Cal determinar l’àmbit personal, funcional, territorial i temporal d’aplicació del conveni col·lectiu que, cal recordar-ho, és un contingut mínim.

Amb relació a les clàusules sobre la ultraactivitat, recordem que l’última reforma laboral ha modificat l’article 86 de l’Estatut dels treballadors i, per tant, la ultraactivitat dels convenis no té límits temporals. Això vol dir que els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts pels convenis nous.

A més, aquesta nova regla s’aplicarà fins i tot en els convenis denunciats a la data d’entrada en vigor de la norma; per tant, en aquells convenis sense clàusula d’ultraactivitat, regirà la regla de la ultraactivitat plena i no pas la de la ultraactivitat limitada.

Incloure aquesta clàusula en el conveni col·lectiu ens permetrà garantir el procediment de mediació regulat en l’Acord Interprofessional de Catalunya, quan hagi passat un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni. També ens permetrà  controlar que no es deixa d’aplicar cap precepte del conveni mentre estigui en ultraactivitat, a excepció dels que expressament reculli el conveni.

Les clàusules de vinculació a la totalitat o d’indivisibilitat del conveni determinen els efectes que poden tenir les sentències que anul·lin algunes de les clàusules del conveni, és a dir, estan destinades a salvaguardar l’equilibri intern del conveni.

Les demandes d’impugnació de part del conveni col·lectiu no comporten la declaració de la nul·litat total d’aquest, ni li fan perdre eficàcia ni el deixen sense vigor, encara que una resolució judicial n’hagi invalidat algun dels articles.

Clàusula d'ultractivitat

Les parts signants d’aquest conveni col·lectiu acordem que abans de la finalització del termini de vigència, la mesa negociadora es compromet a prosseguir el procés de negociació, la durada del qual s’ha d’acordar mútuament entre les parts. Durant aquest període, continua essent d’aplicació el conveni vençut.

Finalitzat el període de negociació, cadascuna de les parts pot decidir que la negociació ha quedat exhaurida. En aquest cas, ambdues parts de comú acord, o qualsevol d’elles, pot decidir instar algun dels procediments següents:

1.- Mediació expressa de la Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, que s’ha d’iniciar en un termini de 7 dies hàbils.

La Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya caldrà que emeti un informe no vinculant a les parts legitimades en el procés de negociació que pot consistir, entre altres, en:

a) L’orientació concreta de mesures tendents a la solució de divergències en el procés de negociació col·lectiva,

b) La determinació d’una pròrroga en el procés de negociació, sempre preservant mentrestant la vigència del conveni col·lectiu anterior,

c) O, si escau, la recomanació sobre la realització d’un estudi que analitzi la possibilitat d’incorporar aquest àmbit de negociació col·lectiva a un altre conveni col·lectiu preexistent.

d) Derivar el cas al procediment de conciliació o mediació amb arbitratge delegat de pròpia comissió de mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya, exigint-se en aquest darrer cas l’acord d’ambdues parts.

2.- Directament, el procediment de conciliació i/o el de mediació amb arbitratge delegat de la mateixa comissió de mediació, exigint-se en aquest darrer cas mutu acord, segons el que s’estableix en els procediments de resolució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya, a què fa referència el Títol III.

En la mediació amb l’arbitratge delegat de la mateixa comissió de mediació, les persones que formen l’esmentada comissió han d’actuar com a àrbitres per designació conjunta de les parts i el laude s’ha de dictar per unanimitat de tots els membres.

Fins a la finalització d’aquest procediment s’ha de mantenir la vigència del conveni col·lectiu.

Clàusula de vinculació a la totalitat

Aquest conveni col·lectiu constitueix un tot orgànic i indivisible, i les parts queden mútuament obligades al compliment de la seva totalitat.

En el cas que per resolució de la jurisdicció competent s’anul·lés o s’invalidés algun dels pactes continguts en aquest conveni, la comissió negociadora, en el termini de 15 dies des de la fermesa de la resolució judicial, s’ha de reunir a fi d’ajustar el contingut del conveni a la nova situació creada, o bé decidir si la modificació de tal o tals clàusules produeix la ruptura de l’equilibri de les diferents contraprestacions estipulades, i si és necessària una nova i total o parcial renegociació del conveni.

Si en el termini de 2 mesos des de la fermesa de la resolució les parts signatàries no arriben a un acord, han de sotmetre la seva discrepància al Sistema X (de solució autònoma de conflictes que correspongui segons l’àmbit del conveni), i recórrer als mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes previstos en l’article X d’aquest conveni col·lectiu.