Reunió amb el Secretari General d´Universitats

Companyes i companys,

El passat dia 2 de maig, a petició de la UGT-Universitats Públiques Catalanes, va tenir lloc la reunió amb el Sr. Arcadi Navarro Cuartiellas, Secretari General d´Universitats.

Des de la representació que dóna veu als quatre col·lectius, PDI-F, PDI-L, PAS-F i PAS-L hem volgut i volem tractar, amb la Secretaria General d´Universitats, un conjunt de qüestions troncals sobre les quals demanem els pactes i acords necessaris que facin efectiva les necessàries concrecions durant aquesta legislatura.

Es va demanar i demanem el recolzament de la Secretaria General d´Universitats en relació als temes següents:

GENÈRICS

 • La reactivació oficial de l´Espai de Diàleg i Negociació, d´acord amb el seu àmbit funcional. Això hauria de permetre la negociació, dels representants dels sindicats majoritaris amb la Secretaria d´Universitats, de totes aquelles mesures legislatives que tinguin una repercussió directa en els drets i en les condicions de treball de personal de les universitats. (S’adjunta l’acta de creació de l’Espai i, a tall d’exemple de la seva dinàmica de funcionament, l’acta d’una sessió).
 • Les modificacions necessàries del Reglament del CIC que permetin la participació dels representants dels sindicats majoritaris, tant en les comissions de caràcter permanent, com en les de caràcter no permanent, d’acord amb l´establert per la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC).
 • Nota: Tal com hem estat parlant aquest matí l’article 122 la LUC en el seu punt 2 diu quin tipus de comissions i el punt 3 diu que correspon al president o presidenta, a proposta del vicepresident o vicepresidenta o de qualsevol dels òrgans col·legiats (Conferència General i Junta) del Consell, constituir les comissions i determinar-ne la composició i funcions. Tal com hem comentat es necessitaria un canvi en el reglament , no té cap mena de sentit que siguem els únics que tenim representació a la Conferencia General i no estem a cap comissió i més quant el punt 4 diu clarament que les comissions han de promoure la participació de les persones o de les entitats representatives de les necessitats i els interessos socials, professionals etc. etc.
 • El retorn via legislativa a les condicions laborals prèvies a les retallades. Donar compliment a la Resolució parlamentària de 20 de gener, aprovada per unanimitat i que insta al retorn de la paga del 2012 i la recuperació de la resta de drets suspesos o suprimits en els darrers anys, dies addicionals de vacances per antiguitat, jornada de 35h, matrícules gratuïtes, fons d´acció social…
 • El respecte, per part de les gerències, al dret de representació de les seccions sindicals d´acord amb la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i de les delegades i delegats i a ser tractats amb dignitat en l´exercici de les seves funcions. Reconeixement de la tasca sindical.
 • Continuar amb el desenvolupament de l’Estatut del PDI, per tal de poder tenir una proposta enllestida en el termini d´un any (aquest tema es va començar a parlar en la legislatura anterior).
 • Nota: Tal com hem parlat, aquest estatut es va començar a treballar amb l’anterior Director General. UGT creu que seria important pel Sistema Universitari Català poder desenvolupar aquest estatut, ja que permetrà definir la carrera professional del PDI, com s’entra en el sistema (Lector Tenure track?), com s’implementa la promoció horitzontal i la vertical, com es poden definir les dedicacions del PDI: més docent, mixta, més de recerca etc. etc. Aquest estatut ens evitaria molts dels conflictes que tenim en aquest moment.

ESPECÍFICS

 • El compliment, per part de totes les universitats públiques catalanes de la publicació anual en el DOGC, que és el mitjà oficial per donar publicitat els actes administratius i en els seus portals de transparència, de les seves RLT estables, d´acord amb els continguts establerts per la legislació, tant les del PDI (DLT, indicant les tasques docents i de recerca) com les del PAS.
 • El compliment, per part de les universitats catalanes de les recomanacions fetes per la sindicatura de comptes en diferents exercicis. Control i seguiment de l´acompliment de les esmentades recomanacions per part de la Secretaria d´Universitats.
 • La clarificació de la política d´estabilitzacions i promocions del personal.

Personal Docent i Investigador:

 • Des d´UGT estem en contra, tenint en compte la precarietat laboral del professorat, que la taxa de reposició es gasti en promocions, tot i que creiem que aquestes són necessàries i fonamentals.
 • Nota: L’estabilització ha d’esser possible tant en el PDI aboral con en el PDI funcionari -Agregats i Titulars – a partir de la RLT i dels plans d’estabilització de les diferents universitats.
 • La promoció de Titular a Catedràtic no gasta taxa de reposició, sempre que les places de promoció siguin iguals a les places d’estabilització mitjançant Titulars d´Universitat.
 • Nota: TOTES LES PLACES D’ESTABILITZACIÓ QUE TREGUIN LES UNIVERSITATS HAN D’ÉSSER PER ESTABILITZAR A TOTS EL AGREGAT INTERINS, LECTORS INTERINS I TITULARS INTERINS, QUE PROVENEN DELS LECTORS QUE HAN ACABAT EL SEU CONTRACTE TEMPORAL I NO HAN POGUT SER ESTABILITZATS DEGUT A LA TAXA DE REPOSICIÓ.
 • La crida internacional (tal com ha estat previst últimament) serà mitjançant els Lectors Serra Hunter (Tenure track). Tal com hem estat parlant UGT no pot acceptar que les places d’Agregat o Titular que surtin a concurs, siguin mitjançant crida internacional, sinó que siguin places a concurs públic destinades a tot el personal interí i també AQUEST HA ESTAT DE SEMPRE EL COMPROMÍS DE LA CONSELLERIA.
 • Demanem que sobre el tema dels tribunals de les places (alguna universitat ja ha programat) ens contesti com més aviat millor. De tot el conjunt del punt s’hauria de tractar a l’Espai i a les meses de cada universitat.

Personal d’Administració i Serveis.

 • Estabilització i promocions. Pla d’estabilització (segons RLT estable) per al PAS interí i laboral en situació de precarietat.
 • Que les promocions en cap cas restin taxa de reposició i que aquestes es facin d’acord a la RLT estable.

-. Negociació en Mesa General d´Universitats del Pla de Jubilacions voluntàries i incentivades tant per al PAS com per al PDI. Davant el possible argument de la Conselleria respecte els possibles impediments legals, adjuntem l´acord de la Universitat del Pais Basc “Acuerdo de 27 de novembre de 2015 de la comissión técnica para el tratamiento de la jubilación en la UPV/EHU y de otras medidas relacionades con el transito a dicha situación”.

 

Tots aquests punts han estat enviats al Secretari general d´Universitats, d´acord amb la seva petició, per tal que serveixin de guió per a la pròxima trobada d´aprofundiment d´acord amb la voluntat expressada en la reunió pel mateix Secretari general.

Seguim!!!!

Els portaveus UGT Catalunya en representació del personal de les Universitats Públiques Catalanes,

Joan G. Burguera PDI-L

José M. Sánchez, PAS-L

Ramon Sans, PDI-F

Anna Santo, PAS-F

3 de maig de 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*