El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre o, el que és el mateix, la reforma laboral, publicada al BOE el passat 30 de desembre de 2021 i vigent des de l’últim dia de l’any passat, ha introduït, entre altres qüestions, modificacions relatives a la simplificació de les modalitats contractuals.

Segons explicita el mateix text normatiu “per reduir la temporalitat és necessari simplificar els tipus de contractes, generalitzar la contractació indefinida i tornar al contracte temporal la causalitat que correspongui amb la durada limitada”.

Amb aquesta intencionalitat, les modalitats contractuals laborals existents són:

 1. Els contractes indefinits.
 2. Els contractes temporals, només per circumstàncies de la producció o per la substitució d’una persona treballadora.
 3. Els contractes fixos discontinus.
 4. Els contractes formatius.

Al llarg de tot el text normatiu, nombroses vegades s’insta a la promoció de la negociació col·lectiva per a la concreció, via conveni col·lectiu, de determinades qüestions en matèria contractual que tot seguit us detallem.

Abans, però, volem recordar la importància d’incloure en els convenis col·lectius clàusules de foment de la contractació de determinats col·lectius, com les persones amb dificultats d’inserció, les persones amb discapacitat o clàusules d’acció positiva:

Clàusula per a la reserva de places per a persones amb discapacitat

L’empresa vol manifestar el seu compromís amb la integració laboral i social de les persones amb discapacitat, entenent que el treball és un dels instruments més efectius per a la integració d’aquest col·lectiu i un garant de la igualtat d’oportunitats. És per això que l’empresa es compromet a la incorporació efectiva d’aquest col·lectiu, sempre que les circumstàncies del lloc de treball ho permetin i la persona treballadora no incorri en cap risc laboral incompatible amb la seva discapacitat.

Les empreses de 50 o més treballadors i treballadores han d’assegurar que compleixen l’obligació de la quota de reserva en les seves plantilles d’almenys un 2 % per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i, si és possible, superar aquest percentatge com a part no sols d’una obligació legal, sinó d’una responsabilitat social compartida.

En aquest còmput no es tenen en compte els treballadors i treballadores amb discapacitat que tingui l’origen en alguna malaltia professional, accident de treball o desgast físic natural com a conseqüència de la seva dedicació a l’empresa.

Les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores s’ha de reservar, en les contractacions que es realitzin a partir de la publicació d’aquest conveni, el 2 % dels llocs de treball a persones amb discapacitat.

Per aconseguir-ho, en els processos de selecció de personal per cobrir vacants, s’ha d’assegurar la participació de persones candidates amb discapacitat i contemplar criteris de discriminació positiva que donin preferència a la contractació de persones amb algun tipus de discapacitat. En  els processos en què no han participat persones amb discapacitat, o bé hi han participat però no han estat seleccionades, a efecte de verificar els processos i els mecanismes de compliment del principi d’igualtat i no discriminació, l’empresa ha d’emetre un informe a la representació de les persones treballadores, explicant-ne els motius.

Per donar compliment a l’obligatorietat de reserva de llocs de treball, es disposa que el lloc de treball X, que realitza les funcions X que són susceptibles de ser desenvolupades per una persona amb discapacitat, sense desestimar altres llocs de treball per a la categoria X, X en la categoria X i X en la categoria X.

En el cas que no sigui possible arribar al compliment de la quota de reserva del 2 % a favor de treballadors i treballadores amb discapacitat, ja sigui per la impossibilitat d’haver trobat una persona candidata amb discapacitat per cobrir una vacant, o per acreditació de l’empresa d’especials dificultats d’incorporar persones treballadores amb discapacitat, l’empresa ha d’establir mesures alternatives de caràcter excepcional, que en tot cas han de ser temporals, transitòries i revisables. Tanmateix, l’empresa i la representació de les persones treballadores han de decidir conjuntament la destinació dels recursos econòmics de les mesures alternatives, prioritzant la constitució d’un enclavament laboral o la subscripció d’un contracte amb un centre especial de treball, davant la realització de donacions i d’accions de patrocini.

Si l’empresa i la representació sindical acorden la constitució d’un enclavament laboral, es valorarà la contractació indefinida dels treballadors i treballadores procedents de l’enclavament laboral. A tal efecte, l’empresa podrà accedir a les diferents subvencions i bonificacions públiques.

Clàusula per la contractació de persones amb dificultats d'inserció laboral

Es crearà una Comissió Paritària d’Inserció Laboral que serà la responsable d’elaborar i fer el seguiment d’un pla d’inserció laboral de persones amb dificultats d’inserció. Aquesta Comissió serà l’encarregada de les tasques següents:

 • Identificar els col·lectius i les seves dificultats d’inserir-se en el món laboral.
 • Sensibilitzar l’empresa i el personal sobre les dificultats d’aquestes persones.
 • Facilitar el coneixement del marc legal, ajudes i bonificacions que les empreses poden comptar per la contractació i adaptació de llocs de treball.
 • Establir les mesures a adoptar en aquest pla, que siguin avaluables i que es puguin anar actualitzant en el temps i que, almenys, contempli el següent:
  • Preferència en la contractació de treballadors i treballadores amb especials dificultats econòmiques i/o d’inserció laboral: per exemple, que no estiguin cobrant cap prestació i tinguin càrregues familiars.
  • Garantir el lloc de treball a qualsevol persona treballadora en situació de privació de llibertat, quan aquesta no sigui superior a un any.
  • Adaptació de la jornada laboral a les necessitats derivades de la seva situació que els dificulta l’accés a una feina.

Clàusula d'acció positiva en igualtat de gènere

En igualtat de condicions d’idoneïtat, en els processos de selecció i promoció tenen preferència les persones del gènere menys representat.

Es poden incloure sistemes de quotes en les polítiques de formació accés i promoció a l’empresa.

Contractació temporal

La reforma laboral estableix que el contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit (modificació de l’article 15 de l’ET). Per aquest motiu, n’ha reforçat la causalitat; així doncs, perquè s’entengui que concorre causa justificada de temporalitat, serà necessari que s’especifiqui amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

En matèria de contractació de durada determinada, la reforma laboral insta a la negociació col·lectiva a establir clàusules d’informació, a regular quan s’ha d’utilitzar el contracte de substitució per completar la jornada reduïda d’un altre treballador o treballadora, fixar plans de reducció de la temporalitat, entre altres qüestions que a continuació detallem:

Clàusula d'informació a la RLT

L’empresa, durant la vigència de l’actual conveni col·lectiu, té l’obligació d’informar la representació legal dels treballadors i treballadores de:

 1. La previsió anual de l’ús dels contractes dels contractes per circumstàncies de la producció. Aquesta informació s’ha de facilitar l’últim trimestre de cada any.
 2. L’existència de llocs de treball vacants.
 3. El nombre de persones treballadores amb contractes temporals, ja sigui per circumstàncies de la producció o per substitució.
 4. Les conversions de contractes temporals a fixos.

Clàusula sobre el contracte de substitució

Amb aquesta clàusula, l’empresa i la representació legal dels treballadors i treballadores regulen quan s’ha d’utilitzar el contracte de substitució per completar la jornada reduïda d’un treballador o treballadora. Així doncs, el contracte de substitució és vàlid per completar la jornada reduïda només en els supòsits següents:

 • XX
 • XX

Clàusula per establir plans de reducció de la temporalitat

Durant el període de vigència d’aquest Conveni, la contractació temporal total —inclosos els contractes de posada a disposició dels treballadors i treballadores contractats mitjançant les empreses de treball temporal— resta limitada a un màxim del X % sobre el total de treballadors i treballadores fixos en còmput anual en cada exercici i per centre de treball. 

Durant el període de vigència d’aquest Conveni, les parts signatàries han de treballar de manera conjunta per transformar el X % de la contractació temporal en contractació indefinida.

Clàusula de criteris de preferència

Quan l’empresa hagi de formalitzar nous contractes per cobrir noves vacants indefinides, es compromet a contractar aquelles persones que ja hagin estat contractades per l’empresa mitjançant un contracte de durada determinada o temporal, inclosos els contractes de posada a disposició dels treballadors i treballadores contractats mitjançant les empreses de treball temporal.

Clàusula de formació

Cal tenir en compte les treballadores i treballadors amb contracte temporal a l’empresa a l’hora d’elaborar els plans de formació professional amb l’objectiu de millorar la seva qualificació i afavorir la seva progressió i mobilitat professional. Per aquest motiu, durant la vigència d’aquest conveni es reserva el X % de places formatives per al col·lectiu amb contracte temporal.

 

Contractació a temps parcial i de relleu

Amb relació a la contractació a temps parcial i els contractes de relleu, proposem algunes clàusules de millora del redactat:

Clàusula del contracte a temps parcial

A) Règim jurídic

El contracte de treball s’entén formalitzat/signat a temps parcial quan s’hagi acordat la prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, inferior a la jornada de treball d’un treballador o treballadora a temps complet comparable.

A l’efecte del que es disposa en el paràgraf anterior, s’entén per «treballador o treballadora a temps complet comparable» un treballador o treballadora a temps complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que realitzi un treball idèntic o similar. Si en l’empresa no hi hagués cap treballador o treballadora comparable a temps complet, es considerarà la jornada a temps complet prevista en el conveni col·lectiu d’aplicació o, en defecte d’això, la jornada màxima legal.

El contracte a temps parcial es pot concertar per temps indefinit o per durada determinada en els supòsits en els quals legalment es permet l’ús d’aquesta modalitat de contractació, excepte en el contracte per a la formació.

Sense perjudici de l’assenyalat a l’apartat anterior, el contracte a temps parcial s’entén formalitzat/signat per temps indefinit quan es concerta per realitzar treballs fixos i periòdics dins del volum normal d’activitat de l’empresa.

Els treballadors i treballadores a temps parcial tenen els mateixos drets que els treballadors i treballadores a temps complet. En matèria de formació continuada, és nul·la qualsevol actitud empresarial que impedeixi l’accés efectiu dels treballadors i treballadores a temps parcial a aquesta formació en les mateixes condicions que els treballadors i treballadores a temps complet.

En la seva formalització per escrit, s’ha d’especificar necessàriament el nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any i la seva distribució, o el de dies per iguals períodes, pels quals es contracta el treballador o treballadora, així com el salari corresponent, que s’ha de determinar/establir/fixar en funció de les hores fetes, en relació amb de la jornada habitual i completa que s’efectuï al centre o establiment, i ser proporcional al que s’estableix en el Conveni col·lectiu per a la categoria professional corresponent.

Si no s’observen aquestes exigències, el contracte es presumeix formalitzat/signat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

La jornada diària en el treball a temps parcial es pot fer de forma continuada, i pot ser partida, amb una única interrupció, en aquells contractes a temps parcial la jornada diària dels quals sigui igual o superior a 6 hores.

Els treballadors i treballadores a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, excepte en els supòsits al fet que es refereix l’apartat 3 de l’article 35 del TRLET.

B) Hores complementàries

El nombre d’hores complementàries no pot excedir el 30 % de les hores ordinàries de treball objecte del contracte. En tot cas, la suma de les hores ordinàries i de les hores complementàries no pot excedir el límit legal del treball a temps parcial definit a l’apartat A), paràgraf primer, d’aquest article. El treballador o treballadora ha de conèixer el dia i hora de realització de les hores complementàries amb un preavís mínim de tres dies.

El pacte ha de fixar el nombre d’hores complementàries a realitzar, que no pot ser superior al límit establert en el paràgraf anterior. Les hores complementàries efectivament treballades es retribueixen com a ordinàries, i es computen a l’efecte de bases de cotització en la Seguretat Social i períodes de carència i bases reguladores de les prestacions. A aquest efecte, el nombre i retribució de les hores complementàries treballades s’ha de recollir en el rebut individual de salaris i en els documents de cotització en la Seguretat Social.

 

——– O bé ——-

Perquè les empreses puguin contractar directament una persona mitjançant un contracte d’una durada de dotze hores o menys a la setmana, o quaranta-vuit o menys al mes, cal l’acord previ amb la representació dels treballadors i les treballadores. Així mateix, cal acreditar i justificar la necessitat d’ús d’aquesta modalitat contractual.

 

——– O bé ——-

 

S’estableix el compromís per a una utilització racional i equilibrada de la contractació a temps parcial.

La contractació a temps parcial queda limitada, en cada empresa, a un màxim del X % sobre el total de treballadors i treballadores fixos de la seva plantilla. A l’efecte del citat percentatge, no són computables els contractes a temps parcial indefinits que, com a mínim, ocupin el 80 % de la jornada anual.

Clàusula del contracte de relleu

Exercitada pel treballador o treballadora la seva opció a la jubilació parcial, en les condicions establertes en cada moment per a la legislació vigent, l’empresa ha de formalitzar un contracte de relleu pel temps indefinit en els termes establerts legalment.

El percentatge de la jornada que es manté com a contracte a temps parcial, es considera amb caràcter general com a permís retribuït des del moment que es formalitzi la jubilació parcial. La retribució a satisfer per l’empresa es calcula sobre la quantia que en cada cas tingui cada treballador o treballadora en les seves retribucions. Les vacances que corresponguin proporcionalment a la persona treballadora pel període d’activitat referit, s’entenen integrades i gaudides en aquest període retribuït.

Les empreses han d’atendre la petició d’accés a la situació de jubilació parcial de tots aquells treballadors i treballadores que manifestin per escrit la seva voluntat d’accedir-hi, sempre que aquests compleixin els requisits legals per fer-ho i que tinguin com a mínim 6 anys de permanència en l’empresa.

Una vegada comunicat el preavís, el treballador o treballadora ha de presentar a l’INSS una sol·licitud prèvia i, una vegada rebi d’aquest organisme la conformitat respecte del compliment inicial dels requisits exigits legalment, posar-ho en coneixement de l’empresa perquè faci els tràmits corresponents per a la jubilació.

Les peticions de jubilació parcial s’han d’atendre, en primer lloc, per rigorós ordre d’entrada, i en última instància, per antiguitat en l’empresa.

Contractació fixa discontinua

Des de l’1 de març de 2022, aquest tipus de contractes s’han de formalitzar per dur a terme treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada o per a aquelles activitats que tinguin períodes d’execució curts, determinats o indeterminats.

La reforma laboral permet que la negociació col·lectiva, a través dels convenis col·lectius, detalli algunes qüestions, com ara les activitats, els elements essencials d’aquest tipus de contractes o els criteris de crida.

Altres qüestions més específiques, però, han quedat reservades per negociar en els convenis col·lectius de sector. A continuació, detallem algunes clàusules que poden ser d’utilitat en funció de l‘àmbit de negociació (empresa o sector):

Per a convenis col·lectius d’empresa:

Clàusula dels contractes no fixos discontinus - convenis col·lectius d'empresa

Activitats o tasques.

A l’empresa o centre de treball només es poden subscriure aquest tipus de contractes quan l’activitat o tasca objecte de contracte, estigui identificada en la llista acordada, entre l’empresa i la representació legal de treballadors i treballadores i que a continuació es detalla:

Llista d’activitats o tasques susceptibles de ser contractades mitjançant el contracte fix discontinu:

 • XX
 • XX

 

Elements essencials dels contractes.

En els contractes fixos discontinus que se signin en l’àmbit d’aquesta empresa o centre de treball, han d’aparèixer necessàriament els elements essencials de l’activitat laboral que a continuació es detallen:

 • Període d’activitat
 • Jornada i la seva distribució horària
 • Règim de crida
 • Altres

 

La crida.

Quan un treballador o treballadora fix discontinu és objecte de crida (ja sigui per inici de l’activitat o per represa d’una activitat suspesa) i es troba en aquest moment en situació d’incapacitat temporal, correspon la seva alta a l’empresa, que assumeix l’obligació de cotitzar de conformitat amb les previsions que les normes aplicables disposen a aquest efecte (article 13.2 RD 2064/1995, de 22 de desembre).

La crida de les persones treballadores fixes discontínues es fa per ordre d’antiguitat i a través del mitjà o mitjans que a continuació es detallen: XXX. Les crides s’han de fer respectant sempre l’antelació que en aquest conveni es fixa i que és de XX dies.

L’antiguitat computa des del començament de la relació laboral fixa discontínua, inclosos els períodes d’inactivitat.

 

Informació.

L’empresa o centre de treball ha de donar trasllat a la representació legal dels treballadors i treballadores, a l’inici de cada any i no més tard del 31 de gener, del calendari amb les previsions de crida anual o semestral.

A més, també ha d’informar la representació legal de treballadors i treballadores de les altes efectives de les persones treballadores discontínues una vegada s’hagin produït i de l’existència de llocs de treball vacants de caràcter fix ordinari.

Clàusula dels contractes fixos discontinus - convenis col·lectius de sector

Activitats o tasques.

A l’empresa o centre de treball només es poden subscriure aquest tipus de contractes quan l’activitat o tasca objecte de contracte, estigui identificada en la llista acordada, entre l’empresa i la representació legal de treballadors i treballadores i que a continuació es detalla:

Llista d’activitats o tasques susceptibles de ser contractades mitjançant el contracte fix discontinu:

 • XX
 • XX

 

Elements essencials dels contractes.

En els contractes fixos discontinus que se signin en l’àmbit d’aquesta empresa o centre de treball, han d’aparèixer necessàriament els elements essencials de l’activitat laboral que a continuació es detallen:

 • Període d’activitat
 • Jornada i la seva distribució horària
 • Règim de crida
 • Altres

 

La crida.

Quan un treballador o treballadora fix discontinu és objecte de crida (ja sigui per inici de l’activitat o per represa d’una activitat suspesa) i es troba en aquest moment en situació d’incapacitat temporal, correspon la seva alta a l’empresa, que assumeix l’obligació de cotitzar de conformitat amb les previsions que les normes aplicables disposen a aquest efecte (article 13.2 RD 2064/1995, de 22 de desembre).

La crida de les persones treballadores fixes discontínues es fa per ordre d’antiguitat i a través del mitjà o mitjans que a continuació es detallen: XXX. Les crides s’han de fer respectant sempre l’antelació que en aquest conveni es fixa i que és de XX dies.

L’antiguitat computa des del començament de la relació laboral fixa discontínua, inclosos els períodes d’inactivitat.

 

Informació.

L’empresa o centre de treball ha de donar trasllat a la representació legal dels treballadors i treballadores, a l’inici de cada any i no més tard del 31 de gener, del calendari amb les previsions de crida anual o semestral.

A més, també ha d’informar la representació legal de treballadors i treballadores de les altes efectives de les persones treballadores discontínues una vegada s’hagin produït i de l’existència de llocs de treball vacants de caràcter fix ordinari.

 

Per a convenis col·lectius de sector:

Contractació formativa

La reforma laboral ha establert dues úniques modalitats contractuals, vigents des del passat 30 de març de 2022: el contracte de formació en alternança i el contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.

La reforma laboral deixa en mans de la negociació col·lectiva qüestions com la retribució, la determinació dels llocs de treball, la durada del contracte, el període de prova, entre altres. Les clàusules que proposem a continuació  recullen aquestes qüestions:

Clàusula del contracte formatiu

D’acord amb la naturalesa del contracte de formació s’estima que determinades categories professionals no són susceptibles de ser objecte d’aquesta modalitat contractual, per la pràcticament nul·la formació professional teòrica que requereixen aquestes funcions i pel mínim ensinistrament que comporten les esmentades comeses, per aquest motiu a continuació es determinen els llocs de treball o activitats susceptibles de ser cobertes amb un contracte formatiu.

Llistat de llocs / activitats / nivells o grups professionals:

 • XX
 • XX

El salari que ha de percebre aquest personal, referit a un temps de treball efectiu equivalent al 80 % el primer any i el 90 % el segon any de la jornada màxima prevista en aquest Conveni col·lectiu, no pot ser inferior a l’establert en les taules salarials per a la categoria professional que correspongui.

El període de prova d’aquests tipus de contractes és de menys de 30 dies naturals.

La durada mínima del contracte és de sis mesos i la màxima d’1 any. Expirada la durada màxima del contracte per a la formació, la persona treballadora no podrà ser contractada sota aquesta modalitat per aquesta ni per cap altra empresa.

Les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a fomentar la contractació indefinida i a temps complet d’aquelles persones que hagin estat contractades prèviament amb alguna de les dues modalitats contractuals (formació en alternança o contracte de la pràctica professional) i n’hagi finalitzat la durada màxima prevista.

L’empresa ha d’informar la representació legal dels treballadors i treballadores dels acords de cooperació educativa o formativa, dels plans o programes formatius individuals, els requisits i les condicions en què es desenvolupen les tutories i les diverses contractacions en el marc de diversos contractes vinculats a un únic cicle.

Clàusula del contracte per a la formació en alternança

El nombre màxim de treballadors i treballadores per a la formació, per a cada centre de treball, que les empreses poden contractar no pot ser superior a l’escala següent: XXX

Les persones amb discapacitat contractades per a la formació s’han de computar a efectes dels límits a què es refereix aquest article.

Si la persona amb discapacitat contractada mitjançant un contracte de formació en alternança  supera l’edat de 25 anys, el salari a abonar ha de ser del 100 % de la seva categoria professional.

Clàusula per a pràctiques professionals

Les pràctiques professionals realitzades per estudiants com a part dels seus estudis, no poden en cap cas ocupar llocs de treball existents a l’empresa en el marc dels convenis subscrits per aquesta amb les entitats on es cursen els estudis esmentats.

L’acolliment de becaris i becàries i la realització de pràctiques docents a l’empresa es fan a través dels corresponents programes de cooperació amb centres educatius, conforme a la normativa específica que els possibilita. La representació dels treballadors i treballadores ha de ser informada sobre aquests convenis de col·laboració amb institucions docents que proporcionin becaris i becàries.