Principals Novetats 2017 del Treball Autònom

novetats-2017

Els espeternecs d’aquest 2016 han deixat sobre la taula la tramitació de la nova Llei d’autònoms o de Reformes Urgents del Treball Autònom amb importants mesures per a l’acompliment de l’activitat per compte propi com l’ampliació de la tarifa plana o els canvis en el sistema de cotització i de deduccions; mesures que encara es troben en tramitació i que veuran previsiblement la llum a la fi de gener o començaments de febrer de 2017.
A més, en aquest últim desembre de 2016 el Govern també ha aprovat l’enduriment del règim d’ajornaments de deute per al contribuent i una pujada en un 8% del SMI, normatives que afectaran al dia a dia de l’activitat, fiscalitat i comptabilitat de l’autònom.
En aquest article recapitulem totes aquestes mesures fiscals i administratives que marcaran l’esdevenir d’autònoms i petites empreses en 2017.

 • SEGURETAT SOCIAL – QUOTA D’AUTÒNOMSQuota d’autònoms 2017: estem a l’espera de l’aprovació definitiva de la Llei de pressupostos generals on es determinarà si finalment puja la base mínima i en conseqüència la quota mensual d’autònoms situada en 2016 en 267,04 euros. Si s’apliqués una pujada del 1%, com l’any passat, en línia amb l’increment de l’IPC, la base de cotització ascendiria a 902,03 euros, la qual cosa suposaria una quota d’autònoms en 2017 de 269,71 euros.
  Quant a la base màxima de cotització, esperem una pujada del 3% en línia amb l’increment aplicat en el règim general que es va aprovar el passat 3 de desembre, amb el que la base màxima de cotització passaria dels 3.642 euros mensuals de 2016 a 3.751 euros en 2017. Això suposarà un augment en la quota màxima de 32,68 euros, incrementant-se dels 1.088, 95 euros mensuals actuals als 1.126,63 euros que s’espera en 2017.
  • Quota dels autònoms societaris. Aquest increment està encara en l’aire. La pujada en un 8% del SMI va establir un increment en la mateixa mesura de la base de cotització del grup 1 del Règim general, que és el que aplica als autònoms societaris. En cas que es dugui a terme aquesta pujada la base mínima passaria dels 1.067,40 euros actuals als 1.152,8 euros, la qual cosa suposaria una quota d’autònoms 2017 de 344.69 euros, 25,55 euros mensuals d’increment pel que fa a 2016 i 306 anuals. Les pressions de les associacions d’autònoms determinaran si finalment s’aplicarà aquest increment del 8% a la base mínima dels autònoms societaris.
  Sobre la base màxima, s’espera un augment del 3% d’acord amb increment a les bases màximes del Règim General. Això es traduiria en una base màxima de 3.751,26 euros mensuals i en conseqüència una quota d’autònom societari de 1121,73 euros; aquesta xifra constitueix un increment respecte a 2016 de 32,77 euros mensuals i 393,24 de pujada anual.
  • Ampliació de la Tarifa Plana: La nova Llei d’autònoms contempla l’ampliació de la Tarifa Plana de sis mesos a un any per a nous autònoms que tindran el dret d’aplicar reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes. Aquesta mesura no tindrà caràcter retroactiu.
  • Tarifa Plana per a autònoms societaris nous: Aquesta bonificació mai ha estat contemplada per la Seguretat Social que ha denegat d’entrada la tarifa plana a autònoms societaris. En 2017 tampoc tindran dret, a priori, a aquesta bonificació malgrat que durant 2016 hi ha hagut sentències favorables a l’autònom societari.
 • Compatibilitzar jubilació i treball autònom: El passat octubre Fátima Báñez va apuntar al que ja acollia l’acord entre PP i Ciutadans en el context d’una Reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA). La intenció de fer compatible el cobrament del 100% de la pensió de jubilació amb l’exercici de l’activitat com a autònom.
  • Baixa per maternitat d’autònomes: La nova Llei contemplaria la bonificació del 100% de la baixa, tant per a treballadores autònomes substituïdes com les quals no i l’exempció del pagament de quota durant la mateixa. A més, si després d’haver gaudit de la baixa, la treballadora autònoma es reincorpora fins i tot dos anys després de la data del part tindrà dret a gaudir del 100 % de la quota per contingències comunes amb independència de la seva base de cotització.
  • Sistema més just per temps de cotització: Les baixes i altes es faran efectives en el dia exacte de la sol·licitud pel que no es comptabilitzarà el mes complet, segons el convingut en la Proposta de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom.
  • Augment del nombre de canvis a la base de cotització: Els treballadors autònoms podran realitzar, segons l’establert en la nova Llei d’autònoms en tràmits, fins a quatre canvis anuals a les bases de cotització, dues més dels permesos en l’actualitat.
  • Modulació dels recàrrecs en els retards: En cas de demora en el pagament de les quotes la nova Llei d’autònoms pretén flexibilitzar els recàrrecs que quedarien de la següent forma:
  1. Recàrrec del 3% del deute, si s’abonessin les quotes degudes dins del primer mes següent al venciment del termini reglamentari.
  2. Recàrrec del 5%, si s’abonessin les quotes degudes dins del segon mes següent al venciment del termini reglamentari.
  3. Recàrrec del 10%, d’abonar-se les quotes degudes dins del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari.
  4. Recàrrec del 20% del deute, en el cas d’abonar-se les quotes degudes a partir del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari.
  • Quota progressiva d’autònoms: La implantació de la quota progressiva en funció d’ingressos reals és una reivindicació històrica dels autònoms que potser en 2017 per fi es pugui aconseguir. L’acord entre PP i Ciutadans del setembre passat contemplava una reforma del REPTA en la qual s’aplicaria un sistema de cotització ajustat als ingressos reals, suprimint l’obligació de cotitzar a aquells els ingressos dels quals no superin el SMI. A l’espera de l’aprovació d’aquesta reforma la realitat és que les mesures urgents tramitades fins al moment no han afrontat la quota progressiva com a tal. Caldrà esperar a l’engegada dels canvis en el REPTA per comprovar si s’establirà en 2017 alguna mesura en aquest sentit.

HISENDA I IMPOSTOS DELS AUTÒNOMS:

 • Enduriment del règim d’ajornaments de deute: En 2017 els autònoms i pimes que sol·licitin un ajornament de deute fiscal tindran més traves. Això es deu al Decreto Llei promulgat el passat 3 de desembre que modifica la Llei General Tributària. Aquest enduriment impedirà ajornar els impostos repercutits, amb excepció de l’IVA no cobrat. Per tant no es podrà ajornar o fraccionar principalment els següents deutes:
  1. Aquelles el pagament de les quals es realitzi a través d’efectes timbrats.
  2. Les del retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.
  3. En cas de concurs de l’obligat tributari, les que tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
  4. Les derivades d’impostos repercutits
  5. Les corresponents als pagaments fraccionats de l’Impost de Societats
  6. Aquells deutes en suspensió, la resolució de la qual en cas de recurs sigui ferm o des estimatòria.
  • Noves deduccions per a autònoms: La reforma urgent del treball autònom incorpora com a despeses deduïbles en l’IRPF les despeses del vehicle i dels subministraments d’aigua i llum. En 2017 seran deduïbles les despeses relacionades amb automòbils parcialment afectats a una activitat econòmica i amb els subministraments d’aigua i electricitat d’un professional que no tingui local i realitzi el treball al seu domicili. Això significa que la nova llei d’autònoms contempla la deducció de l’IRPF dels automòbils en els mateixos termes que la deducció de l’IVA. A més, el subministrament d’aigua, electricitat i gas podrà deduir-se un 20% als contribuents autònoms sense local afecte.
  • Canvis en Impost de Societats: Els canvis aprovats en 2016 en l’Impost de Societats afectaran fonamentalment a les grans empreses, no a les pimes. El principal canvi ha estat l’increment del tipus mínim del 18% al 23% en els pagaments realitzats a compte a l’abril, octubre i desembre. També s’ha reduït la compensació de les bases imposables en funció de la quantia i s’ha limitat les deduccions per evitar el frau fiscal.
  • Requisits per estar en mòduls en 2017: A l’espera que en 2018 baixin els límits màxims d’ingressos a 150.000 euros, en 2017 es mantindran els actuals per a autònoms en mòduls, és a dir, 250.000 euros anuals, també per al límit en compres.
  • Mòduls 2017: Segons l’Ordre HFP/1823/2016, 25 de novembre, per la qual es desenvolupa el mètode d’estimació directa, es mantenen els mateixos mòduls d’IRPF i IVA que en 2016 i en anys anteriors, igual que la reducció general en el rendiment net del 5%.
  • Societats civils: En 2016 va finalitzar el període especial d’adaptació pel que en 2017 totes les societats civils amb objecte mercantil i que desenvolupin una activitat econòmica han de tributar exclusivament per l’impost de societats.
  • Retencions dels professionals autònoms: es mantenen en el 15% les retencions que els professionals autònoms practiquen en les seves factures. Les retencions dels nous professionals autònoms seran del 7% durant l’any en què es donen d’alta i els dos següents.

CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS:

 • Major costos salarials després de la pujada del SMI en un 8%. A partir de l’1 de gener de 2017 el Salari Mínim Interprofessional passarà a ser de 707,60 euros mensuals. Això afectarà a empreses i autònoms amb treballadors al seu càrrec que es veuran obligats a ajustar els sous de cara al proper any perquè cap membre de la plantilla cobri per sota d’aquest llindar, la qual cosa seria una il·legalitat, amb independència del tipus de contracte. L’ajust suposarà un cost salarial addicional d’1.000 euros per cada empleat que cobri el salari mínim.
  • Tres contractes de treball, reducció del sistema: És possible que 2017 sigui l’any en què es doni el vistiplau a aquesta proposta que recollia l’acord entre PP i Ciutadans i reduïa les modalitats de contractes a tres: indefinit, temporal i de formació. De moment no hi ha cap tipus de notificació sobre aquest tema però pot arribar al llarg del proper any.

LOPD:

 • Adaptació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): Aquesta normativa europea de protecció de dades va entrar en vigor el 25 de maig de 2016 però concedeix un termini de fins a dos anys, fins al 25 de maig de 2018, per adaptar-se als canvis que el reglament estableix. Per tant, 2017 serà l’any en què pimes i autònoms comencin a implementar noves pràctiques referides a la gestió i la privadesa de dades.

EMPRENEDORS:

 • Tarifa Plana: Com ja hem comentat anteriorment, la nova Llei d’autònoms contempla l’ampliació de la Tarifa Plana de sis mesos a un any per a emprenedors i nous autònoms.
  • Canvis en la Llei de Segona Oportunitat: Encara és aviat per determinar si finalment s’aprovarà la reforma de la Llei de Segones Oportunitats que recull l’acord entre PP i Ciutadans i que està prevista en la propera reforma del REPTA. De complir-se finalment el proposat en el citat acord en 2017 avançaria en les mesures per facilitar viabilitat financera als emprenedors amb un projecte empresarial fallit. Mesures com l’eliminació del període de cinc anys que té el creditor per reclamar els deutes exonerats a aquells autònoms que van actuar de bona fe o la flexibilització de les negociacions de deute en acords extrajudicials o dels requisits perquè l’insolvent cancel·li els seus deutes amb la dació en paga del seu habitatge.

FACTURACIÓ I COBRAMENTS:

 • Canvis en la normativa SÀPIGA (Single Euro Payment Area): Al novembre de 2016, el sistema de pagaments va experimentar una sèrie de modificacions a les quals hauran de fer-se en 2017 les empreses espanyoles per reduir els terminis en els cobraments, simplificar el mandat (l’autorització d’un client per domiciliar rebuts en el seu compte) i acomiadar l’esquema COR1 que utilitzen la majoria de pimes per assimilar l’esquema CORE.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada