La UGT de Catalunya defensa i reclama el dret de les persones a la formació professional permanent al llarg de la vida, de manera que puguin formar-se en qualsevol moment de la seva trajectòria vital i professional.

En aquest sentit, la formació i l’aprenentatge permanent esdevenen imprescindibles per mantenir les trajectòries professionals i formatives per a tota la vida mitjançant la connexió i combinació de les diferents formes d’aprenentatge; per això, cal donar prioritat al desenvolupament de les competències i les habilitats per afrontar els canvis i  cobrir les necessitats d’actualització i reciclatge constants.

Així, el foment de la formació permanent, amb itineraris formatius al llarg de la vida de les persones, ha d’esdevenir el millor instrument per prevenir la manca de qualificació, assegurar la competència i la qualificació professional de les persones actives (ocupades o en situació d’atur) i, a la vegada, ens ha de permetre afrontar futures situacions de crisi des d’una posició menys vulnerable pel que fa a la formació i la qualificació dels treballadors i les treballadores, que permeti una ràpida adaptació i l’actitud proactiva al canvi.

Clàusules generals de formació professional

Tots els treballadors i treballadores a qui afecta aquest Conveni col·lectiu, independentment del seu tipus de contracte (temporal o indefinit) i de jornada (parcial o completa) tenen dret que l’empresa els faciliti la realització d’estudis per a l’obtenció de títols acadèmics i professionals oficials, la realització de cursos de perfeccionament professional i l’accés a cursos de reconversió i capacitació professional, en relació amb l’activitat del sector.

En concret, per a l’obtenció del títol de graduat escolar, de formació professional de primer i segon grau, de diplomatures o llicenciatures universitàries o de cursos de formació ocupacional específica d’aplicació a l’activitat del sector, els treballadors i treballadores subjectes a aquest Conveni col·lectiu tenen dret:

a) A permisos retribuïts per assistir a exàmens.

b) A gaudir del període de vacances, de forma continuada o partida, per poder preparar exàmens finals, proves d’aptitud, etc., sempre que això permeti l’exercici normal de l’activitat del centre de treball o establiment.

c) A escollir, en el supòsit que sigui possible i mitjançant el treball per torns en el centre de treball o establiment, aquell permís que sigui més adequat per a l’assistència a cursos formatius, sempre que s’hagi acreditat prou davant la Direcció i no es condicioni la realització del treball.

En tots els casos, per tenir dret a aquests beneficis els treballadors i treballadores han d’acreditar mitjançant el lliurament dels justificants de matriculació i assistència la realització efectiva dels cursos d’estudi, formació i reciclatge.

Els cursos de reciclatge i els que es realitzin per interès exprés de l’empresa, es consideren temps de treball efectiu i s’han de fer dintre de l’horari laboral. Si es constata la impossibilitat de no dur-los a terme dintre de la jornada laboral, s’ha d’acordar amb la RLT bé la compensació en hores, bé l’econòmica sense que, en aquest últim cas, la compensació pugui ser inferior al preu que es percep per hora ordinària de treball.

D’aquesta manera, entenem que la Formació Contínua Obligatòria per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Professional (CAP), és reciclatge professional per a aquells treballadors i treballadores que per desenvolupar la seva feina necessitin disposar del permís de conduir C1, C1+I, C o C+I i/o D1, D1+I, D o D+I.

La Comissió paritària, de forma directa o en règim de concert amb centres oficials homologats o reconeguts, ha d’organitzar, de forma periòdica, cursos d’adequació professional per a l’adaptació dels treballadors i treballadores subjectes a aquest Conveni col·lectiu, amb la finalitat de facilitar la seva integració en els respectius oficis i categories professionals existents en el sector, així com la seva adaptació a les modificacions tècniques operades o previstes per als llocs de treball dels diversos establiments o centres de treball de les empreses del sector.

Quan les treballadores i treballadors sol·licitin llicències sense retribució per assistir a cursos, conferències o seminaris no relacionats directament amb l’activitat ni amb la seva específica formació acadèmica, professional o ofici, la Direcció de l’empresa els haurà de facilitar  l’assistència en la mesura que pugui.

La Comissió paritària, en aquest àmbit específic, té les funcions següents:

Fomentar la formació dels treballadors i treballadores dins del seu àmbit d’acord amb el que estableix l’Acord nacional de formació contínua.

Informar, orientar i promoure els plans agrupats en el seu àmbit.

Fer estudis, anàlisis i diagnòstics de les necessitats de formació contínua d’empreses i treballadors i treballadores del sector a Catalunya.

A més de les funcions pròpies de la comissió relacionades anteriorment, aquesta ha de promoure les qüestions següents:

a) Promoure el desenvolupament personal i professional dels treballadors i treballadores.

b) Contribuir a l’eficàcia econòmica millorant la competitivitat de les empreses.

c) Adaptar-se als canvis tecnològics.

d) Contribuir a la formació professional.

——– O bé ——-

La representació legal de les persones treballadores ha de col·laborar amb la direcció de les empreses per tal d’analitzar, periòdicament, les necessitats de qualificació de les persones treballadores. Considerant aquesta informació, la Direcció de l’empresa pot establir un pla de formació a l’empresa o actualitzar el que existeixi.

Clàusula de la Comissió de Formació

La Comissió de Formació, formada per la representació legal de les persones treballadores i la part empresarial, ha d’identificar els títols d’FP, els Certificats de professionalitat o els certificats de les unitats de competència necessàries per accedir als diferents llocs de treball de l’empresa. També ha d’elaborar els itineraris formatius vinculats als processos d’ascens.

S’han d’establir mecanismes per facilitar l’accés a la formació de les persones treballadores: formació dintre de la jornada laboral, formació compartida en horari intra-extra laboral, incentius a la formació, entre altres.

——– O bé ——-

La Comissió de Formació, formada per la representació legal de les persones treballadores i la part empresarial, ha d’elaborar el Pla de Formació d’Empresa, que ha d’incloure tant les accions formatives que es realitzin amb fons o pressupostos de la pròpia empresa com les accions formatives bonificades.

La Representació legal de les persones treballadores ha d’estar present durant tot el procés de la implantació de la Formació Professional Dual (FP Dual) a l’empresa. La RLT també és  responsable de la tutela, el seguiment i l’acompanyament durant tot el desenvolupament d’aquest procés d’implantació.

Clàusula d'acreditació de competències

S’ha de promoure entre les persones treballadores l’acreditació i el reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral, que ha de ser un factor a considerar a efectes d’una possible reclassificació professional i cal valorar positivament en els sistemes de promoció professional.

S’ha d’utilitzar el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a la classificació professional dels treballadors i les treballadores i per definir els itineraris professionals dintre del conveni.

 Les persones treballadores, quan per les necessitats del seu lloc de treball hagin d’adquirir noves competències professionals perquè l’empresa introdueix canvis en l’organització del treball o bé perquè s’ha de fer front a noves competències, la Direcció haurà de preveure procediments per facilitar la formació necessària en el lloc de treball.

Clàusula del Pla de Formació a l'Empresa

Els centres de treball que tinguin més de XX o més persones en plantilla, estan obligades a posar en marxa un Pla de Formació que estigui directament relacionat amb les activitats productives del centre i faciliti el desenvolupament de les tasques de treball.

El Pla de Formació ha d’impulsar programes específics que facilitin el desenvolupament professional en funció dels objectius industrials de l’empresa i dels interessos de formació dels col·lectius de persones treballadores que ho necessitin. Igualment, ha d’incloure procediments i garanties específiques perquè la participació de les dones en les accions formatives sigui, com a mínim, proporcional al percentatge que representen respecte al col·lectiu al qual vagin destinades les diferents accions formatives.

Clàusula de formació per a persones treballadores amb contracte temporal

S’ha de concretar la participació de les persones treballadores amb contracte temporal en els plans de formació professional de l’empresa, amb l’objectiu de millorar la seva qualificació i afavorir la seva progressió i mobilitat professional.

Clàusula de formació mediambiental

Els treballadors i treballadores tenen dret a rebre la formació mediambiental necessària per  desenvolupar les seves tasques, així com aquella formació de sensibilització i sobre temes específics de caràcter tècnic i normatiu relacionada amb el medi ambient.

L’empresa ha d’incloure la formació en matèria de medi ambient en els seus plans de formació per al personal, formació que ha d’estar adaptada a l’empresa, sector i activitat econòmica.

La formació s’ha de realitzar en la mateixa empresa i, en el cas que no sigui possible, s’han d’habilitar els canals per facilitar la participació dels treballadors i treballadores en plans de formació externs a l’empresa. La formació mediambiental s’ha d’impartir preferentment dins de l’horari laboral i no ha de suposar cap cost per als treballadors i  treballadores, ni en temps ni en recursos, i ha d’anar íntegrament a càrrec de l’empresa.

L’empresa ha de tenir en consideració la formació en medi ambient per a la promoció professional del personal en les mateixes condicions que qualsevol altre tipus de formació. I ha de fomentar la formació i incentivació dels treballadors i treballadores perquè puguin desenvolupar bones pràctiques mediambientals en els seus llocs de treball i fora de l’empresa.