Acord de prestació de serveis per malalties d’especial gravetat

Acord de la mesa d’universitats públiques catalanes pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat 1. Exposició de motius Els empleats i les empleades públics tenen dret, de conformitat amb l’article 14 del Continua llegint