Hem de seguir exigint en les meses de negociació, clàusules que garanteixin la protecció del medi ambient i la sostenibilitat ambiental a l’empresa. Els convenis col·lectius han de contemplar el dret a la informació, la formació i la participació de les persones treballadores en la gestió ambiental de les empreses.

Quan el nombre de la plantilla de l’empresa i l’estat de les relacions laborals ho permeti, s’ha de poder constituir una Comissió Paritària de Medi Ambient integrada per representants dels treballadors i treballadores, anomenats delegats o delegades de medi ambient, i representants de l’empresa, en igual nombre.

Cal incloure en els convenis col·lectius clàusules específiques de medi ambient formulant mesures per a millorar el rendiment ambiental de l’empresa; com ara: Plans d’estalvi i eficiències en l’ús dels recursos (aigua, energia, matèries primeres, etc.); Plans de mobilitat al centre de treball o Plans de minimització i gestió sostenible de residus, entre d’altres; per això cal que el conveni reculli aquest tipus de clàusules: