PAS Laboral. Hem recuperat les compensacions per jubilació!

El TC avala la demanda d’UGT Catalunya sobre les compensacions voluntàries per jubilació del PAS-L

Les universitats públiques catalanes les han deixat de pagar des del 2012

El Personal d’Administració i Serveis Laboral (PAS-L) de les Universitats públiques catalanes ja pot recuperar els diners per jubilació que estableix el 6è Conveni Col·lectiu. La Sala del Social del Tribunal Suprem (TS) ha estimat el recurs de cassació presentat per la UGT Catalunya per l’incompliment de les set universitats de pagar la millora voluntària per causa de jubilació del PAS-L.

La sentència del TC, que és ferma i d’aplicació directa a tot el PAS-L, indica que la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març de mesures fiscals i financeres “no vulnera els drets que l’article 53.2 del 6è Conveni Col·lectiu atorga als treballadors del PAS que es veuen obligats a sol·licitar la jubilació als 65 anys d’edat”.

D’aquesta manera, el TS anul·la una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que només estimava parcialment la demanda de conflicte col·lectiu presentada per la UGT Catalunya. En concret, el TSJC només considerava l’article 53.5 i ara el TC inclou també el 53.2.

Les universitats van deixar de pagar la millora per jubilació en interpretar que es tractava d’un premi vinculat a l’antiguitat del personal i, per tant, estava afectada per la Llei 5/2012.  UGT va recórrer aquesta mesura des d’un començament al considerar que la millora per prejubilació mai podia ser interpretada com un premi per antiguitat.

Tot aquell personal afectat per aquesta mesura es pot adreçar a la Secció Sindical d’UGT on l’assessorarem.

A continuació teniu l’extracte del conveni col·lectiu que parla del tema.

*************************************************************

Conveni col·lectiu PAS Laboral universitats publiques catalanes

  • Article 53

Jubilació

53.1 S’estableix que la jubilació serà obligatòria quan el treballador faci 65 anys, sempre que, en complir aquesta edat, tingui cobert el període de carència que estableix la legislació vigent.

Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a prendre les mesures necessàries per afavorir l’estabilització del personal temporal, d’acord amb la Disposició addicional 10 del text refós de l’Estatut dels treballadors.

53.2 En produir-se la jubilació, el treballador que tingués acreditada a la universitat una antiguitat mínima de deu anys, tindria dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi els deu de referència.

53.3 Els treballadors podran jubilar-se voluntàriament en fer 64 anys. D’acord amb el que disposa el Reial decret 1.194/1985, de 17 de juliol, sobre anticipació de l’edat de jubilació com a mesura de foment de la col·locació, els contractes que es facin per substituir treballadors que es jubilen podran concertar-se a l’empara de qualsevol modalitat vigent, exceptuant la contractació a temps parcial i la modalitat que preveu l’article 15.1.d) de l’Estatut dels treballadors.

53.4 D’acord amb la legislació vigent, cada universitat podrà promoure acords amb els respectius comitès d’empresa per promoure la jubilació parcial anticipada amb contracte de relleu per aquells treballadors que hi estiguin interessats. Tenint en consideració en cada cas les especificitats relatives als períodes de cotització i l’afectació a l’import de la pensió, podent-se establir acords compensatoris al respecte.

53.5 El personal afectat per aquest conveni podrà jubilar-se a partir dels 60 anys. En fer-ho el treballador rebrà una indemnització compensatòria, per un sol cop i per l’esmentat fet, d’acord amb l’escala següent:

Als 60 anys: 12.000 €

Als 61 anys: 7.500 €

Als 62 anys: 6.000 €

Als 63 anys: 4.000 €

Als 64 anys: 3.000 €

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*