La comissió paritària forma part del contingut mínim legal necessari del conveni i aquesta és, sens dubte, la forma en què la participació sindical es fa més visible en les relacions laborals i pot solucionar les qüestions més importants del conflicte laboral.

La reforma laboral de 2012 va difuminar expressament el paper que desenvolupava aquesta comissió. No obstant això, els convenis col·lectius tenen encara una gran capacitat reguladora, i per això cal potenciar les seves capacitats a les comissions paritàries.

Clàusula del funcionament general

La comissió paritària es reuneix per a la solució dels conflictes col·lectius laborals sorgits entre empresa i persones treballadores, o de les seves respectives organitzacions representatives.

També es pot reunir a sol·licitud de qualsevol de les parts que la integren o de la Presidència del Conveni per tractar dels assumptes de la seva competència.

Els acords es prenen per unanimitat de les dues parts (empresarial i sindical), i a cadascuna de les parts que componen la comissió li correspon un vot.

Els assumptes que se sotmetin a la comissió paritària es tramiten a través dels procediments previstos, un d’ordinari i tres d’específics per a la no aplicació de les condicions previstes en aquest Conveni, i per resoldre les discrepàncies sorgides en els períodes de consultes que preveuen els articles 40, 41, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors.

  1. Procediment ordinari

La part o parts sol·licitants han de remetre per escrit la controvèrsia per a la qual se sol·licita la intervenció de la Comissió, raonant i concretant la seva petició, acompanyant-la d’aquella documentació que considerin necessària.

Rebuda la sol·licitud, s’ha de traslladar a les parts interessades perquè en el termini de tres dies formulin les al·legacions.

La Comissió pot demanar la compareixença de les parts implicades per a una millor instrucció del procediment.

Un cop contestada la petició inicial o duta a terme la compareixença de les parts, la Comissió ha de resoldre sobre la qüestió en un termini que no pot excedir els trenta dies a comptar des que la discrepància li sigui plantejada. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la comissió paritària quan hagi transcorregut aquest termini.

En el cas que la comissió paritària arribi a un acord sobre el conflicte plantejat, les parts han d’acceptar les propostes de solució que ofereixi la comissió. L’acord s’ha de formalitzar per escrit i l’han d’haver subscrit les parts implicades i els membres de la Comissió.

Si no s’arriba a un acord o les parts no l’accepten, aquestes han de sotmetre la discrepància als procediments de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Clàusula del procediment per inaplicació salarial

Mitjançant aquest procediment es tramiten les qüestions derivades de la situació de discrepància sorgida en el període de consultes previst en els supòsits d’inaplicació a l’empresa de les condicions previstes en aquest Conveni, a l’empara del que estableix l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

El tràmit s’ha d’iniciar amb un escrit que reculli la mesura proposada, les posicions de l’empresa i de les persones treballadores, i el motiu de discrepància. Aquest escrit s’ha acompanyar d’una còpia de la documentació que l’empresa hagi aportat per justificar la mesura pretesa. A més, les parts poden aportar tota la documentació que convingui al seu dret.

La comissió pot demanar la documentació que consideri oportuna i/o la compareixença de les parts implicades per  a una millor instrucció del procediment.

La comissió paritària ha de resoldre, per escrit, en un termini de set dies des de la presentació de la sol·licitud. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la comissió paritària un cop transcorregut aquest  termini.

Si no hi ha acords en el si de la comissió, les parts poden sotmetre la discrepància a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.

Clàusula del procediment per resoldre discrepàncies

La comissió paritària pot intervenir en les discrepàncies sorgides en els períodes de consulta que preveuen els articles 40, 41, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors.

El tràmit del procediment el pot iniciar qualsevol de les parts implicades,  mitjançant un escrit que reculli la mesura proposada, les posicions de l’empresa i de la plantilla i el motiu de discrepància. Aquest escrit s’ha d’acompanyar d’una còpia de la documentació que l’empresa hagi aportat per justificar la mesura pretesa. A més, les parts poden aportar la documentació que interessi al seu dret.

La Comissió pot demanar la documentació que consideri oportuna i/o la compareixença de les parts implicades per a una millor instrucció del procediment.

La comissió paritària ha de resoldre en un termini de set dies des de la presentació de la sol·licitud. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la comissió paritària un cop hagi transcorregut aquest termini.

Els acords s’han de prendre per unanimitat de les dues parts (empresarial i sindical), i a cadascuna de les parts que componen la comissió li correspon un vot.

En cas que la comissió paritària arribi a un acord sobre la discrepància plantejada, les parts han d’acceptar les propostes de solució que ofereixi la Comissió. L’acord s’ha de formalitzar per escrit i l’han d’haver subscrit les parts implicades i els membres de la Comissió.

Si no hi ha acords en el si de la Comissió o no són acceptats per les parts, aquestes han de sotmetre la discrepància al Tribunal Laboral de Catalunya.

Clàusula del procediment en cas de desacord en la distribució irregular de la jornada

Mitjançant aquest procediment es tramiten les qüestions derivades de la situació de discrepància sorgida en el període de consultes regulat en els supòsits de distribució irregular de la jornada que preveu l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.

El tràmit s’ha d’iniciar amb un escrit formulat per qualsevol de les parts implicades, que reculli la mesura proposada, les postures de l’empresa i la de la representació legal de la plantilla, i el motiu de discrepància. Aquest escrit ha d’anar acompanyat d’una còpia de la documentació que l’empresa hagi aportat per justificar la mesura pretesa. A més, les parts poden aportar tota la documentació que convingui al seu dret.

La comissió pot demanar la documentació que consideri oportuna i/o la compareixença de les parts implicades per a una millor instrucció del procediment.

La comissió paritària ha de resoldre el procediment en un termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la comissió paritària un cop hagi transcorregut aquest termini.

Si no hi ha acords en el si de la Comissió o no són acceptats per les parts, aquestes han de sotmetre la discrepància al Tribunal Laboral de Catalunya.

Clàusula de distribució irregular de la jornada

Amb l’objectiu d’adequar la capacitat productiva amb la càrrega de treball existent en cada moment, l’empresa pot elaborar un calendari amb la distribució irregular de la jornada anual durant tot l’any negociat, acordat i pactat amb la representació legal de les persones treballadores.

 Aquesta distribució ha de respectar, en tot cas, els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei. Es poden superar les nou hores de la jornada diària respectant el descans entre jornades de dotze hores.

 La compensació d’aquesta distribució irregular de la jornada es fa de la següent manera:

  • Percepció d’una bonificació per cada hora realment treballada fora de l’horari segons imports recollits a l’annex X.
  • Descans, dins dels sis mesos següents, de l’excés d’hores treballades, triat per la persona treballadora i de conformitat amb l’empresa.

Clàusula del procediment de solució de conflictes laborals (TLC)

Als efectes de la solució dels conflictes col·lectius que es puguin originar, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i treballadores i de l’empresa, se sotmeten expressament als procediments de solució extrajudicial de conflictes previstos pel Tribunal Laboral de Catalunya en el seu reglament.