L’empresa pot organitzar-se de la manera que consideri més convenient i oportuna per assolir els seus objectius o millorar el seu negoci. Aquest poder de direcció, però, ha de respectar en tot moment les lleis, el conveni col·lectiu, el contracte de treball i la dignitat de les persones treballadores.

Regular clàusules de mobilitat funcional i geogràfica en el conveni col·lectiu ens permetrà garantir aquesta dignitat a què fèiem referència i dotar la mobilitat, tant la funcional com la geogràfica, de les garanties mínimes exigibles.

Clàusula de mobilitat funcional i promoció interna

La mobilitat funcional per a la realització de funcions corresponents a un altre grup professional on estigui enquadrat el treballador o la treballadora, només és possible si hi ha raons tècniques o organitzatives que la justifiquin i pel temps imprescindible per a la seva atenció. Així mateix,  en qualsevol cas, l’empresa ha de garantir el període de temps necessari de formació i adaptació a aquestes funcions. L’empresa ha de donar compliment al que estableix l’article 39 del Text refós de l’Estatut dels treballadors.

——– O bé ——-

Quan l’empresa hagi de determinar la idoneïtat dels aspirants en un lloc de treball, no ha de fer cap discriminació per motius d’edat, color, nacionalitat, raça, ideologia, sexe, orientació sexual o religió.

L’empresa, d’acord amb l’esperit dels articles 17 i 22 de l’Estatut dels treballadors, ha de procurar facilitar a tot el personal, sense discriminació per raó de sexe o qualsevol altra causa, la promoció a la feina, la formació i l’accés a categories i responsabilitats superiors, i assegurar-ne la publicitat per igual a tot el  personal que hi pugui accedir.

A l’efecte de promoció professional, l’ascens s’ha de fer per sistemes de concurs o concurs-oposició subjectes als principis de publicitat, d’igualtat, mèrit i capacitat entre el personal que tingui la titulació i els requisits demanats per al lloc en la relació de llocs de treball, així com una antiguitat d’almenys “XX” anys en el grup al qual pertanyin. Aquest sistema aquí establert és l’únic possible per accedir, de forma definitiva, a un grup superior.

——– O bé ——-

Els sistemes de selecció, contractació, promoció i formació per accedir a un lloc de treball vacant o de nova creació han de seguir criteris i proves objectives amb relació als requisits del lloc de treball, de manera que en els perfils exigits no influeixi la cultura de procedència, l’ètnia o la raça de la persona.

Clàusula de garantia de condicions mínimes i limitació

La mobilitat funcional per a la realització de funcions corresponents a un altre grup professional on estigui enquadrada la persona treballadora només és possible si hi ha raons tècniques o organitzatives que ho justifiquin i pel temps imprescindible per a la seva atenció, i,  en qualsevol cas, l’empresa ha de garantir el període de temps necessari de formació i adaptació a aquestes funcions.

No es pot invocar, com a causa de l’acomiadament, la ineptitud sobrevinguda o la falta d’adaptació en els supòsits d’execució de funcions diferents de les habituals com a conseqüència de la mobilitat funcional.

L’empresa ha de comunicar prèviament aquesta situació a la representació de les persones treballadores, així com les raons que la motiven i la durada estimada.

La persona treballadora té dret a la retribució corresponent a les funcions que efectivament realitzi, excepte en els casos d’encomanar funcions inferiors, en els quals s’ha de mantenir la retribució d’origen.

En el cas d’encomanar funcions superiors a les del grup professional per un període superior a tres mesos durant un any o quatre mesos durant dos anys, la persona treballadora pot reclamar l’ascens.

Així mateix, si una treballadora o treballador, realitza funcions de categoria superior  per períodes de temps inferiors als indicats, però en anys successius (per exemple: substitució en període vacacional) el període de temps necessari per poder reclamar l’ascens és de cinc mesos en un període de quatre anys.

Clàusula de redistribució i trasllat del personal

En el cas que l’empresa, conforme a les necessitats de l’organització i productivitat, decideix redistribuir el personal, ho ha de fer respectant-ne la categoria i/o el nivell professional i concedint a les persones afectades el temps d’adaptació suficient i racional  amb la deguda consideració de les situacions personals individuals.

Si l’empresa canvia la ubicació del lloc de treball del personal, ha de facilitar-los el transport i abonar-los el  temps extra invertit, analitzant individualment les situacions contemplades. L’empresa està obligada a comunicar a la plantilla afectada el canvi de domicili del centre de treball amb una antelació mínima de tres mesos.