La negociació col·lectiva és l’instrument que ha de fer possible el desenvolupament de la responsabilitat social, per tal de promoure un marc econòmic més sostenible i responsable per a qualsevol organització.

La Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals ha elaborat un conjunt de 12 clàusules generals i específiques que poden ser aplicables i adaptables a qualsevol organització independentment de la seva dimensió; us n’adjuntem l’enllaç per si voleu consultar i ampliar continguts en aquesta matèria.

Recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de responsabilitat social

Clàusula de responsabilitat social d'empresa

Les organitzacions signants d’aquest Conveni col·lectiu entenen que és positiu que les empreses disposin de compromisos voluntaris per a la integració equilibrada dels principis relatius a creixement econòmic, protecció ambiental i equitat social.

 En aquest àmbit s’emmarca la responsabilitat social empresarial (d’ara endavant RSE), entesa com totes aquelles accions i iniciatives que es donin en l’àmbit econòmic, laboral, social o mediambiental, adoptades voluntàriament per part de les empreses en el sentit d’aquelles que van més enllà del mer compliment de les obligacions previstes en les lleis, en aquest conveni o en qualsevol altre acord o normes.

 En l’eix social de la RSE es reconeixerà com a grup d’interès a la Representació Legal dels Treballadors i treballadores com a representació dels treballadors i treballadores, per la qual cosa s’ha de verificar amb caràcter previ el compliment dels aspectes normatius vigents, tant legals com convencionals en l’existència i funcionament regular de la RLT, i d’aquells òrgans o comissions interns on participi.

 Les iniciatives en matèria de RSE que decideixin posar en pràctica les empreses estan guiades per la transparència com a requisit de la seva credibilitat i per la consideració de tota la seva cadena de valor.

 Si es duen a terme accions o iniciatives de RSE en l’àmbit laboral s’ha d’informar periòdicament d’aquestes i del seu desenvolupament a la representació de les persones treballadores amb indicació del seu possible impacte en les condicions de treball.