NOVETATS del Reial decret llei 15/2020, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

COVID152020Son 5 les mesures d’urgència i complementàries per els treballadors i treballadores autònomes que recull el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

En què consisteix la moratòria dels lloguers de local?

1. Grans tenidors (+ de 10 immobles urbans o superfícies de + de 1.500 m²): s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si l’anterior termini fossis insuficient en relació a l’impacte provocat pel COVID 19 amb un màxim de 4 mesos. No hi ha penalització ni interessos i la renda en moratòria es pagarà a partir de la següent renda a pagar a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma o a la finalització del termini dels 4 mesos. El pagament es realitzarà mitjançant fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys

2. Resta d’arrendadors: sol·licitud a la persona arrendadora en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, de l’ajornament temporal o una rebaixa de la renda. Les parts podran disposar de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats. Si es disposa de la fiança, l’arrendatari haurà de reposar-la en el termini d’1 any o en el termini que resti de vigència del contracte si fos inferior a 1 any.
Quins requisits haig de complir per a poder accedir a aquesta moratòria?
Per a poder accedir a la moratòria del local, l’autònom o autònoma que el sol·liciti ha de complir els següents requisits:

1.- Estar afiliat i en situació d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma.
2.- Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’Autoritat competent i les Autoritats competents delegades a l’empara del referit reial decret.
3.- En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.
PIMES: a més d’aquests 3 requisits, han de complir el que s’estableix en l’article 257.1 del Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol:
Que durant 2 exercicis consecutius reuneixin la data del tancament de cadascun d’ells almenys dos de les circumstàncies següents:
a) Actiu que no superi els 4 milions d’euros.
b) Import net de la xifra de negocis no superior a 8 milions d’euros.
c) Nombre mitjà de treballadors en l’exercici inferior a 50.

Com haig d’acreditar que compleixo els requisits?
La reducció d’activitat inicialment s’acreditarà amb una declaració responsable. En tot cas, quan l’arrendador el requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables per a acreditar la reducció de l’activitat.
La suspensió d’activitat, s’acreditarà mitjançant certificat de l’Agència Tributària o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
Els arrendataris que s’hagin beneficiat de l’ajornament temporal sense reunir els requisits seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals.

Si vaig a mòduls, hi ha alguna rebaixa en el càlcul del trimestre? Puc canviar el mètode d’estimació, al d’estimació directa simplificada?

Es descomptaran del càlcul del mòdul trimestral, els dies naturals en què hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.

Per als autònoms/as que ja han presentat la seva declaració trimestral de l’1 trimestre, la regularització d’aquest fet es farà en la Declaració de la Renda 2020.

Hi ha possibilitat de renúncia tàcita del mètode d’estimació objectiva o per mòduls per a tributar pel mètode d’estimació directa en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020.
Procediment de renúncia tàcita: S’entendrà efectuada la renúncia al mètode d’estimació objectiva quan es presenti en el termini reglamentari la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’any natural en què hagi de fer efecte en la forma disposada per al mètode d’estimació directa.
En cas d’inici d’activitat, s’entendrà efectuada la renúncia quan s’efectuï en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici de l’activitat en la forma disposada per al mètode d’estimació directa.
Podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de fer efecte o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2021.

Si disposo d’un Pla de pensions puc rescatar-lo, en cas de necessitat?
Podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits establerts durant la durada de l’Estat d’Alarma:

• els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat,
• els partícips dels plans de pensions del sistema d’ús d’aportació definida o mixtos per a aquelles contingències definides en règim d’aportació definida.

Els partícips dels plans de pensions del sistema d’ús de la modalitat de prestació definida o mixtos també podran disposar, per a aquelles contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a aquesta, dels drets consolidats en cas d’estar afectats per un ERTE, la suspensió d’obertura al públic d’establiments o el cessament d’activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Acreditació de les circumstàncies:
a) En el supòsit de trobar-se el partícip afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es presentarà el certificat de l’empresa en el qual s’acrediti que el partícip s’ha vist afectat pel ERTE, indicant els efectes del mateix en la relació laboral per al partícip.
b) En el supòsit de ser el partícip empresari titular d’establiment l’obertura del qual al públic s’hagi vist suspesa a conseqüència del que s’estableix en l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es presentarà declaració del partícip en la qual aquest manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en l’apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vintena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per a poder fer efectius els seus drets consolidats.
c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que hagués estat prèviament integrat en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta i hagi cessat en la seva activitat durant l’estat d’alarma decretat pel Govern pel COVID-19, es presentarà el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
d) Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagués facilitat.

L’import dels drets consolidats disponible serà el justificat pel partícip a l’entitat gestora de fons de pensions, amb el límit màxim de la menor de les dues quanties següents per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:
1r Segons cada supòsit, les següents:
b) Empresari titular d’establiment l’obertura del qual al públic s’hagi vist suspesa: els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d’obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici anterior i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre;
c) Treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel Govern: els ingressos nets que s’hagin deixat de percebre a conseqüència de la situació de cessament d’activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici anterior i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.
2n El resultat de prorratejar l’lPREM anual per a 12 pagues vigent per a l’exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l’ERTE, al període de suspensió de l’obertura al públic de l’establiment o al període de cessament de l’activitat, segons, respectivament, correspongui a cadascun dels supòsits per a treballadors autònoms.
En tot cas, el període de temps màxim a computar és la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.
El reemborsament haurà d’efectuar-se dins del termini màxim de set dies hàbils des que el partícip present la documentació acreditativa completa. En el cas dels plans de pensions de la modalitat d’ocupació, aquest termini s’ampliarà fins a trenta dies hàbils des que el partícip present la documentació acreditativa completa.

Des de quan es reconeix la prestació extraordinària per cessament d’activitat?
El treballador que compleixi amb els requisits tindrà dret a percebre la prestació amb efectes del 14 de març de 2020, data en la qual es va declarar l’Estat d’Alarma, és a dir, es reconeix amb efectes retroactius.
Quin tipus d’IVA s’aplica a llibres, periòdics i revistes?
S’aplicarà el tipus del 4% als llibres, periòdics i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica, que no continguin única o fonamentalment publicitat i no consisteixin íntegra o predominantment en continguts de vídeo o música audible, així com els elements complementaris que es lliurin conjuntament amb aquells mitjançant preu únic.

 

si necessites més informació, registra’t al formulari web i fes-nos les consultes oportunes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.