L’autònom econòmicament dependent: el TRADE

TRADE

És aquell@ que realitza una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament per percebre d’ell, almenys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals.

Es fixen una sèrie de garanties i drets en el col·lectiu que, no obstant la seva autonomia funcional, desenvolupi la seva activitat amb una forta dependència econòmica d’un únic client.

REQUISITS DEL TREBALL AUTÒNOM ECONÒMICAMENT DEPENDENT:

*No fer servir el servei d’altres persones per l’activitat contractada, ni contractar o subcontractar l’activitat a tercers, excepte treballadors per compte aliè, en cas que haguessin d’interrompre l’activitat per conciliació amb la vida familiar.

*No executar l’activitat de manera conjunta i indiferenciada amb treballadors que prestin serveis per compte d’altra.

*Disposar d’infraestructura productiva i material propi, necessari per l’exercici de l’activitat.

*Desenvolupar l’activitat sota criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques de caràcter general que pugui rebre del seu client.

*Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d’acord amb el que s’hagi pactat amb el client, i assumint el treballador autònom el RISC I VENTURA de l’activitat.

*La condició de dependent només pot exercir-se respecte d’un únic client (art. 12.2).

*Els titulars d’establiments comercials o industrials, d’oficines o despatxos i els professionals que exerceixin la seva funció en règim societari, o una altra forma jurídica, no podran considerar-se AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS (art. 11.3).

*Obligació de signar un contracte formal i per escrit i registrar-lo. L’autònom/a econòmicament dependent i el client formalitzaran un contracte per escrit que s’ha de registrar a l’oficina pública corresponent, les característiques del qual seran objecte de regulació per via reglamentària. A falta de contracte escrit, s’entendrà que és indefinit (12.4).

*L’extinció del contracte pot generar-se per:

*Mutu acord.

*Desistiment de l’autònom econòmicament dependent.

*Invalidesa, mort o jubilació.

*Voluntat del client per causa justificada.

Indemnització per danys i perjudicis en cas d’extinció del contracte sense causa justificada, per causes no imputables al treballador o treballadora, per determinar la quantia de la indemnització s’haurà de tenir en compte el temps restant previst de durada del contracte, la gravetat de l’incompliment del client, les inversions i les despeses anticipades pel treballador autònom econòmicament dependent, i el termini de preavís atorgat pel client sobre la data de l’extinció del contracte.

*             Dret mínim a 18 dies hàbils de vacances.

*    Mitjançant contracte individual o acord d’interès  professional es determinarà: el règim de descans setmanal, el corresponent als festius, la quantia màxima de la jornada d’activitat; i en el cas que es computi per mes o any, la distribució setmanal (art. 14.2).

Es fixen una sèrie de drets col·lectius i el dret als ACORDS D’INTERÈS PROFESSIONAL concertats entre associacions i sindicats que representin el col·lectiu. Aquests acords han de ser per escrit, seran nul·les les clàusules contràries a disposicions legals, incloses les dels acords professionals. L’eficàcia d’aquests acords serà limitada a les parts signants o, si escau, als afiliats a les associacions d’autònoms o sindicats signants que hagin mostrat expressament el seu consentiment.

*     COMPETÈNCIA: JURISDICCIÓ SOCIAL. Serà preceptiu un intent previ de conciliació davant de l’òrgan administratiu que assumeixi aquestes funcions a fi d’evitar la celebració de l’acte del judici. Avantatges de la jurisdicció social: agilitat i celeritat.

REGISTRE DELS CONTRACTES

*  Obligatorietat de registrar els contractes, per part del TRADE en el termini de 10 dies hàbils. I comunicació al client en el termini de 5 dies el seu registre.

* Si en 15 dies no es registra, el client ho haurà de registrar en el termini de 10 dies hàbils.

* El Registre es farà en el Servicio Público de Empleo Estatal.

* Es registraran els aspectes necessaris  i obligatoris del contracte.

Tens dubtes? INFORMA’T

93 327 14 98

ctac@catalunya.ugt.org

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.