Noves Prestacions per Autònom@s: 01-10-2020 fins 31-01-2021 #covid19

NOVES PRESTACIONS OCTUBRE 2020REIAL DECRET LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

BOE núm. 259, de 30 de setembre de 2020

MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT

(Article 13)

Supósit: Suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

Vigència: A partir de l’1 d’octubre de 2020 fins l’últim dia del mes en que s’aixequi la mesura de tancament.

Requisits:

 • Estar afiliats i en alta en el RETA o REM, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quantia: 50% Base mínima de cotització (472,17 € aprox.). 70% en el cas de familíes nombroses si aquest és el seu únic ingrés. Unitat familiar amb més d’un autònom que tingui dret a prestació: 40% per a cadascuna d’elles.

Termini de sol·licitud: 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.

Durada i efectes: Durada de la mesura de suspensió de l’activitat

 • Sol·licitud els primers 15 dies des de declaració de la suspensió: Efectes des d’1 d’octubre.
 • Sol·licitud posterior: Efectes des de l’endemà a la sol·licitud.

 

Obligacions: Manteniment de l’alta

Exoneració de cotització: L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura, entenent-se com cotitzat.

Règim de compatibilitat: Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • Percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos percebuts siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI
 • Acompliment d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Ajudes per paralització de la flota en cas de treballadors per compte propi inclosos en el REM.

Gestió de la prestació: Mútues o ISM

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER REDUCCIÓ D’INGRESSOS

(Article 13) Vigència: A partir de l’1 d’octubre de 2020.

Requisits:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o REM com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat ni a la prestació ordinària per cessament compatible amb el treball per compte propi.
 • No tenir ingressos procedents de l’activitat en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al SMI.
 • Sofrir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50% en relació als ingressos haguts en el primer trimestre del 2020.
 • Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre pel mateix temps.

Quantia: 50% Base Cotització mínima (472,17 € aprox.) Unitat familiar amb més d’un autònom que tingui dret a prestació: 40% per a cadascuna d’elles  (377,74 €)

Durada i efectes: Durada màxima de 4 mesos amb la data límit de 31 de gener de 2021.

 • Sol·licitud entre el 01/10 i el 15/10: Efectes des d’1 d’octubre
 • Sol·licitud a partir del 16/10: Efectes des de l’endemà a la sol·licitud

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Obligacions:

 • Manteniment de l’alta
 • Cotitzar per cessament d’activitat a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació, en cas que no s’estiguessin cotitzant per aquest concepte.

Exoneració de cotització: Durant el temps de percepció de la prestació el treballador estarà exonerat de la obligació de cotitzar.

Règim de compatibilitat: Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • Percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos percebuts siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI.
 • Acompliment d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Ajudes per paralització de la flota en cas de treballadors per compte propi inclosos en el REM.

Termini de sol·licitud: De l’1 al 15 d’octubre.

Gestió de la prestació: Mútues o ISM

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

– Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

– Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts.

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER Als TREBALLADORS DE TEMPORADA

(Article 14)

Definició de treballador autònom de temporada: Aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels últims 2 anys s’hagués desenvolupat en el RETA o REM durant els mesos de juny a desembre

A aquest efecte es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre sempre que l’alta com a treballador per compte d’altri no superi els de 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

 

Requisits:

 1. a) Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA o en el REM com a treballador per compte propi durant almenys 4meses entre juny i desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 2. b) No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020
 3. c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 4. d) No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 5. e) No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 6. f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quantia: 70% de la base mínima de cotització (660 €)

Durada i efectes: Durada màxima de 4 mesos

 • Sol·licitud entre el 01/10 i el 15/10: Efectes des d’1 d’octubre
 • Sol·licitud a partir del 16/10: Efectes des de l’endemà a la sol·licitud

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar.

Règim de compatibilitat: Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • El treball per compte d’altri
 • Qualsevol prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.
 • El treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament quan els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superin els 23.275 euros.
 • La percepció de l’ajuda per paralització de la flota, en cas de treballadors per compte propi inclosos en el REM.

Gestió: Correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

Termini de sol·licitud: Fins al 30 de gener de 2021.

Procediment: Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

– Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

– Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts.

PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI I PRÒRROGA DE LES PRESTACIONS JA CAUSADES

(Disposició Addicional 4a) Suposats

 • Pròrroga: Treballadors i treballadores autònoms beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi a l’entrada en vigor d’aquesta mesura (previsiblement el 1/10/20)
 • Noves: Treballadors i treballadores autònoms beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d’activitat fins a 30 de juny de 2020.

Requisits:

 • Acreditar una reducció en la facturació durant el 4t trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% respecte al mateix període de l’any 2019
 • No haver obtingut durant el 4t trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€ al trimestre.
 • Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.
 • En cas de tenir treballadors contractats, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.
 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat ordinari
 • No haver complert l’edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Durada: Fins al 31 de gener de 2021, sempre que

 • Es mantingui el compliment dels requisits durant el 4t trimestre de l’any.
 • A 31 d’octubre vinguessin percebent la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi i la vegin esgotada sempre que reuneixin els requisits exigits a aquest efecte.

A partir del 31/01/2020 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits previstos per a la prestació ordinària per cessament d’activitat.

Procediment i efectes: Sol·licitud davant la Mútua corresponent a partir de l’1 d’octubre de 2020, que emetrà una resolució provisional amb efectes:

 • Sol·licitud entre el 01/10 i el 15/10: Efectes des d’1 d’octubre
 • Sol·licitud a partir del 16/10: Efectes des de l’endemà a la sol·licitud

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La Mútua abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

– Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

– Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua, quan consideri que els ingressos percebuts durant el 4t trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Règim de compatibilitat amb el treball per compte d’altri (suposats de pluriactivitat)

 1. a) Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d’altri no podrà superar 2,2 vegades l’SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import del SMI
 2. b) La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

On puc tramitar les prestacions?

A LA TEVA MÚTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL .

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada