Actualment, ens trobem en un alarmant context de crisi sistèmica, on el nostre model de desenvolupament està desencadenant crisis mundials (econòmica, sanitària, social i ambiental) a diverses escales.

El nostre sistema s’ha col·lapsat per la incapacitat de gestionar de forma sostenible els recursos naturals i per no respectar els límits del planeta. La dinàmica de creixement actual i la manca de decisions polítiques ambicioses ens han portat a una situació d’emergència climàtica.

La invasió russa d’Ucraïna ha completat un escenari inèdit que no ha fet més que agreujar la necessitat d’adoptar mesures urgents per substituir els combustibles fòssils per les renovables que es produeixen en el mateix territori, i en el qual s’han trencat les xarxes de distribució que estan en mans d’uns quants països. La racionalització de les matèries primeres i la relocalització de la producció han de ser, més que mai, prioritats polítiques per un canvi en la gestió ambiental, social i laboral.

La profunda necessitat de transformar el nostre model de desenvolupament en totes les seves vessants (econòmica, energètica, productiva, de consum, social, cultural…) està generant, ja en algunes empreses, un profund procés de transformació ecològic i digital amb noves formes del treball que ens han de portar cap a un nou model de societat i de desenvolupament més sostenible, racional, inclusiu i just per a tothom.

Aquesta transició és un repte que les persones treballadores hem d’afrontar en els centres de treball amb eines com la negociació col·lectiva, que han de ser l’eix central que permeti anticipar-nos amb èxit a tots aquests canvis sense que ningú quedi enrere.

En aquest sentit, els convenis col·lectius són elements fonamentals de la defensa dels drets de les persones treballadores, i decisius també a l’hora de negociar i acordar mesures concretes de suport a aquest canvi de model perquè aquesta transició es porti a terme  sota criteris de transició justa per a totes les persones treballadores.

Són imprescindibles, per tant, clàusules específiques orientades a un canvi i una transició cap a nou model més sostenible, a més de programes de formació i informació, capacitació i reciclatge de totes les persones treballadores que garanteixin la continuïtat de les persones en el món laboral, noves polítiques de compres dins de les empreses i una utilització racional dels recursos.

No hem d’oblidar, ara més que mai, que els convenis col·lectius són una oportunitat clau per introduir totes aquelles mesures econòmiques i tecnològicament viables més respectuoses amb l’entorn. Per aquest motiu, hem de consolidar la participació de treballadores i treballadors en aspectes clau com la definició i el seguiment d’objectius i compromisos ambientals a l’empresa: plans d’eficiència energètica i en l’ús de recursos naturals en tots els processos, prevenció i minimització de contaminació i residus, introducció d’aspectes sectorials concrets d’economia circular, o fomentar bones pràctiques ambientals i una mobilitat sostenible de les persones treballadores, entre altres.

En definitiva, integrar i desenvolupar la responsabilitat ambiental de l’empresa a tots els nivells de la seva organització, inclosa la cadena de subministrament.

En general, i com a conclusió, tots els convenis col·lectius haurien d’incloure necessàriament un contingut mínim mediambiental que tracti el dret dels treballadors i treballadores i els seus representants a la informació ambiental de l’empresa, la formació en temes mediambientals i altres aspectes genèrics de sensibilització, control, informació normativa o tècnica.

El camí per aturar i evitar la destrucció del nostre entorn no és altre que apostar per un canvi i una transició justa que ens condueixi  cap a un desenvolupament sostenible refermat sobre els pilars de l’economia, la societat i el medi ambient com un trinomi interconnectat.

Aquesta obligada transició ens ha de dur cap a una economia verda, circular, hipocarbònica, que ha de ser econòmica, social i mediambientalment justa i equitativa per a les persones i els territoris.

La negociació col·lectiva ha de desenvolupar un important paper no només com a instrument de protecció ambiental, sinó també com a eina per afavorir la transició ecològica justa, adaptant els llocs de treball i minimitzant els possibles efectes negatius en les condicions laborals, acompanyant-la amb les garanties salarials necessàries i unes condicions de treball adients.

Clàusula general sobre la protecció del medi ambient

Hem de continuar exigint a les meses de negociació clàusules que garanteixin la protecció del medi ambient i la sostenibilitat ambiental a l’empresa.

En general, els convenis col·lectius han d’incloure:

 • Drets a la informació, formació i participació. Han de contemplar els drets a la informació, la formació i la participació de les persones treballadores en la gestió ambiental de les empreses.
 • Criteris de millora mediambiental. Han d’incloure clàusules específiques de medi ambient formulant mesures per a millorar el rendiment ambiental de l’empresa, com ara: plans d’estalvi i d’eficiència en l’ús dels recursos (aigua, energia, matèries primeres, etc.), plans de minimització i gestió sostenible de residus, plans de mobilitat sostenible al centre de treball, plans de formació mediambiental, entre altres. 

Hem d’aconseguir, a través de clàusules als convenis, el ferm compromís empresarial d’implantar sistemes de gestió mediambiental per controlar els processos des del punt de vista mediambiental i garantir de manera sostenible la defensa del medi ambient i de la biodiversitat en tota la cadena de valor, també dels proveïdors.

Clàusula sobre la Comissió paritària de Medi Ambient i Sostenibilitat

La democratització de les relacions laborals ve articulada mitjançant el conveni col·lectiu amb el dret a consulta i participació (article 64.1 de l’ET).

Per dur a terme el dret a consulta sobre els temes mediambientals, és necessària la creació, en el si de l’empresa, de la comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat i de la figura del Delegat/ada de Medi Ambient i Sostenibilitat.

 

Comissió paritària de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Durant el període de vigència d’aquest conveni, negociarem la constitució d’una comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat, integrada per representants dels treballadors i treballadores (delegats/ades de medi ambient, delegats/ades de prevenció o delegats/ades sindicals) i representants de l’empresa, a parts iguals.

Les funcions d’aquesta Comissió paritària de Medi Ambient i Sostenibilitat són:

Definir la política mediambiental de l’empresa.

 • Aprovar el Pla de Gestió Mediambiental de l’empresa, que ha d’incloure els objectius definits per la política mediambiental i les actuacions previstes per complir-los.
 • Promoure el desenvolupament d’una conscienciació sobre la protecció del medi ambient des de l’empresa i el control del compliment de tota la legislació en matèria de medi ambient.
 • Intervenir en totes les accions derivades de la Gestió Ambiental de l’Empresa, amb l’objectiu d’eliminar o minimitzar l’impacte negatiu de l’activitat de l’empresa en el medi ambient.
 • Estudiar mesures concretes per al desenvolupament d’una millor protecció del medi ambient en l’àmbit dels centres de treball de l’empresa (com el pla d’estalvi i eficiència energètica cap a l’ús de les energies renovables de proximitat, el pla de reducció de residus, el pla de formació dels treballadors i treballadores en medi ambient, l’anàlisi dels informes de sostenibilitat de l’empresa, plans per a la substitució d’aquells materials i productes que en la seva producció i ús deterioren el medi ambient, plans de planificació de les compres i subministraments així com en les decisions sobre les instal·lacions i edificis, adaptació al canvi climàtic, conservació de la biodiversitat, producció circular i compra i contractació sostenibles, etc.).
 • Rebre la informació periòdica necessària, per escrit, sobre tots els aspectes relacionats amb el comportament mediambiental de l’empresa i la seva cadena de subministrament.
 • Ser consultats de forma prèvia a qualsevol decisió o canvi a l’empresa que pugui repercutir sobre la política mediambiental.
 • Fer control i vigilància de l’adquisició i utilització de matèries primeres, recursos naturals, energia de l’empresa, maquinària, vehicles, etc.
 • Fomentar la minimització de residus, la seva recuperació i el seu reciclatge a l’empresa.
 • Fomentar l’ús de productes, maquinària, vehicles i tecnologies més respectuoses amb el medi ambient.
 • Establir campanyes de sensibilització i informació mediambiental per a persones treballadores de l’empresa, clientela i persones usuàries.
 • Fomentar i garantir la formació i participació dels treballadors i treballadores en la gestió mediambiental de l’empresa.
 • Fomentar i garantir la informació i la participació dels treballadors i treballadores en la gestió ambiental de l’empresa.

Clàusula del delegat o delegada de medi ambient i sostenibilitat

El medi ambient és un dret constitucional, recollit a l’art. 45, de tothom i, per tant, també dels treballadors i treballadores tant en l’àmbit general com en el de l’empresa. La seva participació i col·laboració en la gestió i millora ambiental de les empreses és imprescindible per aconseguir un canvi en el model productiu respectuós amb el medi ambient i amb les persones.

Encara que aquesta figura de representació dels treballadors no està definida ara per ara per llei (no passa el mateix amb els representants en temes de prevenció de riscos laborals, els delegats i delegades de prevenció que sí que estan definits a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), és imprescindible per a totes aquelles empreses que vulguin treballar en l’excel·lència i que orientin la seva política empresarial cap a un model participatiu.

Durant el període de vigència d’aquest conveni s’estableixen comissions paritàries i comitès conjunts per a l’avaluació i seguiment dels riscos laborals i ambientals.

Aquestes comissions estan formades per la representació designada de l’empresa i dels treballadors i treballadores, amb l’objectiu de col·laborar en la identificació, anàlisi i control dels riscos, així com en l’establiment de mesures preventives i correctives adequades.

Aquestes comissions duals s’hauran de reunir regularment segons un calendari acordat i mantindran un diàleg constant per a la presa de decisions consensuades i eficaces. A més, es comprometen a seguir i complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat laboral i medi ambient, i a promoure una cultura empresarial que prioritzi la seguretat dels treballadors i treballadores i el respecte pel medi ambient.

Els treballadors i treballadores han d’escollir el delegat o delegada de medi ambient que haurà de vetllar per la informació, formació, participació i negociació dels aspectes mediambientals de l’empresa.

La representació dels treballadors i treballadores en temes mediambientals a l’empresa ha de proposar iniciatives per a la millora de la situació mediambiental, i l’empresa les ha de recollir i tenir en compte.

L’empresa ha de dur a terme, amb la participació dels seus delegats i delegades mediambientals, en el si de la comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat , programes de formació específics per a aquestes matèries que permetin un millor coneixement dels problemes mediambientals.

Els delegats i delegades de medi ambient i sostenibilitat, com a representants dels treballadors i de les treballadores en temes mediambientals a l’empresa, tenen les funcions següents:

1.- Comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat. 

Formar part de la Comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat.

2.- Col·laboració amb l’empresa 

Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de la gestió mediambiental de l’empresa.

3.- Objectius mediambientals 

Participar en l’elaboració conjuntament, dels objectius i plans d’actuació ambientals, així com el seu seguiment. 

4.- Documentació mediambiental 

Participar en l’elaboració de mapes de riscos de l’empresa, en documents de bones pràctiques  mediambientals i de plans de sostenibilitat, així com en totes aquelles negociacions que es portin a terme amb l’objectiu de realitzar una transició justa en aquelles empreses o sectors que requereixin una reconversió ecològica de la producció. 

5.- Formació mediambiental

Participar en la decisió de la planificació i continguts de la formació mediambiental que s’imparteix a l’empresa en el si de la Comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat.

6.- Sistemes de gestió ambiental

Proposar i participar en la implementació a l’empresa de sistemes de gestió ambiental com  l’ISO 14001 i els sistemes d’auditoria mediambiental: Environmental Mangement and Audit System (EMES)

7.- Suggeriments i propostes mediambientals

Fer suggeriments i propostes sobre els temes en els quals participin com a representants de les treballadores i treballadors en temes mediambientals, o sobre la realització de tasques concretes per aconseguir millores ambientals.

8.- Plans de mobilitat sostenible

Impulsar la creació de plans de transport col·lectiu i sostenible per a l’empresa, centres de treball i/o polígons.

9.- Compra verda i contractació sostenible

Tenir un paper actiu en promoure les compres i la contractació verda i sostenible, amb la proposta i el foment d’accions de sensibilització i capacitació, tenint en compte tota la cadena de valor.

10.- Interlocució

Fer d’interlocutor i nexe d’unió, amb la resta de treballadors i treballadores de l’empresa en la transmissió de la informació mediambiental, campanyes, actuacions, etc., promovent  i fomentant la cooperació de les persones treballadores en l’execució de la normativa sobre medi ambient i les polítiques mediambientals de l’empresa.

11.- Vigilància i control

Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa mediambiental.

12.- Fer un tractament correcte i confidencial de les dades facilitades.

 

Les tasques que pot desenvolupar un delegat o delegada de medi ambient i sostenibilitat són:

1.- Tenir accés a la informació i documentació relativa a les condicions mediambientals que siguin necessàries per a l’exercici de les seves funcions. Quan la informació estigui subjecta a certes limitacions, només es podrà subministrar de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.

2.- Conèixer la informació mediambiental de l’empresa (l’empresa ha de tenir la  informació registrada de les seves accions que puguin afectar el medi ambient del seu entorn com abocaments, residus, consums energètics, aigua, matèries primeres, consumibles…).

3.- Conèixer dels possibles danys mediambientals produïts i les mesures posades en funcionament per l’empresa per solucionar-los.

4.- Rebre de l’empresa les informacions procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats mediambientals relacionades amb l’empresa.

5.- Ésser consultat/ada sobre les decisions mediambientals de l’empresa (millores, canvis o modificacions dels processos productius que puguin tenir repercussió en el medi ambient, en particular el control d’emissions i el tractament de qualsevol tipus de residus).

6.- Fer visites als llocs de treball per a la vigilància i control de les qüestions relacionades amb el medi ambient a l’empresa.

7.- Acompanyar a qualsevol cos d’inspecció ambiental que visiti l’empresa.

8.- Estar capacitat/ada per a la paralització de l’activitat si aquesta suposa un risc mediambiental o per a les persones, així com si s’incompleix la normativa mediambiental.

Clàusula de crèdit horari

Els delegats i delegades mediambientals tindran x hores mensuals (quantitat d’hores que s’ha de negociar amb l’empresa perquè no hi ha cap llei que n’estableixi la quantitat),  de crèdit horari remunerat, sense carregar aquest crèdit horari al temps corresponent a les reunions de la Comissió paritària de medi ambient i sostenibilitat i a qualssevol altres convocades per l’empresar en matèria de medi ambient , així com el temps destinat a les visites previstes.

En cas que els delegats i delegades de prevenció assumeixin la funció dels delegats i delegades mediambientals, han de disposar d’un crèdit horari addicional de x hores per poder desenvolupar les tasques mediambientals encomanades.

Clàusula de formació mediambiental pels delegats i delegades mediambientals

Els delegats i delegades mediambientals han de completar la formació mediambiental necessària per a la realització de les seves tasques a l’empresa. Aquesta formació s’ha de fer fora del crèdit horari dels delegats i delegades, s’ha d’impartir preferentment en horari laboral i sense cap cost per als delegats i les delegades de medi ambient. El temps dedicat a la formació es considera temps de treball amb caràcter general i el seu cost no ha de recaure en cap cas en els delegats/ades.

 La formació l’ha de facilitar l’empresa, i l’ha d’impartir pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb organismes o entitats especialitzades en la matèria, l’ha  d’adaptar a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous i,  si fos necessari, l’ha de repetir periòdicament.

Clàusula sobre el dret a la informació mediambiental

En compliment de l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha d’informar la representació sindical de les decisions respecte a la introducció de noves tecnologies, la modificació de processos productius o l’adquisició de maquinària o d’equips que puguin tenir incidència en la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores i l’impacte ambiental corresponent.

Els treballadors i les treballadores de l’empresa han de rebre la informació necessària per a la identificació i el coneixement dels riscos mediambientals associats a la seva activitat i com minimitzar aquests riscos.

 Aquesta informació l’ha de transmetre l’empresa, prioritàriament per escrit o per altres mitjans que en garanteixin  la difusió  i entesa,  i que arribi al seu destinatari final.

Clàusula sobre el dret a la formació mediambiental

La formació mediambiental és un dels vectors de canvi i evolució a les empreses.

D’altra banda, davant els reptes i oportunitats que portaran els canvis en el model econòmic actual i el procés de transició justa, cal que els treballadors i treballadores amb formació específica es requalifiquin per adaptar-se a la nova economia i a les noves formes de treball.

Dret a la formació mediambiental

Els treballadors i treballadores tenen dret a rebre la formació mediambiental necessària per realitzar les seves tasques, així com formació de sensibilització i sobre temes específics de caràcter tècnic i normatiu relacionats amb el medi ambient.

 La formació s’ha de fer a la mateixa empresa i, en cas que no sigui possible, s’han d’habilitar els canals per facilitar la participació dels treballadors i treballadores en plans de formació externs a l’empresa. La formació mediambiental s’ha d’impartir preferentment dins de l’horari laboral i no ha de suposar cap cost per als treballadors i treballadores, ni en temps ni en recursos, i ha d’anar íntegrament a càrrec de l’empresa.

 L’empresa ha d’incloure la formació en matèria de medi ambient en els seus plans de formació per al personal; aquesta formació ha d’estar adaptada a l’empresa, sector i activitat econòmica.

 L’empresa tindrà en consideració la formació en medi ambient per a la promoció professional del personal en les mateixes condicions que qualsevol altre tipus de formació. I fomentarà la formació i incentivarà els treballadors i treballadores perquè puguin desenvolupar bones pràctiques mediambientals als seus llocs de treball i fora de l’empresa.

Clàusula sobre la compra verda i contractació sostenible

El nou model d’economia circular ens porta a un model de producció i consum en què els productes materials, energètics i recursos naturals es mantenen en l’economia durant el màxim temps possible, de manera que es minimitza la generació de residus i aquests s’aprofiten com a matèria primera d’altres aplicacions.

La integració de criteris ambientals, socials i ètics, als contractes d’obres i serveis i a les compres que faci l’empresa és un element clau per poder aconseguir aquest model d’economia circular i una transició justa, fet que reportarà grans beneficis econòmics, socials i mediambientals.

La compra i contractació ecològica i sostenible es caracteritza per la integració de criteris ambientals, socials i ètics en les polítiques de compres i de contractació de serveis a les empreses. L’adquisició de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, que durant el seu cicle de vida ofereixin un nivell de qualitat adequat i que generin menys impacte ambiental (sense grans despeses de recursos en la seva fabricació ni emissions, lliures de tòxics, no generadors de residus i reciclables) ha de ser una prioritat per a les empreses.

En tots els procediments de contractació en què resulti adequat, s’inclouran criteris d’adjudicació específics relatius a l’ús eficient de recursos i a la minimització de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La quantificació de l’ús de recursos i d’emissions de gasos s’ha d’incloure en el càlcul del cost d’inversió, d’explotació i de manteniment de l’objecte del contracte.

En el règim de contractació s’han d’establir criteris objectius que promoguin la contractació verda.

És important, doncs, incorporar en els convenis col·lectius clàusules que garanteixin models de consum, compres i contractació verda i sostenible:

La contractació ha d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i ambientals i ètics sempre que tingui relació amb l’objecte del contracte: petjada de carboni del producte o servei contractat, ús de materials biodegradables o reciclables, no utilitzar substàncies tòxiques per al medi ambient, criteris d’eficiència energètica en les contractacions (tant de maquinària com d’edificacions), ús de materials de construcció sostenibles, aplicació de mesures per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, altres mesures d’adaptació al canvi climàtic, etc.

Els contractes que l’empresa tingui amb empreses subministradores de serveis han d’incorporar clàusules ambientals i, per tant, d’obligat compliment, per assolir uns estàndards ambientals més enllà del que marca la llei com, per exemple, criteris de sostenibilitat alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els proveïdors i les empreses adjudicatàries han d’actuar d’acord amb els principis de l’empresa principal sobre els drets humans, el progrés social, el respecte del medi ambient i el desenvolupament sostenible. S’ha d’afavorir també la creació i contractació de llocs de treball verds i circulars.

Els proveïdors i les empreses adjudicatàries han de tenir certificats ambientals dels productes que utilitzen per oferir els serveis a les empreses.

No s’han de seleccionar empreses proveïdores que hagin vulnerat la legislació ambiental internacional, europea, nacional o local, o que presentin altres deficiències greus quant a comportament ambiental.

 

La compra sostenible i socialment responsable és una eina molt important per assolir els objectius socials i ambientals de les empreses. Per aquest motiu, és important que els convenis incloguin clàusules específiques sobre aquesta matèria:

S’ha de fomentar la compra sostenible de materials i serveis (prioritzant l’adquisició de productes fàcilment reparables o recarregables, biodegradables o reciclables, que no continguin tòxics i que consumeixin els mínims recursos naturals durant el seu procés de fabricació).

S’han de sol·licitar criteris de circularitat en les compres de l’empresa (ecoetiquetes) i de certificacions ambientals als proveïdors.

S’ha de fomentar la compra de productes de comerç just i de proximitat (per promoure i enfortir l’activitat local) i que utilitzin mitjans de transport de mercaderies no contaminants.

S’ha de prioritzar l’adquisició de productes que provinguin de matèries primeres procedents de recursos gestionats de manera sostenible, com la fusta o el paper.

S’ha de rebutjar l’adquisició de materials o substàncies tòxiques per al medi ambient o per a les persones.

S’ha de fomentar l’ús d’energies renovables i l’autoconsum energètic, així com l’estalvi i l’eficiència energètica de l’empresa.

S’ha de promoure la substitució de la flota de vehicles de l’empresa i futures adquisicions per vehicles ecològics i més eficients pel que fa a l’emissió de gasos i soroll.

S’han d’escollir productes o activitats que minimitzin la petjada de carboni.

S’han de prioritzar els productes i activitats que minimitzin les emissions a l’atmosfera i suposin una millora per a la qualitat de l’aire.

S’ha de fomentar la compra d’aliments procedents de l’agricultura ecològica i de proximitat (menjadors d’empresa, càterings, màquines de vènding…).

Clàusula sobre Economia Circular

L’economia circular és un model econòmic de producció i consum en què els materials, productes i serveis estan el màxim de temps possible a la cadena de valor, durant el qual s’eliminen elements tòxics i es fan servir energies renovables. Un model natural que ofereix l’oportunitat de canvi en la manera de produir i consumir.

L’economia circular ha de ser el full de ruta de les empreses per avançar cap a la sostenibilitat mediambiental, de manera que compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents, passi a formar part de la política empresarial per crear un valor afegit, vetllar per la responsabilitat social de les empreses i garantir la sostenibilitat de l’economia, estenent el cicle de vida dels productes. Per aquest motiu, proposem la clàusula següent:

S’ha de fomentar, a l’empresa, la compra sostenible de materials i serveis (prioritzant l’adquisició de productes fàcilment reparables o recarregables, biodegradables o reciclables, que no continguin tòxics i que consumeixin els mínims recursos naturals durant el seu procés de fabricació). Així doncs, s’han d’instaurar estratègies de reducció i reciclatge per eliminar residus en origen a partir del seu disseny i abans de la seva comercialització.

L’empresa ha de fomentar la recuperació de materials i altres recursos a partir de residus, per mitjà de la recuperació i la reutilització d’aigües residuals i la calor residual, ha de prioritzar l’adquisició de productes que provinguin de matèries primeres procedents de recursos gestionats de manera sostenible, com la fusta o el paper, i la reutilització dels equips i maquinària. Per tant, ha d’integrar les mesures precises per arribar a un model productiu enfocat a la circularitat.