Noves Mesures de protecció i prestacions per al col.lectiu de treballadors i treballadores autònomes i la seva reactivació econòmica post covid19. A partir de l’ 1 de juliol

boe

L’objectiu del Real Decret Llei 24/2020, és donar continuitat i facilitar una transició adequada i que possibilit la recuperació gradual de l’activitat .

BONIFICACIÓ DECREIXENT DE LES QUOTES:

Puc acollir-me a les bonificacions després d’haver rebut la prestació extraordinària de cessament d’activitat finalitzada el 30/06/2020?
A partir de l’1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar que estigués d’alta en aquests Règims i vingués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social formació professional amb les consegüents quanties:
a) 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
b) 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
c) 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.
La base de cotització que es tindrà en compte a l’efecte de la determinació de l’exempció serà la base de cotització que tingués en cadascun dels mesos indicats.
L’exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en els quals els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualsevol altres subsidis sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar.
Puc sol.licitar altres prestacions a la Seguretat Social?

L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

NOVA PRESTACIÓ ORDINÀRIA DEL CESSAMENT D EL’ACTIVITAT:

Es prorroga la Prestació de cessament d’activitat?

Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma (afiliats i en alta, cobert període mínim de cotització, no edat de jubilació i al corrent de pagament en Seguretat Social).
De quin import és la prestació de cessament ordinària de l’activitat?

El 70% de la base de cotització. Mínim 661€ a percebre els mesos de juliol, agost i setembre.

Quins requisits he de  cumplir per poder accedir a la prestació?
Addicionalment a complir els requisits d’alta, afiliació, no trobarse en edat de jubilació i estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social, l’accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.
En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-se al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.
Fins quan puc percebre la prestació per cessament d’activitat?

Aquesta prestació podrà percebre’s com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l’article 338 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
A partir d’aquesta data sol es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.
On i quan puc sol·licitar la prestació per cessament d’activitat?

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d’1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.
 Com es comprovaran els requisits per accedir a la prestació?

A partir del 21 d’octubre de 2020 i de l’1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, o l’Institut Social de la Marina recabaran del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.
Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés als dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d’aportar a la mútua col·laboradora en els deu dies següents al seu requeriment:
– Còpia del model 303 d’autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020.

– Còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020 a l’efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d’aquests anys.
Els treballadors autònoms que tributin en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d’aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
Comprovades les dades per l’entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d’ingressos establerts en aquest precepte, o que no acreditin una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019.
L’entitat competent per a la reclamació fixarà la data d’ingrés de les quantitats reclamades que hauran de fer-se sense interessos o recàrrec.
Transcorregut el termini fixat en la resolució que a aquest efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin.

Com es bonifica la quota d’autònoms durant la percepció de la prestació?

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar. (28,30% de la base de cotització) el 2% será abonat per l’autònom. Si fem el càlcul amb la base mínima de cotització, resulta 18,89€.
Puc renunciar a la prestació una vegada sol.licitada perquè he vist que no compleixo els requisits?

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:
Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l’apartat 5 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

PRESTACIÓ EXTRAÒRDINARIA CESSAMENT ACTIVITAT TREBALLADORS  AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Qui es considera treballadro autònom de temporada?

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms que l’únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagin estat en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l’any durant aquest període.
A aquest efecte es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l’alta com a treballador per compte d’altri no superi els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.
Quins requisits he de cumplir per poder accedir a la prestació
a) Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant almenys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019
b) No haver estat d’alta o assimilat a l’alta durant el període comprès entre l’1 de març de 2018 i l’1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d’altri més de 120 dies
c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta durant els mesos de març a juny de 2020
d) No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom 2019
e) No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 eurosf) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.
Quin és l’import de la prestació?

El 70 per cent de la base mínima de cotització (661€) que correspongui per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Quan de temps cobrarè la prestació de cessament extraordinària de l’activitat?

La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en aquest article podrà començar a reportar-se amb efectes d‘1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
És compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social?
Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superin els 23.275 euros.
Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.
Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article.

On he de tramitar la prestació?
La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l’entrada en vigor de la norma i el mes d’octubre de 2020.
Els efectes de la sol·licitud són els determinats en l’apartat 4.
Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Com es comprobarà el dret a la prestació?

A partir del 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.
a) Per a això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, o l’Institut Social de la Marina recaptessin del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l’any 2020 dels treballadors autònoms.
Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés als dades que consten a les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d’aportar a la mútua col·laboradora:
Còpia del model 390 de declaració resumeixen anual IVA de l’any 2020.
Còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del quart trimestres de l’any 2020.
Els treballadors autònoms que tributin en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d’aportar la documentació necessària per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
b) En el cas que es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.
Per a això l’entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució fixant l’import de la quantitat a reintegrar que haurà de fer-se sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la resolució.
Transcorregut el termini fixat en la resolució que a aquest efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

Puc renunciar a la prestació si no compleixo els requisits un cop sol.licitada?

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:
Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts en l’apartat 2.e) amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

 

ERTO: EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL DE L’OCUPACIÓ.

Es prorroguen els ERTO per  força major?

A partir de l’entrada en vigor del present reial decret llei, únicament resultaran aplicables els expedients de regulació temporal d’ocupació basats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor d’aquest i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020

Quines són les exempcions en la cotització en cas d’allargar l’ERTO?

EXONERACIONS ERTO FINS EL 30/09/2020
Juliol Agost Setembre
ERTO de Transició Empreses de 70% 60% 35%
ERTO DE FM  total – de 50 treballadors
a 30/06/2020
Empreses de 50% 40% 25%
de 50 o + treballadors
Pròrroga ERTE Empreses de Activats 60% 60% 60%
de FM Parcial – de 50 treballadors Suspesos 35% 35% 35%
Empreses de Activats 40% 40% 40%
de 50 o + treballadors Supesos 25% 25% 25%
Font: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

 

Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos al formulari web COVID19 i fer la consulta que necessiteu resoldre.

ctac@catalunya.ugt.org

93 327 14 98

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.