LA GENERALITAT OBRE UNA LÍNIA D’AJUTS A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES ECONÒMICAMENT PEL COVID 19

ajudsgenecovid19

Qui pot demanar aquest ajut?

L’ajuda consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per les que s’ha decretat el seu tancament pel Reial Decret Llei 463/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma, modificat pel Reial Decret Llei 465/2020 i que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència de la crisi sanitària pel COVID-19, i no disposin de fons alternatius d’ingressos.

 

Quins requisits he de complir per poder acollir-me a aquesta ajuda?

Els requisits són:

 1. Ser persona treballadora autònoma persona física. No s’inclouen treballadors autònoms de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de bens, de societats cooperatives, membres d’òrgans d’Administració de societats i autònoms col·laboradors.
 2. No disposar de fons alternatius d’ingressos. La base imposable de l’última declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000 €.
 3. Estar al corrent en les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
 4. Estar en situació d’alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), almenys, durant el primer trimestre de 2020.
 5. Domicili fiscal a Catalunya.
 6. Persones beneficiàries de la Garantia Juvenil, només poden accedir si l’ajuda els hi ha finalitzat l’1 de març de 2020.
 7. Haver suspès l’activitat com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret Llei 463/2020, modificat pel Reial Decret Llei 465/2020.
 8. Reducció dràstica i involuntària de la facturació al mes de març de 2020 en comparació al mes de març de l’any 2019. Per persones amb menys d’1 any d’alta, la comparació de març de 2020, es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

Quin import es concedeix?

L’ajuda consisteix en una prestació econòmica de fins a 2.000 €. En cap cas, aquesta ajuda podrà ser inferior a 100€.

Com es determinarà l’import?

Dependrà de la data d’alta al RETA i del sistema de tributació:

ESTIMACIÓ DIRECTA:

 • Alta al RETA abans de l’1 de març de 2019: els conceptes que determinaran l’import de l’ajuda, es basaran en els resultats de comparar el mes de març de 2019 i el mes de març de 2020.
 • Alta al RETA desde l’1 de març de 2019: els conceptes que determinaran l’import de l’ajuda, es basaran en els resultats de la mitja de resultats des de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer de 2020 i el mes de març de 2020.

La determinació de l’ajuda es farà en base als ingressos per facturació i les despeses de caràcter fixe mensual (quota Seguretat Social, lloguer, part proporcional tributs excepte l’IVA, despeses d’assessorament i gestió, subministres, telèfon /internet, despeses de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l’activitat fins a un màxim de 125 €.

El resultat de març de 2020, ha de ser inferior a 950 € i suposar una reducció d’almenys el 35 % respecte a març de 2019, o a la mitjana dels mesos anteriors, en el cas d’autònoms amb una antiguitat inferior a l’any al RETA.

ESTIMACIÓ OBJECTIVA:

L’import es calcularà en funció del rendiment net establert pel mòdul corresponent a la seva activitat, que consta al model 131 del primer trimestre de 2020. L’import serà la part proporcional dels dies de març que ha tancat el negoci.

Com he de sol·licitar l’ajuda?

Es farà per mitjans telemàtics. S’ha d’ omplir el formulari disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació  Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Una vegada omplert s’ha de presentar electrònicament, a través de tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s’ha de disposar d’algún dels certificats següents:

 1. Certificat IDCAT
 2. Certificat del DNI electrònic.
 3. Certificat IDCAT-Mòbil, que pot obtenir-se electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2

En cas que la persona física no disposi de  cap d’aquests certificats, podran accedir a la tramitació mitjançant el formulari de sol·licitud de l’ajuda per les persones autònomes que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica. La comprovació de l’autenticació de la persona es farà amb posterioritat a la tramitació.

Quina documentació he d’aportar?

 La comprovació del compliment dels requisits mitjançant documentació que hagi sigut elaborada per l’Administració pública o que hagi sigut aportada anteriorment a qualsevol Administració, no es requerirà a les persones interessades.

La persona beneficiaria, ha de custodiar i aportar quan sigui requerida per l’Administració de la Generalitat de Catalunya per portar a terme les actuacions de comprovació i verificació, la següent documentació:

 • Document “Estimació Directa Ingressos i Despeses” degudament complimentat. (Excel disponible a la web)
 • Còpia del Llibre de Registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre de registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Si no s’està obligat a portar llibres, hauran d’acreditar els ingressos i despeses mitjançant qualsevol prova admesa en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020
 • Còpia dels extractes bancaris dels últims 6 mesos.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

Quan he de presentar la sol·licitud per obtenir l’ajuda? I quan fan la resolució?

La sol·licitud s’ha de presentar en el termini d’1 mes a comptar des del 4 d’abril.

El termini màxim per notificar i emetre resolució, és d’1 mes comptat des de el dia següent a la data de finalització del termini per presentar sol·licituds. Transcorregut aquest termini, sense resolució, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu.

La resolució de concessió de l’ajuda es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sense el prejudici de que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la notificació individual i té els mateixos efectes.

Hi ha alguna incompatiblitat per poder accedir a aquesta ajuda?

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altre ajuda, prestació, subsidi, o subvenció pública o privada, destinada a la mateixa finalitat.

 

Des de la nostra Organització aquesta tarda a la reunió del Consell Català del Treball Autònom, sol.licitarem un aclariment sobre la incompatibilitat de l’ajud.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada