FAQS Mútues i sol.licitud Prestació Extraordinària del Cessament de l’activitat

corona2

 1. Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

 1. Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?

No, per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d’alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.

 1. Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

 1. També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i hagin hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.

 1. Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no paga cotitzacions?

Aquesta prestació va més enllà. La prestació consisteix en el fet que qui causi dret a l’ella no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.

 1. Si cessen l’activitat, han de renunciar a les bonificacions de les quals gaudeixin, condicionades al manteniment de l’activitat, com la tarifa plana?

No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.

 1. Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes?

Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.

 1. Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d’un autònom que tributa per mòduls?

La TGSS està pendent de fer un protocol amb l’Agència Tributària. El més efectiu per a acreditar aquesta reducció del 75% de l’activitat -que donaria dret a demanar la prestació- podria ser computar la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factures.

 1. Quant suposa aquesta prestació?

Serà equivalent al 70% de la base reguladora. Això significa que, quan s’hagi cotitzat per cessament d’activitat durant almenys 12 mesos, l’import és el 70% de la base reguladora, però per a qui hagi cotitzat menys temps, tindrà dret al 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al qual pertanyi el treballador.

 1. Durant quant temps es percebrà?

Un mes, amb possibilitat d’ampliació fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.

11. Des de quan es pot sol·licitar la prestació?
En el cas dels autònoms el negoci dels quals s’ha vist obligat a tancar per la declaració de l’estat d’alarma des de l’entrada en vigor del decret, és a dir, des del 18 de març. En el cas dels quals han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin presentar aquesta documentació.

 1. Poden optar els autònoms societaris?

Poden sol·licitar la pensió extraordinària tots els treballadors i treballadores en alta en el Règim Especial de Treball Autònom que compleixin els requisits, inclosos els autònoms societaris.

 1. Com es demana la prestació?

Les entitats que gestionen la prestació han habilitat formularis en les seves pàgines web per a descarregar la sol·licitud i adjuntar la documentació pertinent per a realitzar la gestió de manera totalment telemàtica.

 1. Quina documentació haig d’aportar a la mútua per a la sol·licitud del cessament d’activitat?

Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació, així com del DNI/NIE o passaport i el model 145 de comunicació de dades al pagador.
Així mateix, la següent documentació haurà d’estar a la disposició de la Mútua en cas de ser requerida:
1. Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, si existeixen fills al seu càrrec.
2. Certificat de TGSS d’estar al corrent de pagament
3. Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la  TGSS: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en aquesta.
4. Si existeixen cotitzacions a l’estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades a l’Estranger.
5. Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda corresponent, si tingués alguna concedida.
6. Documentació específica quan s’al·legui reducció de la facturació mensual: Llibre de registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d’ingressos i despeses; lliuro registre de vendes i ingressos; llibre de compres i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret per a acreditar aquesta reducció en la facturació.

15. Per a justificar la caiguda d’ingressos es poden prendre mesos mòbils (per ex.,del 15 de març al 15 d’abril) o han de ser naturals?
Es tenen en compte mesos naturals, és a dir, comptaria el mes de març, respecte del semestre natural anterior. Quan el treballador autònom no porti d’alta els sis mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

 1. Haig de pagar la cotització de març?

S’haurà de pagar la cotització corresponent als dies previs a la declaració d’estat d’alarma. No obstant això, si es pagués tot el mes per no haver-li estat concedida la prestació abans del gir de les quotes, la TGSS retornarà la part corresponent al període que estigués percebent la prestació de cessament d’activitat, aquesta devolució es farà d’ofici, però res impedeix a l’interessat la seva reclamació a través del sistema XARXA.

17. Quin termini tinc per a sol·licitar la devolució de quotes en cas de prestació extraordinària?
El termini per a sol·licitar la prestació és d’un mes, és a dir, fins al 14 d’abril. L’anunciada pròrroga de l’estat d’alarma (que demà votarà el Congrés) suposarà, una vegada aprovada, que la vigència de la prestació, i el corresponent termini de sol·licitud, es prolonga fins al 30 d’abril. Per a la devolució de les quotes no hi ha termini, ja que, si es paguen les cotitzacions completes del mes de març per no haver rebut el vistiplau a la prestació abans del seu gir, la Tresoreria les retornarà d’ofici. No obstant això, el particular pot cursar la petició de devolució per les vies oficials.

 

 1. Què ocorre amb els negocis que no estan obligats a tancar, com els tallers? Poden accedir a la prestació extraordinària?

Sí, sempre que acreditin una caiguda de la facturació del 75% en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

 1. Si un autònom té la cobertura amb l’INSS, i no està adscrit a cap mútua com sol·licita la prestació?

Habilitaran un formulari per a atendre aquestes sol·licituds. Se sol·licita davant el SEPE mitjançant la corresponent sol·licitud a la que haurà d’adjuntar-se la corresponent acreditació

 1. En cas de pluriactivitat, quins requisits haig de complir per a accedir a la prestació?

No cobrar cap altra prestació. Aquesta prestació és incompatible amb el cobrament de qualsevol altra, per la qual cosa l’autònom en pluriactivitat pot cobrar-la sempre que compleixi els requisits i no percebi cap altra prestació.

 1. Quan es va donar l’ordre de tancar els col·legis, molts autònoms i autònomes que treballaven en activitats extraescolars i lligades als col·legis es van donar de baixa en el RETA, per a no haver de pagar la quota sense poder facturar. Poden optar a la prestació si estan donats de baixa en el moment de sol·licitar-la?

Un dels requisits és estar donat d’alta en algun els règims corresponents en la data de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, a data de 14 de març.

 1. En quin moment s’exigeix estar al corrent de pagament, en el de la sol·licitud?

En el moment de la sol·licitud de la prestació. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protección

 1. Com afecta la suspensió de termes i interrupció dels terminis per als tràmits administratius per a la Tresoreria de la Seguretat Social?

La suspensió de terminis afecta a la recaptació, però no a l’afiliació, liquidació i cotització.

 1. Què suposa la suspensió dels terminis per l’estat d’alarma en el procediment recaptatori?

Implica que tots aquells actes administratius que es realitzen en l’àmbit d’aquest procediment han vist suspesos els terminis, per la qual cosa no es realitzaran, mentre duri tal suspensió. Això no implica que no s’hagi de cotitzar, ja que la liquidació i cotització estan exceptuades de la suspensió dels terminis, per la qual cosa les empreses i els treballadors han de cotitzar com han fet fins al moment. Tot això, sense perjudici que els treballadors que s’acullin a la prestació per cessament d’activitat, no tindran l’obligació de cotitzar.

Us seguim informant, i per qualsevol dubte teniu un formulari al web.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.