Totes les treballadores i treballadors tenen dret a sindicar-se lliurement per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials. Considerem que els drets sindicals són també drets humans; és a dir, elements bàsics per a la construcció de societats més justes i inclusives.

Clàusula de drets sindicals

A) Els treballadors i treballadores poden reunir-se en Assemblea fora de les hores de treball i en els locals de l’empresa, a petició de la representació de les persones treballadores o centrals sindicals més representatives del sector, prèvia autorització d’aquella, que l’ha de concedir, sempre que s’hagi avisat amb el temps suficient i no hi hagi cap impediment greu per dur-la a terme.

B) Les empreses han de permetre les tasques d’afiliació, propaganda i informació sindicals en tota la seva amplitud.

La representació de les persones treballadores disposa de quaranta hores mensuals retribuïdes de crèdit horari.

C) En els Comitès d’empresa i delegats i delegades de Personal —sempre que s’elabori una norma d’acumulació d’hores sindicals, de la qual es lliurarà còpia a l’empresa— poden acumular sense topall les hores sindicals, fins i tot anualment. Aquesta norma d’acumulació ha de contemplar, entre altres, sistemes pels quals no es produeixin acumulacions que superin el total d’hores previstes en el Conveni. L’acumulació prevista en aquest article es pot fer entre els diferents delegats i delegades / comitès de la mateixa empresa / grup d’empreses, encara que pertanyin a centres de treball diferents, sempre que es tingui la conformitat del sindicat corresponent.

Així mateix, s’estableix la possibilitat que les Seccions Sindicals constituïdes i pertanyents als sindicats més representatius i majoritaris, puguin cedir part del seu crèdit sindical als seus afiliats i afiliades perquè aquests les puguin utilitzar en els diferents processos formatius que organitzin aquestes centrals sindicals.

D) Cobrament de quota: les empreses estan obligades al descompte de la quota sindical per nòmina, sempre que el personal afectat ho sol·liciti per escrit. Els treballadors i treballadores que desitgin que la seva empresa tingui constància de la seva afiliació a un sindicat, a efectes del que disposa l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 55 de l’ET, han de notificar-ho per escrit, i aquest té l’obligació d’acusar recepció de la comunicació.

E) Es reconeixen les Seccions Sindicals d’empresa. En les de més de 150 treballadors i treballadores, els sindicats que tinguin presència en el Comitè d’empresa i, a més, una representació superior al 10% del sector, tenen dret a un delegat o delegada sindical amb les mateixes condicions i drets que la LOLS estableix per a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores.

F) S’ha de dotar a la RLT de cada centre del material necessari per al desenvolupament de la seva activitat:

  1. Un local adequat, sempre que sigui possible
  2. Material fungible d’oficina necessari
  3. Línia telefònica amb accés a Internet
  4. Equip informàtic complet
  5. Mobiliari d’oficina que cobreixi les necessitats mínimes necessàries (taules, cadires, armaris, arxivadors).

G) En aquelles empreses o grups d’empreses que tinguin més d’un centre de treball, s’ha de constituir el Comitè Intercentres respectant la proporcionalitat de la representació sindical dels diferents centres i garantint un mínim d’un representant per centre.

Clàusula de garanties sindicals

  • Acumulació de crèdit horari entre representació unitària i delegats i delegades sindicals

Els delegats i delegades sindicals i els diferents membres del comitè d’empresa i, si escau, els delegats i delegades de personal, poden acumular les hores de temps sindical de què disposen en un o diversos dels seus components, sense ultrapassar el màxim total i poden quedar rellevats de la feina, sense perjudici de la seva remuneració.

  • Reducció del nombre de persones treballadores necessàries per tenir dret a un delegat o delegada sindical.

A les empreses on la plantilla superi les cent persones, i en concepte de millora del que disposa l’article 10 de la Llei orgànica de llibertat sindical, els sindicats amb presència en els òrgans de representació unitària poden nomenar un delegat o delegada sindical, amb els drets i obligacions que es deriven de l’esmentat article.

Es poden constituir delegats i delegades sindicals amb els requisits establerts en la LOLS, amb totes les garanties, en empreses o centres de treball amb una plantilla de més de dues-centes persones. El que no prevegi aquest Conveni sobre representació sindical o de personal s’atendrà al que disposa la Llei orgànica de llibertat sindical.

  • Reducció del temps necessari per presentar-se com a candidat o candidata a les eleccions sindicals.

L’antiguitat mínima a l’empresa per poder presentar-se com a candidat o candidata a les eleccions sindicals és de tres mesos.

Clàusula de representació unitària

Els treballadors i treballadores tenen dret a participar en l’empresa a través dels comitès d’empresa o delegats i delegades de personal, en els termes regulats en el Títol II de l’Estatut dels Treballadors i en els apartats següents.

Atesa la mobilitat del personal d’aquesta empresa o sector i de conformitat amb l’article 69. 2 de l’Estatut dels Treballadors, es pacta que l’antiguitat mínima en l’empresa per ser elegible és de tres mesos. Per a aquest còmput s’han de tenir en consideració tots els períodes en què el treballador o treballadora hagi prestat serveis a l’empresa durant els dotze mesos anteriors a la convocatòria de les eleccions.