Permisos dels treballadors/es per anar a votar durant la jornada electoral del 27 de Setembre

27s

 

La Llei orgànica del règim electoral general contempla: DECRET-ELECCIONS-27S

Obertura de col·legis electorals de 9.00 h a 20.00 h:
– Treballadors amb horari laboral que no coincideixi amb l’obertura dels col·legis electorals o tinguin una jornada inferior a 2 hores:

No tenen dret a permís retribuït atès que la jornada de treball no els impedeix anar a votar.
– Treballadors l’horari dels quals coincideixi en 2 o més hores i que aquest sigui de menys 4 hores:
Tenen dret a un permís retribuït de 2 hores.

– Treballadors l’horari dels quals coincideixi en 4 o més hores amb el dels col·legis electorals:
Tenen dret a un permís retribuït de 4 hores.

-En el cas dels treballadors contractats a temps parcial que facin una jornada inferior a l’habitual, la durada del permís retribuït es redueix proporcionalment a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

En matèria d’organització del treball, l’empresa és l’encarregada d’establir els horaris en què cada treballador pot gaudir del seu permís retribuït. A més, l’empresa pot requerir els treballadors que justifiquin la seva absència amb el justificant corresponent que els lliuraran en el col·legi electoral.

Los comentarios están cerrados.