L’ús, i en moltes ocasions, l’abús de les diferents fórmules de subcontractació, precaritzen enormement el nostre mercat de treball. Aquest sistema d’externalització/subcontractació dona lloc, molt sovint, a la cessió il·legal de treballadors i treballadores, i referma un tracte desigual no justificat per a treballs del mateix valor.

Per aquest motiu, i només a través de la negociació col·lectiva, hem de ser capaços d’incloure clàusules encaminades a contrarestar els efectes negatius de la subcontractació.

El conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes és el del sector de l’activitat desenvolupada per la contracta o subcontracta. No obstant això, quan l’empresa contractista o subcontractista tingui conveni propi d’empresa, serà d’aplicació aquest, tenint en compte que aquest ja no tindrà prioritat aplicativa en matèria salarial.

Quant als autònoms i, concretament, els falsos autònoms, fa anys que el mal ús d’aquest col·lectiu s’ha popularitzat tot i ser un fenomen il·legal. Per això, quan una empresa vagi a subcontractar parcialment o totalment alguna de les seves activitats, hem de fer que estigui obligada a informar d’aquesta decisió amb caràcter previ el comitè d’empresa o els delegats i delegades sindicals.

En tot cas, sempre caldrà tenir determinats i limitats els nivells de subcontractació, establint dos o tres nivells com a màxim, evitant així la interposició d’empreses que es dediquin a la mera posada a disposició de les persones treballadores.

Diferenciem entre:

a) Clàusules que hem d’aplicar si som la representació legal dels treballadors i treballadores de l’empresa principal.

Clàusula general sobre contracta i subcontracta - empresa principal

Quan l’empresa contracti o subcontracti altres empreses la realització de serveis corresponents a l’activitat pròpia dels llocs de treball, ha d’informar-ne la representació legal de treballadores i treballadors amb caràcter previ de X setmanes a l’inici de la contracta o subcontracta, del nom o raó social, domicili, número d’identificació fiscal; l’objecte, durada i lloc de l’execució de la contracta; el nombre de persones treballadores que seran ocupades per la contracta o subcontracta en el centre de treball de l’empresa principal i les mesures previstes per a la coordinació d’activitats preventives de riscos laborals.

L’empresa principal ha de facilitar a la representació legal de treballadores i treballadors, tantes vegades com sigui sol·licitat, l’accés al llibre de registre que haurà de tenir quan comparteixi de manera continuada un mateix centre de treball amb les empreses contractistes o subcontractistes.

Aquest conveni col·lectiu estableix la capacitat de la representació legal de treballadores i treballadors i que es concreta en: (detalleu aspectes concrets d’aquesta capacitat). Es determina que l’àmbit d’actuació de la representació legal és la que a continuació es detalla: (especifiqueu l’àmbit d’actuació) i es fixa un crèdit horari de XX hores mensuals, tenint en compte que s’ampliarà fins a XX hores mensuals quan els treballadors i treballadores de les empreses contractistes o subcontractistes no tinguin representació legal i acudeixin a la representació legal de l’empresa principal per resoldre dubtes o qüestions relatives a les condicions d’execució de l’activitat laboral, mentre comparteixin centre de treball.

Quan es comparteixi de manera continuada el centre de treball i entenent de manera continuada XX mesos dintre d’1 any, les representacions legals d’ambdues empreses (la principal i la contractista o subcontractista) i a efectes de coordinació sobre les condicions d’execució de l’activitat laboral, es poden reunir amb el caràcter temporal que les pròpies parts acordin i l’empresa principal haurà de facilitar sempre els espais i els mitjans necessaris per dur-se a terme.

 

b) Clàusules que hem d’aplicar si som la representació legal dels treballadors i treballadores de l’empresa contractista o subcontractista.

Clàusula general sobre contrata i subcontrata - empresa contractista o subcontractista

L’empresa està obligada a informar-nos, abans de l’inici de cada execució de la contracta o subcontracta, de la identitat de l’empresa principal per la qual es prestaran els serveis en cada moment, de l’objecte, durada i lloc de la contracta, el nombre de persones treballadores que seran ocupades així com de les mesures preventives previstes.

Quan es comparteixi de manera continuada el centre de treball i entenent de manera continuada XX mesos dintre d’1 any, les representacions legals d’ambdues empreses (la principal i la contractista o subcontractista) i a efectes de coordinació sobre les condicions d’execució de l’activitat laboral, poden reunir-se amb el caràcter temporal que les pròpies parts acordin i l’empresa principal ha de facilitar sempre els espais i els mitjans necessaris per dur-se a terme.

Clàusula per aplicar el conveni de sector en les cooperatives de treball associat

L’externalització productiva lícita és una facultat empresarial derivada de la llibertat d’empresa reconeguda constitucionalment, però en cap cas pot tenir com a conseqüència la pèrdua de drets que la mateixa Constitució reconeix als treballadors i treballadores (dret a l’estabilitat en l’ocupació, dret a la protecció de la salut i a la seguretat i higiene en el treball, dret a una remuneració suficient, dret a un descans necessari i a la limitació de la jornada laboral).

  • S’han d’incloure, en l’àmbit funcional d’aquest Conveni, les cooperatives de treball associat.
  • S’ha de limitar, percentualment, el nombre màxim de treballadors i treballadores aliens a l’empresa, és a dir, no contractats directament per aquesta.
  • La contractació de cooperatives es limita a tasques suplementàries de l’activitat principal de l’empresa usuària.

En tot cas, la contractació es podria fer per especialitats que no puguin realitzar treballadors i treballadores de la mateixa empresa per la mateixa especialitat o per la seva estacionalitat.

——– O bé ——-

S’estableix l’obligació de l’empresa, a la qual és aplicable aquest conveni, que a l’hora d’externalitzar qualsevol de les seves tasques a cooperatives i/o empreses multiserveis, ha d’aplicar íntegrament, als socis treballadors i treballadores, als treballadors i treballadores per compte propi i/o d’altri de les cooperatives de treball associat i/o empreses multiservei en el sector, les condicions establertes en els convenis col·lectius d’aplicació en els seus àmbits.

——– O bé ——-

Les parts signatàries d’aquest Conveni Col·lectiu coincideixen a assenyalar que la utilització de les denominades «cooperatives de treball associat» no és la solució adequada per a la necessària estabilitat de l’ocupació en el sector, la formació professional dels treballadors i treballadores i la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses.

Per això, les parts es comprometen al fet que en el si de la Comissió Paritària ajudaran a remoure els obstacles per a la no utilització general d’aquestes cooperatives de treball associat, analitzant els motius del seu ús i trobant fórmules dins del contingut del conveni per a la reducció del seu ús.

Clàusula per rebre informació i garantir l'eradicació dels falsos autònoms

L’empresa, quan tingui intenció de subcontractar, parcialment o totalment, alguna de les seves activitats, està obligada a informar-ne, amb caràcter previ, la representació legal de les persones treballadores abans de prendre aquesta decisió.

L’empresa també es compromet a informar a la representació legal de les persones treballadores, periòdicament dels nivells de facturació i de la part que es subcontracta per tal de comprovar que el volum que es subcontracta s’ajusta als volums previstos en aquest conveni col·lectiu, ja que prioritàriament es desenvoluparà amb personal propi, contractat de nou i que s’estableix la prioritat de contractar aquells treballadors i treballadores acomiadats per l’empresa en etapes anteriors per raons objectives o la incorporació d’autònoms dependents.