932987270