La reforma laboral de 2012, amb l’objectiu únic de flexibilitzar encara més les relacions laborals, va canviar el sistema de classificació professional pel grup professional. Des de llavors, els convenis col·lectius han hagut d’adaptar el sistema de classificació als grups.

Cal aclarir que no cal eliminar les categories professionals dels convenis col·lectius, sinó adaptar-les a grups professionals (fent equivalència entre categories i grups, per exemple) i en el cas que no existeixin, s’han d’establir nivells i/o divisions amb l’objectiu que l’adaptació de la classificació professional no s’utilitzi per rebaixar salaris i ampliar funcions.

Clàusula de classificació professional

Les persones treballadores afectades per aquest conveni col·lectiu, en atenció a les funcions que desenvolupen i d’acord amb les definicions que s’especifiquen en aquest article, s’han de classificar, obligatòriament, en grups professionals.

Els paràmetres dels grups professionals s’han de definir prèviament segons conceptes objectius com l’autonomia, la responsabilitat, el comandament, els coneixements, la iniciativa i la complexitat, entre altres.

Clàusula de promoció professional

La promoció professional de les persones treballadores s’ha de portar sempre a terme amb caràcter objectiu i neutral i tenint com a referència les circumstàncies següents: titulació adequada, valoració acadèmica, coneixement del lloc de treball, història professional, experiència, entre altres.

Es pot donar compliment al principi d’acció positiva sempre que l’empresa i la representació legal dels treballadors i treballadores així ho considerin oportú. Així doncs, es poden establir exclusions, reserves i preferències, de manera que, en igualtat de mèrits, tinguin dret preferent per ser promocionades les persones del sexe menys representat en el grup o funció de què es tracti. En tot cas, els criteris a utilitzar en els procediments de promoció ha de ser objectius i neutres per evitar qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta desfavorable per raó d’edat, discapacitat, gènere, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, religió o conviccions, opinió política, orientació sexual, afiliació sindical, condició social o llengua.