Comunicat d’UGT sobre els criteris de desvinculació

En relació a l’aplicació del requisit de desvinculació en les futures convocatòries de professorat contractat, hem detectat que ens els darreres mesos el personal contractat Lector i agregat interí d’aquesta universitat, ha rebut informacions al respecte però de forma incomplerta o fins i tot errònia.

Des de UGT volem informar que tenim coneixement d’un ”Acord sobre els criteris d’aplicació del requisit de desvinculació de les futures convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i professorat lector” aprovat en per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya , en data Barcelona, 30 de gener de 2014

– Per a l’acompliment de la desvinculació regulada als articles 47 i 49 de la LUC seran computables als efectes d’acreditar la totalitat o una fracció dels dos anys previstos, les estades a partir de 3 mesos, dutes a terme amb posterioritat a la formació inicial del candidat (grau i màster o equivalent) en una entitat diferent a la universitat convocant del contracte, per a realitzar estudis de doctorat, tasques acadèmiques, de R+D+I i/o professionals rellevants per al perfil del contracte ofert. Aquest requisit es considerarà també acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.

En les informacions que ha rebut el PDI a vegades no s’ha esmentat aquesta segona part!

– El requisit de desvinculació s’exigirà només la primera vegada que s’accedeixi a alguna de les figures de professorat lector, agregat o catedràtic contractat. En aquest sentit, no caldrà tornar-lo acreditar si ja s’ha obtingut prèviament un contracte d’alguna d’aquestes figures, o d’una altra figura de professor equivalent (o figures resultats de convocatòries obertes com RyC o equivalent), a la universitat convocant amb anterioritat al 31 de desembre de 2014.

En les informacions que ha rebut el PDI no s’ha informat d’aquest punt!!! Els actuals Lectors, agregats interins i RyC (i figures equivalents) no hauran de demostrar aquests requisits quan optin a una nova plaça de promoció a partir del 2016.

– Per tal de facilitar la transició entre el moment d’aprovació d’aquest document i la data establerta al punt 2, les Universitats podran establir criteris específics per aquest període. Les Universitats donaran publicitat als criteris d’aplicació del requisit de desvinculació establerts en els punts anteriors pels processos contractuals del seu professorat i, alhora, n’informaran a les seves unitats acadèmiques i a tot el seu personal docent i investigador amb contractes temporals o en formació.

És important transmetre tot el text de l’acord per evitar lapsus o confusions!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*