PROGRAMA ELECTORAL PER AL PAS-FUNCIONARI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Vota UGT                                                     Benvolgudes companyes i benvolguts companys,

Tots nosaltres hem viscut retallades aquest últims anys i ara, a poc a poc, estem lluitant per intentar recuperar allò que ens han tret. Però, per sobre de tot, pensem que cal mantenir l’estat dels benestar i, per això, hem de mantenir els serveis públics. I entre aquests serveis públics sens dubte tenim la universitat pública.

No hem de permetre que es privatitzin serveis (externalitzacions per alguns) és la garantia que pels funcionaris que treballem en aquestes administracions no desapareixem.

Nosaltres, els funcionaris, som els també garantistes d’aquests serveis públics i de l’estat del benestar i creiem que hem de vetllar per això.

 

Volem una UdG on els serveis siguin públics i de qualitat.

Volem una UdG on no es retallin drets sinó que es recuperin.

Volem una UdG on els nostres representants lluitin pels nostres drets.

Volem una UdG on unim forces, no en dividim.

I creiem que junts podem fer-ho.

Les nostres propostes: Aquí en format .pdf El document en format .PDF

JORNADA I HORARIS

Aconseguir més flexibilitat i més opcions horàries:

 • Jornades continuades de matí o tarda
 • Jornada partida opcional i sortida a la tarda a partir de les 16:30h
 • Jornada de tarda com a màxim fins a les 21:30h.
 • Flexibilitat horària per a totes les jornades.
 • Reducció de jornada d’1/4 d’hora diari pels majors de 50 anys.
 • Reducció de jornada de 1/2 hora diària pels majors de 55 anys.
 • Jornada intensiva i reduïda de l’1 de juny al 30 de setembre.
 • Reducció voluntària de la jornada per violència de gènere.
 • Reducció voluntària d’1/3 o 1/7 de la jornada per motius
 • Canviar en el calendari de la UdG el 12 d’octubre pel 23 d’abril.
 • Teletreball: consolidar el pla pilot ja que, com s’ha vist, esta funcionant.

PERMISOS I LLICÈNCIES

 • Recuperar el dret d’acompanyar als familiars de primer grau al metge sense haver-ho de recuperar. Proposem incorporar al programa eTempo un mínim de 20 hores/any
 • Reconèixer el dret d’assistir a les tutories dels nostres fills i filles, sense haver-ho de recuperar. Proposem incorporar al programa eTempo un mínim de 10 hores/any
 • Poder fer els tràmits legals per a l’adopció o acolliment d’un fill, sense haver-ho de recuperar.
 • Accés a permisos sabàtics cada 15 anys d’antiguitat a la UdG, amb retribució
 • Poder gaudir de permisos i llicències sense sou a partir dels 5 anys d’antiguitat.

BESTRETES

 • Automàtiques i augmentar la quantia a 3.000 euros a retornar en 36 mesos.

FORMACIÓ

 • Planificació plurianual lligada amb la carrera professional de la UdG. Ha de garantir la formació bàsica i continua, per a la promoció i la formació integral de la persona.
 • Aconseguir fins a les 60 hores anuals dins de l’horari laboral.
 • Facilitar i potenciar la formació externa per a col·lectius específics, i no únicament per als caps.
 • Destinar el 2.5% de la massa salarial global anual.
 • Garantir com a mínim l’aplicació dels mateixos drets reconeguts al Conveni del PAS Laboral de les universitats públiques de Catalunya.
 • Garantir l’aplicació de qualsevol millora acordada en l’àmbit de la Mesa d’Universitats de Participant activament en la mateixa.
 • Revisar la normativa de formació especialment la formació en idiomes per tal que el PAS (recuperar l’accés al cursos de llengües sense que hi hagi penalitzacions)

JUNTA I ASSEMBLEES

 • La Junta ha d’explicar la gestió i sotmetre a votació les propostes que es facin respecte a les condicions laborals (horaris, calendari, modificació RLT, canvis reglaments i normatives internes, ) a l’Assemblea de PAS-F. L’assemblea es convocarà com a mínim dos cops cada any i sempre que hi hagi temes transversals.
 • Full Informatiu trimestral: La junta ha d’informar de l’estat de les negociacions amb la gerència de la UdG com a mínim cada 3 mesos.
 • La Junta de PAS-F ha de representar a tots els treballadors, no a uns pocs.

RETRIBUCIONS

 • Retribució mínima de 1.500 €/mensuals.
 • Equiparació salarial amb el PAS Laboral (incloses pagues extraordinàries, triennis i plus conveni).
 • Crear un nou Plus de campus, que inclogui els diners de la productivitat, que ja no ens estan pagant, a la nòmina de març.
 • Percepció del 100% del sou per baixes d’Incapacitat Temporal (ho ha signat p.e. UPM)

PLA D’ACCIÓ SOCIAL

 • Recuperar el Casal de la UdG a preu públic.
 • La UGT demana recuperació progressiva del fons acció social
 • Matricula gratuïta: pel treballadors i familiars de 1r grau.
 • Ajut de menjador, si es continua essent obligat treballar alguna tarda.
 • Transport:
  • targeta del bus interurbà a preu reduït, igual que els estudiants.
  • afegir al PAS a l’acord-conveni de la RENFE amb descomptes especials en el tren.
 • Aparcament barri vell: buscar solucions alternatives al problema (habilitar zones desaprofitades, controlar que l’accés sigui realment per a persones vinculades amb la UdG, ser menys restrictiu amb l’aparcament VIP quan no hi ha reunions importants, etc.)
 • Xarxa de vacances: recuperar l’intercanvi entre universitats pel PAS.

ANTIGUITAT I JUBILACIÓ

 • Paga de 3.000 € o un mes de vacances retribuït en fer 25 anys de servei.
 • En jubilar-se, el treballador que tingui acreditada a la universitat una antiguitat mínima de deu anys, ha de tenir dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi els deu de referència.

PLANTILLA

 • Nivell mínim a cada escala: E-13, C-19, B-21, A-23.
 • Exigim el disseny d’una plantilla teòrica de PAS-F dins d’un Pla Estratègic Plurianual de funcionament de la UdG, acordat i pactat amb la Junta.
 • Adequació anual de la Relació de Llocs de Treball a la plantilla teòrica, pactada amb la Junta.
 • Planificació plurianual de les necessitats de personal i preparació de la cobertura mitjançant l’oferta d’ocupació pública i previsió de les primeres convocatòries d’oposicions pels propers exercicis.
 • Creació a la Relació de Llocs de Treball de places itinerants per a cobrir les incapacitats temporals, maternitats, reduccions horàries, permisos, llicencies i reforços amb una classificació a la RLT amb, com a mínim, dos nivells per sobre dels nivells bàsics.
 • Aprovació de totes les fixes dels llocs de No poden convocar-se concursos amb fixes que no s’han aprovat mai o diferents a les aprovades i consensuades amb els representants dels treballadors.
 • Homogeneïtzació de la Relació de Llocs de Treball, amb les altres universitats públiques catalanes.

PROMOCIÓ INTERNA I MOBILITAT

 • Modificació del Reglament de Provisió de Llocs de Treball:
  • Dissenyar un model de Carrera Professional, pactat amb la Junta i lligat a pla de formació i l’experiència.
  • Facilitar el processos de promoció interna amb criteris objectius
  • Garantir la publicitat dels criteris de selecció abans d’iniciar qualsevol procés de selecció.
  • Exigir que es compleixin 2 objectius bàsics per a la provisió de llocs de treball:
 1. “Facilitar la mobilitat de les persones que vulguin accedir a altres llocs de treball, per tal d’oferir l’oportunitat de desenvolupament i de carrera professional”
 2. “Cobrir vacants i necessitats noves amb la priorització de l’accés dels recursos humans interns”

REGLAMENT D’ACCÉS

 • Modificació parcial del reglament garantint que aquelles persones que hagin superat en altres convocatòries alguna de les proves selectives quedin exemptes de tornar a fer les mateixes proves (psicotècnic, català, etc.).
 • Modificar el barem de puntuació per antiguitat i formació de forma que els treballadors interins tinguin més meritació pel temps treballat a la UdG.

BORSA DE TREBALL

 • Revisar el procés d’unificació de les borses i aplicar-hi criteris objectius com l’antiguitat.
 • Modificació del reglament de la Borsa de Treball de manera que s’ajusti a la realitat.
 • Flexibilització de les borses per tal que el col·lectiu de les escales d’arxius i biblioteques hi puguin tenir accés, com s’havia fet sempre.
 • Actualització i publicació mensuals de les Llistes d’interins.
 • Cobertura de totes les jubilacions, baixes i reduccions de jornada.

SALUT LABORAL

 • Inversió econòmica a fons per tal de complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i totes les seves reglamentacions.
 • Reconeixement de  les  malalties  (mobbing)  persecució  moral  i  la  síndrome  del  cremat (burnout)
 • Resolució de conflictes.

  POLÍTIQUES DE PERSONAL

  • Defensem la universitat de gestió pública, tant a la UdG com a la mesa d’Universitats on el nostre paper entenen que es molt necessari i important, donada la situació Cal que estem a la mesa d’universitats, no podem estar al marge.
  • Entenem que no ens podem quedar a banda de negociacions de la mesa d’universitats, cosa que pot passar si fem negociació només a nivell intern dins de la pròpia universitat.
  • Hem de garantir l’aplicació a la UdG de qualsevol millora acordada en l’àmbit de la Mesa d’Universitats de Catalunya.
  • Defensem una universitat de gestió pública, transparent i No a la privatització de la gestió universitària!

  Com sempre farem arribar aquestes propostes de millora de les condicions laborals als propers candidats a rector/a i els hi demanarem que en el seu programa electoral recullin aquelles a les que es comprometen. Pensem que els candidats ens han de dir que estan disposats a fer pel PAS tal i com ja fan en altres universitats.

  Tenim 4 anys per intentar que les nostres propostes siguin realitat. No serà fàcil, però tampoc impossible. Junts podem fer-ho!

  Per això, demanem el teu suport i la teva confiança el proper dimarts 15 de novembre de 2016.

  Estem amb tu i treballem amb tu!

  Units SOM més forts!

  MEMBRES DE LA CANDIDATURA:

 • Olga Moreno Rodríguez (C. Barri Vell)
 • Eva Monge Fernández (Parc)
 • Maria Ramos Vila (C. Montilivi)
 • Marina Comas Arquès (C. Barri Vell)
 • Alda Carreras Bosch (C. Montilivi)
 • Manel Rodríguez López (C. Centre)
 • Dolors Marsol Farrero (C. Montilivi)
 • Alons Ramírez García (C. Montilivi)
 • Jordi Jordana Verdaguer (C. Barri Vell)
 • Montserrat Planas Casamitjana (C.Montilivi)
 • Elena Bombardó Mendó (C.Montilivi)
 • Marta Puig Teixidor (C. Centre)
 • Jesús Romero Lerena (C. Barri Vell)
 • Lidia Maresma Bosch (C. Barri Vell)
 • Àngels Muñoz Anaya (Parc)

som drets, som lluita

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*