La negociació col·lectiva és l’eina per tenir un repartiment equitatiu i just de la riquesa que es genera en una empresa o centre de treball. La riquesa que es genera en una empresa s’aconsegueix gràcies als esforços de totes les treballadores i treballadors; per tant, és de rebut que aquesta riquesa es redistribueixi de manera justa i equitativa.

Els increments salarials han d’anar encaminats a fer front a la inflació alhora que han de permetre, a mitjà termini, mantenir els llocs de treball i contribuir a reduir les desigualtats.

És imprescindible incloure, en els convenis col·lectius, clàusules de garantia salarial amb efectes retroactius per al cas que la inflació a final d’any sigui superior a la prevista, i per evitar que un augment dels preus superior al volgut inicialment acabi per absorbir el guany de poder adquisitiu pactat.

Els treballadors i les treballadores no poden acabar pagant de la seva butxaca la incidència sobre els preus de factors que no tenen res a veure amb ells, i que no controlen.

És necessari millorar els salaris més baixos, introduint als convenis col·lectius el salari mínim de referència a Catalunya, de 1.371 euros (el 60% del salari mitjà a Catalunya).

Per evitar la compensació i absorció de les pujades salarials, cal incorporar en els convenis col·lectius, la regulació de la compensació i l’absorció dels salaris, ja que es dona excepte que la limiti el propi conveni col·lectiu, motiu pel qual és important introduir una clàusula o recomanació.

No podem deixar de banda que a igual treball i treball d’igual valor, s’ha d’aplicar una igual remuneració i, per això, també és important garantir un terra salarial perquè té efectes positius en termes d’igualtat, ja que són les dones les que acostumen a ocupar llocs de menor remuneració.

Per tot això, és necessari analitzar els conceptes salarials per a totes les categories professionals de tota la plantilla de l’empresa, inclosos els càrrecs directius. S’haurà de garantir que la descripció de categories i càrrecs sigui exhaustiva, i que inclogui les condicions i supòsits en què es gaudiran.

Clàusula de compensació i absorció

 Cap de les condicions econòmiques reconegudes i pactades en aquest conveni són compensables ni absorbibles per l’empresa, voluntàriament o per conveni, excepte els augments a compte del conveni.

Clàusula de revisió salarial

S’estableix un increment salarial per a l’any X d’un X% sobre les taules definitives de l’any anterior i la resta de conceptes econòmics amb efecte retroactiu d’1 de gener de l’any X.

Si l’increment de l’IPC interanual de desembre de l’any X resulta superior al 3%, caldrà revisar els salaris d’aquest any, des de l’1 de gener, i pagar les diferències salarials en el mes següent a la seva constatació, que només opera si la inflació és més gran que l’increment salarial pactat per a aquest any i, en aquest cas, s’aplica un increment addicional màxim del X% amb efecte de l’1 de gener de l’any següent.

En cas de deflació o que l’IPC definitiu sigui inferior al previst, no es podrà reduir el valor de cap concepte i aquestes quantitats quedaran consolidades.

Clàusula de garantia salarial

Quan la suma de l’IPC (català o espanyol) corresponent als anys X, X i X sigui superior a la suma dels increments pactats en aquest conveni col·lectiu, s’efectuarà una revisió salarial.

L’increment de salaris que toqui s’abonarà amb efectes des de l’X de X de X, prenent com a base de càlcul per a l’increment salarial d’aquest últim any.

Aquesta mateixa revisió s’haurà d’aplicar a: (determineu sobre quins conceptes voleu que s’apliquin; exemples: plus festiu, dietes, etc.).

Clàusula de salari mínim garantit (SMG) lligat al salari mínim de referència a Catalunya

Amb aquest  conveni s’acorda que les persones treballadores, en jornada completa, rebran un salari mínim garantit (SMG) anual de 19.201,68 euros bruts l’any 2024, d’acord amb el que fixa el salari mínim de referència a Catalunya, 19.500 euros bruts l’any 2025 i 20.000 euros bruts l’any 2026.

No s’inclou en el SMG els conceptes següents: antiguitat, nocturnitat, plus festiu, complements de lloc de treball, etc. 

Clàusula de complement per beneficis

Les empreses estan obligades a pagar anualment un complement per beneficis, consistent en el repartiment del X% del que s’estableix en els comptes anuals entre cada una de les persones treballadores de l’empresa, en proporció a les hores treballades.

Clàusula d'igual remuneració pel mateix treball o treball d'igual valor

L’empresa està obligada a abonar, per la prestació d’un treball igual o d’igual valor, la mateixa remuneració, tant en concepte de salari base com dels complements salarials o extrasalarials, sigui de manera dinerària o en espècie, sense discriminació directa o indirecta per motiu de sexe o gènere.

Es considera “mateix treball” quan les persones realitzen el mateix treball i/o les mateixes funcions, en el mateix grup professional.

Es considera “treball d’igual valor” quan les persones realitzen treballs als quals corresponen un conjunt equivalent de requisits relatius a capacitats, esforços (físics, mentals i emocionals), responsabilitats i condicions de treball.

Clàusula d'anàlisi dels conceptes salarials

S’han d’analitzar de forma detallada tots els conceptes salarials en les empreses afectades per aquest conveni juntament amb la representació sindical. S’ha de garantir que la descripció d’aquests conceptes sigui exhaustiva, incloent-hi les condicions i supòsits en què es gaudiran.