Reunió a “l’espai de diàleg” d´universitats catalanes

El passat 31 de març va realitzar-se una reunió a “l’espai de diàleg” d´universitats catalanes; per part del govern van assistir-hi: Arcadi Navarro (Secretari d’Universitats), Josep Pallares (Director General d’Universitats), Francesc Ramon Subirada (Director General de Recerca) i Jose Anton Montesinos (Subdirector General de Coordinació Administrativa i Polítiques Sindicals). Els sindicats que van anar-hi en representació de tots els treballadors d´universitats van ser UGT i CCOO. A continuació s´adjunta un resum d´aquesta.

Pots llegir-ho en format .pdf Aquí teniu un resum en PDF

1-Taxa de reposició del PAS

UGT s´oposa a qualsevol taxa de reposició, ja que implícit a aquesta pot considerar-se que hi ha llocs de treball prescindibles.1 Per exemple, en el PDI no existeix la Relació de llocs de treball (RLT), quan algú marxa o es jubila la plaça com a tal desapareix i cada universitat actua de manera diferent. UGT demana que tal com obliga la legislació, les universitats facin les seves respectives RLT. Cal afegir que la UGT va subratllar que l´actual situació no fa sinó augmentar la precarietat dels llocs de treball; aquests no s’estabilitzen. La UGT demana explicacions de com es pensa solucionar aquest aspecte, però sembla que de moment no existeix una proposta sòlida, més enllà de parlar amb les gerències.

El Secretari General (SG) assenyala que la taxa de reposició del govern espanyol i el ministeri d’hisenda acaba determinant la política de contractació de les universitats. El SG manifesta que molt aviat vol actuar amb les gerències de les universitats perquè aquestes puguin fer reposicions del 100%2. Mostra una clara voluntat que la Generalitat ho apliqui, però considera que encara és molt incipient i per tant, no existeix un calendari d´aplicació.

CCOO manifesta estar també en contra del concepte de taxa de reposició. CCOO considera que el govern de la Generalitat no ha actuat, tot i poder-ho fer sobre el PAS d’universitats. CCOO recorda a la Generalitat que s’ha de mantenir l’autonomia universitària; cadascuna s´haurà d’organitzar d´acord a les seves necessitats, però també emfatitzen que si la Generalitat no garanteix l’economia de les universitats, aquestes no podran resoldre aquest problema ni acomplir amb aquesta taxa del 100%.

SubDG explica que hi ha dos límits: el pressupostari i la mateixa fórmula de la taxa de reposició (nombre de persones que surten del sistema). Remarca que  segons l’EBEP  als interins se´ls hi ha de treure la plaça. El SG afegeix que s’ha de respectar l’autonomia universitària. Reconeix que la taxa 100% no soluciona el problema de la precarietat donat que només cobreix aquelles places que s´esdevenen de substituir jubilacions, decessos o excedències; però no aquells casos de places que es deriven de necessitats estructurals i que ara mateix es cobreixen amb interins, atenent en aquest sentit la idea que de fa temps proposa la UGT. Cal recordar que la situació del PDI i del PAS no és la mateixa en aquests casos.

2- Estabilització PDI interins laborals

A mesura que els Agregats interins van creixent, continua sense existir un pla d’estabilització a moltes de les universitats. El compromís de l´anterior Secretari d’Universitats era la d’estabilitzar a tots el Lectors (contractats fins el 2011) que haguessin superat la fase de Lector. En aquests moments tenim molts interins entre 40 i 50 anys amb un molt bon currículum, que no estan estabilitzats.

En relació amb els Lectors que acaben i amb els Agregats interins tenim alguna qüestió que ens neguiteja. En aquest sentit, UGT assenyala que el tema de l’estabilització s’ha d’estudiar en profunditat, en aquests moments les circumstàncies han canviat respecte fa un any: taxa de reposició del 100% i un RD-Ley que permet la promoció dels Titulars Universitaris, Acreditats a catedràtic a CU’s sense gastar la taxa de reposició. Si és Via  funcionarial, via laboral o un conjunt, ja són altres aspectes que també s´haurien de debatre. UGT reclama l´actualització de l’Estatut del PDI a Catalunya, que fóra bo tenir en un any.

Cal recordar la proposta de l´anterior Secretari d’Universitats: Antoni Castellà, qui considera que en cas de desconnexió de Catalunya es crearien els cossos de funcionaris de Titulars d’Universitat i Catedràtics d’Universitat.

A la pregunta de CCOO de quina proposta hi ha per als lectors i els agregats interins que hi ha ara mateix, el govern respon que es va dir a l’assemblea del CIC i el govern complirà; el programa Serra Hunter “tenure track” implica estabilització directa, sense més tràmit i per tant gastarà taxa de reposició. Es pregunta també si s´acceptarà que una universitat demani TU. El Secretari d’Universitats respon que la política continua essent la “laboralització”. Hi haurà una reunió amb els Rectors però es seguirà per la via laboral. A la pregunta de CCOO de quina proposta hi ha per als lectors i els agregats interins que hi ha ara mateix, el govern respon que es va dir a l’assemblea del CIC i el govern complirà; el programa Serra Hunter “tenure track” implica estabilització directa, sense més tràmit i per tant gastarà taxa de reposició. Es pregunta també si s´acceptarà que una universitat demani TU. El Secretari d’Universitats respon que la política continua essent la “laboralització”. Hi haurà una reunió amb els Rectors però es seguirà per la via laboral.

Arran d´això s´ha de subratllar un aspecte: la figura de Director de Recerca segons la Llei de la Ciència és una nova figura que introdueix i ocupa taxa de reposició. Aquesta té sou d´agregat però drets de catedràtic,  i podrien passar a permanent. Reiterem la necessitat de fer Plans d’Estabilització.

Per concloure aquest apartat remarcar que el SG indicà malgrat que el seu equip disposa de persones noves, les intencions són continuistes respecte a les línies de treball de l’anterior govern. Afegeix que volen un sistema universitari que no estigui encotillat. Explica que hi ha previst fer el desplegament de tot allò que s’havia programat fins ara, amb especial èmfasi en la via laboral, tot i que si les universitats demanen places de funcionaris no posaran impediments.

La UGT sol·licita que s’eviti la conflictivitat entre el PDI. El SG ho recull  i hi està totalment d’acord.

CCOO demana que si en el futur hi ha intenció de fer-ho s’avisi el més ràpid possible per permetre que aquelles persones que no estan acreditades per ANECA i només ho estan per AQU tinguin temps i ocasió per acreditar-se.

El SG marxa de la reunió i UGT passa a exposar la situació actual a la UdG, on es proposa desenvolupar un figura contractual de Director de Recerca però emparant-se en el conveni PDI-laboral.

3- Avaluació Agregats interins

Partint l’informe jurídic que es presentà divendres tarda a la reunió de l’AQU, si s’accepta, AQU farà les avaluacions en cas de desenvolupar-se el conveni corresponen. La UGT considera que  l’informe jurídic no té cap mena de solidesa. S’han presentat demandes que aniran a judici perquè no reconeixen la normativa europea. El DG diu que l’informe busca una sortida legal, UGT li demana que promogui aquest conveni per tal que els interins siguin avaluats, com a aspecte fonamental.

Tota la relació amb AQU i l’estructura del Departament d’Empresa  i Coneixement és la mateixa que abans, quan era Departament d’Economia i Coneixement.

4- Promoció interna a Catedràtic Universitari

L´ascens d’Agregat a Catedràtic laboral és un tema ambigu, una possibilitat seria per exemple la promoció interna mitjançant la valoració dels mèrits. Tampoc hauria de comptar en la taxa de reposició. Respecte a aquest punt cal dir que el 13 d´abril està prevista una Comissió  Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per així desenvolupar  la promoció d’Agregats a Catedràtics. S’hauria de definir , com i on es negociarà amb els sindicats.

De TU a CU funcionari, no és taxa de reposició tal com diu el Reial Decret. Es poden treure tantes places com places s’han tret en concurs lliure de TU. Si la universitat vol treure una plaça de CU, la Conselleria ho acceptarà. La Conselleria vol seguir amb la política i la línia dels laborals, però ocasionalment acceptarà que les universitats li demanin places de TU o promoció de CU.  Segons el DG, aquesta és una qüestió de les Universitats.

A la UGT li sembla correcte que sigui una qüestió de les Universitats, però vol especificar que la política de “laboralització” ha estat promoguda de forma permanent per la Conselleria. En les condicions de fa un any s’oposaven a que les universitats eliminin places funcionarials, excepte en casos molt especials.

5- Torn obert

CCOO considera que no hi ha propostes clares des de la Direcció General d’Universitats i subratlla que no és prou entenedor on i com s´han de negociar les diferents qüestions amb el govern. Per un altre costat, demana negociar-ho a la Mesa d’Universitats, atenent que allí hi manca representació del Govern. El Sr. Montesinos, respon: “La Mesa de Sector públic ho abasta tot, segons el Parlament. S’està treballant ara per ara: – calendari per establir el retorn de les pagues; – dies d’assumptes propis i dies de vacances.” La UGT recorda que ni els municipis ni les universitats no estan a la Mesa General de Funció Pública.

La UGT considera avinent –si es regula- negociar aquest últim aspecte en el mateix aquest Espai de Diàleg d´Universitats catalanes. En les Comissions del CIC també haurien d’estar-hi representats els sindicats.

La UGT sol·licita també crear les comissions tècniques següents:

– Una comissió tècnica d’estructura del PDI (estabilització, promoció, figures laborals, figures funcionarials), atenent a la situació actual i a situacions futures.

– Una comissió tècnica que continuï les línies principals que vàrem començar a traçar per aconseguir en l´àmbit de Catalunya l’Estatut del PDI. El desenvolupament de l’Estatut del PDI és fonamental.

– El desenvolupament de l´Estatut serà una eina que permetrà definir la carrera professional del PDI i posar fi a aquestes situacions que ara ens trobem.

– Un altre aspecte important a tractar seria el pas a titulacions 3 + 2 .

– Un últim apartat que volem destacar tractaria envers la recuperació de drets que ens han manllevat, per exemple: matrícules gratuïtes pels fills o avantatges que abans disposava el personal universitari.

Per últim, la UGT pregunta sobre el tema de l´informe de Sindicatura de Comptes i el fet de no pagar la indemnització quan finalitza un contracte de professorat associat. El DG mostra el seu desconeixement, comentant que en altres universitats no es paga.

  1.  https://www.ugt.upc.edu/sites/default/files/public/20141001-Taxa%20de%20reposici%C3%B3.pdf
  2.  En el cas del PAS la taxa del 100% refereix per igual a funcionaris i a laborals, mentre que en el cas del PDI aquest 100% només refereix a funcionaris i el 50% als  laborals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*