Mitjançant la negociació col·lectiva hem de ser capaços d’establir clàusules que garanteixin, en primer lloc, un accés a l’ocupació lliure de qualsevol tipus de discriminació i sempre sota paràmetres i criteris objectius.

Des de l’aprovació de la reforma laboral, cal recordar que els contractes s’entenen signats com a indefinits, per tant, els convenis col·lectius han de vetllar pel compliment d’aquesta norma.

També ens cal fer un gran pas endavant en matèria d’integració de les persones amb discapacitat, i per això ens cal incorporar pautes en el conveni col·lectiu que suposin canvis reals en la inclusió de les treballadores i treballadors amb discapacitat.

Clàusula d'ingrés en el lloc de treball

En els processos de selecció, contractació, promoció i formació per accedir a un lloc de treball vacant o de nova creació, s’han de portar a terme proves amb criteris objectius amb relació als requisits del lloc de treball, de manera que no hi hagi discriminació directa ni indirecta per cap dels motius a què fa referència l’article 1 de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

L’empresa no pot demanar cap tipus de dada de caràcter personal o privat, ni ha de tenir en compte l’estat civil de les persones, respectant la seva intimitat i demanant currículums cecs.

La selecció de personal s’ha de fer d’acord amb el règim jurídic aplicable en cada cas i s’han de respectar sempre els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

L’empresa ha de fer publicitat de les seves ofertes de treball de forma neutra i inclusiva, per trencar així amb els estereotips de gènere o sexe i afavorir que no es perpetuïn més en la nostra societat.

Clàusula del període de prova

La durada màxima del període de prova és de quatre mesos per a tècnics titulats, i de dos mesos per a la resta de personal.

És nul el pacte que estableixi un període de prova quan la persona treballadora hagi exercit les mateixes funcions amb anterioritat en l’empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

En el supòsit de contracte temporal de duració determinada —que preveu l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors— concertat per un temps no superior a sis mesos, el període de prova és d’1 mes.

El període de prova computa a efectes d’antiguitat; per tant, la persona treballadora té, durant aquest període, els drets i obligacions corresponents al lloc de treball que ocupi com si fos de la plantilla, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral que pugui produir-se a instàncies de qualsevol de les parts durant el seu transcurs.

Clàusula de prohibició i limitació de contractació d’ETTs

Queda expressament prohibida la contractació de treballadors i treballadores d’empreses de treball temporal per desenvolupar les funcions de les categories professionals que es detallen a continuació: XXXX.

——– O bé ——-

La contractació laboral s’ha de realitzar fomentant l’ús adequat de les modalitats contractuals de manera que les necessitats permanents de les empreses s’atenguin amb contractes indefinits, i els contractes per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora poden atendre’s directament o a través d’ETTs. Els contractes de posada a disposició signats amb empreses de treball temporal, es regeixen segons el que estableix la Llei 14/1994, d’1 de juliol i la normativa que la desenvolupa.

En aquest sentit, i per evitar un ús inadequat dels contractes de posada a disposició (ETTs), la direcció de l’empresa ha de facilitar a la representació legal dels treballadors (d’ara endavant RLT), en el termini de 10 dies des de la seva firma, informació sobre cada contracte de posada a disposició i el motiu del seu ús, així com la còpia bàsica del contracte de treball o de l’ordre de servei dels treballadors i treballadores.

——– O bé ——-

En la contractació de serveis amb les empreses de treball temporal, s’han de tenir en compte les normes següents:

– Supòsits d’utilització

1.- El contracte de posada a disposició és l’acordat entre l’empresa de treball temporal i l’empresa usuària tenint per objecte la cessió de la persona treballadora per prestar serveis en l’empresa usuària.

2.- Es poden formalitzar contractes de posada a disposició quan es tracti de satisfer necessitats temporals i justificades de l’empresa usuària:

a) Per a la realització d’una obra o servei determinat, l’execució del qual, encara que limitada en el temps és, en principi, de durada incerta.

b) Per atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, àdhuc tractant-se de l’activitat normal de l’empresa.

c) Per substituir persones treballadores de l’empresa, amb dret a reserva de lloc de treball.

d) Per cobrir de forma temporal un lloc de treball permanent mentre duri el procés de selecció o promoció.

3.- El contracte de posada a disposició s’ha de formalitzar per escrit en els termes que s’estableixin reglamentàriament i ha d’incloure les condicions econòmiques i socials que es gaudeixin de forma col·lectiva en el centre de treball que siguin més favorables per al personal.

– Durada

  1. La durada màxima del contracte de posada a disposició és de sis mesos en el supòsit previst en la lletra b) de l’article anterior, i de tres mesos en el supòsit previst en la lletra d). En els altres, la seva durada ha de coincidir amb el temps durant el qual subsisteixi la causa que va motivar el respectiu contracte.
  2. Si a la finalització del termini de posada a disposició la persona treballadora continua prestant serveis en l’empresa usuària, es considera que aquesta persona hi queda vinculada per un contracte indefinit.
  3. És nul·la la clàusula del contracte de posada a disposició que prohibeixi la contractació de la persona treballadora per l’empresa usuària a la finalització del contracte de posada a disposició.

– Exclusions

Les empreses no poden signar contractes de posada a disposició en els casos següents:

a) Per substituir persones treballadores en vaga a l’empresa usuària.

b) Per a la realització de les activitats i treballs que es determinin reglamentàriament per la seva especial perillositat per a la seguretat o la salut.

c) Quan en els dotze mesos immediatament anteriors a la contractació, l’empresa hagi amortitzat els llocs de treball que es pretenguin cobrir per acomiadament improcedent o per les causes previstes en els articles 50, 51, i 52, apartat c), de l’Estatut dels treballadors, excepte en els supòsits de força major.

d) Per cedir persones treballadores a altres empreses de treball temporal.

S’acorda constituir una comissió que analitzi i estudiï dins del sector la utilització de les empreses de treball temporal.

Convé que aquestes contractacions, en el còmput anual i per centre de treball, es mantinguin dins dels percentatges mínims i estrictament necessaris.

És necessari dur a terme una acció sindical específica contra la individualització de les relacions laborals, contra els “convenis franja”, i que promogui “franges en els convenis”, per recuperar així el caràcter regulador de desigualtats que té la negociació col·lectiva.

Clàusula de prioritat en la contractació de persones amb dificultats d’inserció

Es recomana a totes les empreses que han de contractar nou personal, que prestin una atenció especial a la incidència qualitativa de l’atur a cada localitat i comarca, i que prioritzin la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció laboral: joves, dones, majors de 45 anys, persones amb discapacitat, persones beneficiàries de prestacions per atur, de nivell contributiu o assistencial o persones que hagin esgotat les prestacions.

Clàusula per a limitar l’encadenament de contractes

Durant el període de vigència d’aquest conveni, l’encadenament de contractes temporals està limitat a un màxim de dos o més contractes durant 12 mesos en un període de 18 mesos.

Clàusula de successió d’empresa

El canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingeix per si mateix les relacions laborals, i la nova empresa queda subrogada en els drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social de l’empresa anterior, incloent-hi els compromisos de pensions i, en general, totes aquelles obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi adquirit en l’empresa cedent.

Clàusula de subrogació

Al final d’una contracta o subcontracta, tots els treballadors i treballadores amb contracte indefinit, així com tots aquells i aquelles que, depenent del concessionari sortint, portin prestant els seus serveis en les dependències de l’empresa o institució que contracta un mínim de tres mesos anteriors a la data de finalització del contracte amb l’empresa sortint, han de passar a dependre del nou adjudicatari del servei, sigui com sigui la modalitat del contracte. L’empresa adjudicatària ha de subrogar els drets i condicions laborals reconeguts als treballadors i treballadores en aquest conveni.

Pel que fa a les condicions de treball pactades de manera col·lectiva, l’empresa adjudicatària les ha de subrogar a tots els efectes encara que es faci al marge d’aquest conveni.

Clàusula d’inclusió en matèria d’ocupació

L’empresa es compromet a fer una valoració dels llocs de treball susceptibles de ser ocupats per persones amb discapacitat.

Així mateix, les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a fomentar la contractació indefinida i a temps complet de treballadores i treballadors amb discapacitat. Per aquest motiu, l’empresa es compromet a contractar un x % de persones amb discapacitat.