Ets aquí
Inici > General > Permís retribuït de 5 dies per a cura de familiars o convivents

Permís retribuït de 5 dies per a cura de familiars o convivents

PERMIS 5 DIES CURA FAMILIARS CONVIVENTS

El permís retribuït de 5 dies va entrar en vigor el 30 de juny de 2023. Aquest permís amplia la regulació anterior de dos dies a l’any per aquesta causa i l’enriqueix, perquè per primera vegada la normativa preveu persones convivents, amb parentiu o sense.

En quins casos es pot utilitzar aquest permís per cura de familiars o convivents?

El permís de 5 dies retribuïts es pot gaudir en les situacions següents:

  • Accident o malaltia greu
  • Hospitalització
  • Intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari

Qui el pot sol·licitar?

Tots aquells treballadors i treballadores que necessitin atendre un/a convivent, amb parentiu o sense, o un familiar de fins a segon grau.

Inclou el cònjuge, la parella de fet, els parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclosos els familiars consanguinis de la parella de fet (fins al segon grau), així com qualsevol persona que convisqui en el mateix domicili que el treballador/a.

Recorda que el parentiu de consanguinitat o afinitat comprèn:

  • Primer grau: cònjuge, mares/pares, sogres, fills/es, gendres i nores.
  • Segon grau: avis/es, germans/nes, cunyats/ades i nets/es.

Aquests 5 dies han de ser consecutius?

Poden no ser consecutius, sempre que el conveni col·lectiu així ho estableixi. És possible gaudir-los en qualsevol moment de l’hospitalització o el repòs domiciliari, no necessàriament els primers dies. Consulta el teu conveni!

Sempre cal avisar prèviament l’empresa i, posteriorment, aportar la justificació de la persona treballadora per l’absència del seu lloc de treball.

Com s’ha d’acreditar l’absència?

Els permisos retribuïts s’han d’avisar prèviament i justificar posteriorment. Respecte a la documentació justificativa amb contingut sobre la salut de la persona treballadora i/o tercers, ha de prevaler la minimització de dades, incloent-hi la informació imprescindible d’identificació, data i tipus d’hospitalització o intervenció quirúrgica i necessitat de repòs. No ha d’especificar la malaltia patida ni la unitat d’ingrés ni el tipus de cirurgia.

En aquests 5 dies compten els caps de setmana?

La regla general és que els permisos retributius s’han de gaudir en dies laborables, excepte el permís per matrimoni o parella de fet, que es gaudeixen en dies naturals, o que el conveni col·lectiu estableixi el contrari (STS n. 834/2022, de 18 d’octubre, sala social).

Quan comença a comptar el permís retribuït?

Si el fet causant es produeix en dia laborable, aquest és el dia inicial del permís. Quan el fet causant succeeix en un dia no laborable, s’inicia el dia laborable immediat.

Quantes vegades a l’any es pot sol·licitar?

La llei preveu els casos en què s’ha d’atorgar el permís, no les vegades que es pot sol·licitar en cas de ser necessari i, per tant, no estableix un límit anual. És a dir, et pots acollir al permís tantes vegades com es configurin els supòsits que hi donen dret.

 

Més informació sobre les noves mesures de conciliació.

Top