L’aprovació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, planteja importants reptes que van més enllà de l’àmbit individual de les persones, en la seva vida privada, per endinsar-se en l’àmbit de les persones treballadores.

La nova regulació deixa un ampli marge a la negociació col·lectiva tant en l’elaboració dels criteris d’utilització dels dispositius, com en la participació de la representació de les persones treballadores. Les fórmules de participació seran les que s’articulin en l’àmbit de la negociació col·lectiva i també és possible millorar, desenvolupar o concretar els drets de les persones treballadores i de la seva representació en aquesta qüestió.

Clàusula general de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

A l’empresa o empreses s’han d’articular els mitjans necessaris per a l’adequat exercici i respecte dels drets establerts en els arts. 87 a 91 de la LOPD i en la normativa que la desenvolupa o substitueix.

Clàusula del dret a la intimitat i tractament de dades en l’àmbit laboral

L’ús de les dades personals de la persona treballadora requereix el seu consentiment exprés. En aquest sentit, la instal·lació d’elements de controls biomètrics en el centre o lloc de treball requereix l’acceptació del treballador o treballadora i s’ha de consultar a la representació sindical. En tot cas, en el tractament de dades l’empresa es regeix pel principi d’intervenció mínima i proporcionalitat, així com per les disposicions comunes contingudes en aquest títol.

Clàusula del dret a la intimitat en l’ús de dispositius digitals

Totes les persones que prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional d’aquest Conveni tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a disposició per l’empresa, que només pot accedir als continguts derivats d’aquest ús als exclusius efectes de controlar les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d’aquests dispositius en els termes establerts per la legislació vigent i aquest text.

Els criteris d’utilització dels dispositius digitals s’han de negociar amb la representació de les persones treballadores en el termini de xxxxxx.

Així mateix, s’han d’establir en el mateix termini amb la participació de la representació sindical els criteris d’accés de l’empresa als dispositius digitals d’ús de les persones que hi treballen, i especificar-se de manera precisa: els usos autoritzats, les garanties per preservar la intimitat de les persones, els períodes de temps d’ús de tals dispositius per a ús privat, entre altres.

La informació sobre els criteris establerts en aquest precepte s’han de transmetre als treballadors i treballadores de forma clara i inequívoca. S’han de desenvolupar activitats formatives en tal sentit que assegurin el coneixement correcte dels criteris entre la plantilla.

Clàusula del dret a la intimitat en l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball

Tots els treballadors i treballadores que presten o prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional d’aquest Conveni han de tenir garantit el seu dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball.

L’empresa exclusivament pot fer ús de la informació obtinguda a través dels sistemes de videovigilància en l’exercici de les seves funcions de control, i sempre dins del marc legal.

No es poden utilitzar sistemes d’enregistrament de sons excepte quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball.

L’adopció de qualsevol mesura amb relació a l’ús per l’empresa d’aquests dispositius, així com el tractament de la informació que aquests continguin, ha d’atendre a l’existència d’un objectiu legítim, i ha de respectar els principis de proporcionalitat i intervenció mínima. Les dades objecte de tractament han de ser adequades, pertinents i limitades pel que fa a les finalitats per a les quals són tractades.

Queda expressament prohibida la instal·lació de sistemes d’enregistrament de videovigilància i d’enregistrament de sons en els llocs destinats al descans o esplai del personal.

S’ha d’informar amb caràcter previ de la instal·lació de qualsevol dels sistemes no prohibits a la representació sindical, expressant les causes que concorren per a la seva instal·lació, així com les seves característiques i funcionament, i senyalitzar amb claredat la seva existència per al coneixement clar i inequívoc de tothom.

Clàusula del dret a la intimitat davant l’ús de sistemes de geolocalització

Tota persona que presti els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional d’aquest Conveni té dret a que es respecti la seva intimitat davant l’ús de sistemes de geolocalització i, per tant, les empreses només poden tractar les dades obtingudes a través d’aquests sistemes en el seu exercici de funció de control que han de dur a terme conforme al marc legal.

S’estableix l’obligació de les empreses de garantir que qualsevol dispositiu de geolocalització implantat deixi d’estar operatiu a partir del moment que finalitzi la jornada laboral de la persona treballadora.

Tot el personal ha de conèixer de forma clara i inequívoca l’existència i característiques dels dispositius utilitzats. L’articulació dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió s’han de negociar en el termini establert.

Clàusula del dret a la desconnexió digital

Les persones treballadores tenen dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

Les parts signants han de desenvolupar en el termini de xxxxxxxxx els criteris per a l’exercici del dret a la desconnexió digital, que almenys han d’especificar les modalitats de l’exercici del dret a la desconnexió, especialment en el supòsit de treballar a distància o en el domicili de la persona treballadora.

La informació, formació i sensibilització sobre els criteris establerts en aquest precepte s’han de transmetre a les persones treballadores de forma clara i inequívoca, i s’han de desenvolupar activitats formatives en tal sentit que assegurin el coneixement correcte dels criteris.

Les empreses no poden prendre mesures contra les persones treballadores que facin ús efectiu del seu dret a la desconnexió digital implantat en el si de l’empresa.

Clàusula per a la constitució de la Comissió per a la protecció de drets digitals

Es constitueix la Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals, formada per xxxx membres, nomenats a parts iguals per la representació empresarial i la representació de les persones treballadores signants, que exerceix específicament les competències sobre les matèries relacionades amb la salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral, i que s’ha d’encarregar, en un termini màxim de xx mesos, de negociar els criteris d’ús dels dispositius digitals referits en els preceptes anteriors durant la vigència del conveni, l’establiment de les garanties relatives als drets i llibertats relacionats amb el tractament de dades personals dels treballadors i treballadores, i la regulació de les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió. Una vegada aconseguit l’acord sobre la matèria, aquesta comissió l’ha de traslladar a la Comissió Paritària per a la seva inclusió, com a Annex, en el cos del conveni.

Si no s’assolís l’acord en el termini fixat, les parts signants hauran de sol·licitar un procediment de mediació. En el cas que la proposta de mediació no sigui acceptada, almenys, per més del 50% de cada part de la comissió, les parts podran acudir voluntàriament al procediment d’arbitratge i sol·licitar la intervenció del col·legi arbitral del TLC.

La Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals s’encarrega així mateix de:

  • Les accions de formació i de sensibilització dels treballadors i treballadores amb relació als seus drets digitals. 
  • L’establiment de qualsevol garantia addicional relacionada amb aquestes matèries. 
  • Les tasques de vigilància i control del compliment dels pactes en aquesta matèria, i d’impulsar totes les mesures que siguin necessàries per observar l’adequació o la conveniència de modificar els criteris d’utilització pactats, o establir salvaguardes addicionals. 
  • Garantir l’exercici d’aquests drets en aquelles empreses que no comptin amb representació legal dels treballadors i treballadores, establint criteris que siguin d’aplicació directa en aquestes empreses. A tal fi, la Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals té com a competència específica rebre informació dels acords de caràcter col·lectiu que regulin condicions o criteris d’ús dels dispositius digitals en llocs a la disposició de l’ocupador, en àmbits inferiors.

La regulació que conté l’acord adoptat, té caràcter de dret mínim necessari respecte a la regulació que hi pugui haver sobre aquesta matèria en altres convenis col·lectius d’àmbit més reduït.

Disposicions comunes

Són disposicions comunes a tots els drets contemplats en aquest capítol les següents:

a) L’adopció de qualsevol mesura amb relació a l’ús per l’ocupador d’aquests dispositius i el tractament de dades obtingudes del seu ús, ha de comptar amb la prèvia comunicació expressa, clara i inequívoca a la representació legal de les persones treballadores, i atendre a l’existència d’una fi legítima i respectar els principis de proporcionalitat i intervenció mínima.

b) Tota persona que presti els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional d’aquest Conveni ha de ser informada dels drets que l’assisteixen relatius a la protecció de les seves dades de caràcter personal, així com del contingut dels criteris d’utilització de l’ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral i del tractament, informació i dades obtingudes a través d’aquests sistemes.

c) Les dades objecte de tractament hauran de ser adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Tots els drets continguts en aquest capítol queden afectes al possible exercici de les persones treballadores dels seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió de dades.

d) Sense perjudici del que recullen específicament la Llei de prevenció de riscos laborals i aquest Conveni en l’apartat relatiu a la seguretat i salut de les persones treballadores, és obligació de l’empresa consultar a aquestes, amb la deguda antelació, sobre l’adopció de qualsevol decisió relativa a la planificació i l’organització del treball en l’empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot allò que fa referència a les conseqüències que aquestes puguin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, derivades de l’elecció dels equips, la determinació i l’adequació de les condicions laborals i l’impacte dels factors ambientals en el treball.