A quines modalitats de tributació podem optar com autònom@s?

modalitats tributació

Recordem que l’autònom@ és una persona física que realitza en nom propi una activitat comercial, industrial o professional. És una figura clàssica en el món empresarial i constitueix una de les formes més freqüents de creació d’empresa i sol ser triada fonamentalment pels comerços al detall (botigues de roba, aliments, papereries, articles de regal, joieries, quioscos de premsa, venda d’aire condicionat, ferreteries, etc.), i per professionals com a lampistes, electricistes, pintors, decoradors, advocats, economistes, arquitectes, etc.

Des del punt de vista fiscal, els autònoms empresaris individuals (i els socis d’una Comunitat de Béns o una Societat Civil)tributen per les seves rendes empresarials a través de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) , a diferència de les persones jurídiques -societats- que tributen pels seus beneficis a través de l’Impost de societats.

Aquests rendiments venen determinats per la normativa de l’IRPF , que ens ofereix:

2 mètodes amb 3 modalitats de tributació per nosaltres:

Estimació Directa:

 • Estimació Directa Simplificada
 • Estimació Directa Normal

Estimació Objectiva

 • Estimació Objectiva.(mòduls)

Qui pot optar per el Règim d’estimació Directa Simplificada?

Serà d’aplicació aquest règim als autònoms/es individuals y professionals quan sorgeixin les següents circumstàncies:

 1. Que les seves activitats no estiguin obligades a acollir-se al règim d’estimació Objectiva.
 2. Que al llarg de l’any anterior, l’ import net de la xifra de negocis, pel conjunt de les activitats desenvolupades, no hagi superat els 600.000€
 3. Que no hagin renunciat a la seva aplicació.
 4. I que cap altre activitat que s’exerceixi, es  trobi a la modalitat normal.                                                                            

NOTA:  L’autònom@ que pugui tributar en E.O. (estimació objectiva 0 mòduls)  Pero hagi optat per la seva renúncia, tributarà 3 anys en Estimació Directe.

 Qui pot optar per el Règim d’estimació Directa Normal?

Serà d’aplicació aquest règim als empresaris individuals y professionals quan sorgeixin les següents circumstàncies:

Que les seves activitats no estiguin obligades a acollir-se al règim d’estimació Objectiva, ni en la modalitat de simplificada.

 1. Que al llarg de l’any anterior, l’import net de la xifra de negocis, per el conjunt de les activitats desenvolupades hagi superat els 600.000€ anuals del conjunt de les activitats exercides.

Obligacions comptables i registrals

Activitats mercantils: comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

Activitats no mercantils: únicament han de portar-se llibres registro de vendes i ingressos, de compres i despeses i el de béns d’inversió. No es consideren activitats empresarials mercantils les agrícoles, les ramaderes i les activitats d’artesania, sempre que en aquest últim cas les vendes dels objectes construïts o fabricats pels artesans es realitzi per aquests en els seus tallers.

Activitats professionals: són obligatoris els llibres registro d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i el de provisions de fons i suplerts.

A qui s’aplicarà el Règim d’estimació Objectiva?

S’aplicarà exclusivament, als empresaris i professionals que compleixin amb els següent requisits:

 • Que les seves activitats estiguin incloses en l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, i no sobrepassin els límits establerts per cada activitat.
 • Que el volum dels rendiments no superin els 250.000€ per el conjunt de les activitats econòmiques, o bé els 250.000€ per el conjunt de les activitats agrícoles i ramaderes.
 • El volum de les compres en bens i serveis, (excloses les adquisicions de l’immobilitzat) no superin els 250.000€
 • Que no s’hagi renunciat expressament o tàcitament a l’aplicació d’aquest règim.
 • I que cap de les activitats exercides es trobin en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

Normativa: Artículo 122 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre y 34 a 37 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

Última actualización: Ley 28/2014, de 27 de noviembre (BOE del 28) y Ley 48/2015, de 29 de octubre (BOE del 30), ambos en vigor a partir del 01/01/2016 y RDL 20/2017, de 29 de diciembre (BOE del 30).

I per altre banda, tenim 2 règims especials, el d’agricultura, ramaderia i pesca, així com el recàrrec d’equivalència. Vegem-los:

A qui s’aplica el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca?

Als titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres que no hagin renunciat ni estiguin exclosos d’aquest.

La renúncia es realitzarà:

Expressament, mitjançant la presentació del model 036 o 037 de declaració censal de començament, o durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de fer efecte.
Tàcitament, quan la declaració-liquidació del primer trimestre de l’any natural o, en cas d’inici, la primera declaració-liquidació després del començament, es presenti en termini, aplicant el règim general en el model 303.

La renúncia produeix efectes durant un període mínim de tres anys i s’entendrà prorrogada tàcitament en els anys següents, tret que sigui revocada el mes de desembre anterior a l’any natural en què hagi de fer efecte.

La renúncia al règim de l’agricultura, ramaderia i pesca, determina la renúncia a l’estimació objectiva d’IRPF i l’exclusió del règim simplificat de l’IVA.

Queden exclosos d’aquest règim:
Les societats mercantils.
Les societats cooperatives i societats agràries de transformació.
Els qui haguessin realitzat operacions relatives a les activitats compreses en aquest règim l’any anterior per import superior a 250.000 euros.

Els qui superin per a la totalitat de les operacions realitzades, diferents de les compreses en aquest règim especial, durant l’any immediat anterior 250.000 euros.

Els empresaris o professionals que haguessin renunciat a l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’IRPF per qualsevol de les seves activitats econòmiques.

Els empresaris o professionals que haguessin renunciat a l’aplicació del règim simplificat.
Aquells empresaris o professionals les adquisicions dels quals i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals hagin superat l’any anterior 250.000 euros anuals, IVA exclòs (sense tenir en compte les adquisicions d’immobilitzat).

A qui s’aplica el règim especial del recàrrec d’equivalència?

Als comerciants minoristes, persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (societats civils que no tinguin objecte mercantil, herències jacents o comunitats de béns quan tots els seus socis, comuners o partícips siguin persones físiques) excepte si comercialitzen els següents productes:

.Vehicles accionats a motor per a circular per carretera i els seus remolcs.
.Embarcacions i bucs.
.Avions, avionetes, velers i altres aeronaus.
.Accessoris i peces de recanvi dels mitjans de transport compresos en els números anteriors.
.Joies, joies, pedres precioses, perles naturals o conreades, objectes elaborats totalment o parcialment amb or o platí. Bijuteria fina que contingui pedres precioses, perles naturals o els referits metalls, encara que sigui en forma de banyat o xapat, tret que el contingut d’or o platí tingui un gruix inferior a 35 micres.
.Peces de vestir o d’adorn personal confeccionades amb pells de caràcter sumptuari.

S’exceptuen del que es disposa en aquest número les bosses, carteres i objectes similars així com, les peces confeccionades exclusivament amb retalls o desaprofitaments, caps, potes, cues, retallades, etc., o amb pells corrents o d’imitació.
.Objectes d’art originals, antiguitats i objectes de col·lecció definits en l’article 136 de la Llei de l’IVA.
.Béns que hagin estat utilitzats pel subjecte passiu transmitent o per tercers amb anterioritat a la seva transmissió.
.Aparells i accessoris per a l’avicultura i apicultura.
.Productes petrolífers la fabricació dels quals, importació o venda està subjecta als Impostos Especials.
.Maquinària d’ús industrial.
.Materials i articles per a la construcció d’edificacions o urbanitzacions.
.Minerals, excepte el carbó.
.Ferros, acers i altres metalls i els seus aliatges, no manufacturats.
.Or d’inversió definit en l’article 140 de la Llei de l’IVA.

Són COMERCIANTS DETALLISTES/MINORISTES a aquest efecte, els qui venguin habitualment béns mobles o aquells béns sense haver-los sotmès a processos de fabricació, elaboració o manufactura, sempre que les vendes a consumidors finals durant l’any precedent fossin superiors al 80% de les vendes totals realitzades. Si no es va exercir l’activitat en aquest any o bé tributés en estimació objectiva en l’IRPF, i té la condició de detallista en l’IAE no és necessari que compleixi el requisit del percentatge de vendes.

Si no es reuneixen aquests requisits, serà aplicable el règim general. No obstant això, existeixen algunes activitats de comerç al detall que poden tributar en el règim simplificat.

 

Esperem que us hagi estat d’utilitat!

Si tens dubtes, contacta amb nosaltres i t’informem

93 327 14 98 / ctac@catalunya.ugt.org

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada