La cooperació al desenvolupament ha d’esdevenir un instrument imprescindible en la lluita per la reducció de les desigualtats i contra el canvi climàtic. Per aquest motiu, cal impulsar una nova forma de solidaritat des del món del treball, un nou escenari que permeti els treballadors i treballadores implicar-se individualment i col·lectivament en la lluita per la justícia social i també per un desenvolupament sostenible.

Amb les clàusules que us proposem, això és possible!

Clàusula ecosolidària

Amb la finalitat de promoure els principis de la solidaritat i la cooperació, i també un model de desenvolupament sostenible, les parts signants d’aquest conveni acorden implantar una clàusula ecosolidària que consisteix a implantar un pla d’estalvi i d’eficiència energètica i d’aigua. L’objectiu és aconseguir el màxim estalvi possible a les factures d’energia i aigua, amb la finalitat de crear un fons de solidaritat, que administraran les organitzacions de la representació que signi aquest acord. En el termini de quatre mesos des de la signatura de l’acord es constituirà un grup de treball paritari que redactarà el reglament específic del fons ecosolidari.

Clàusula del fons de cooperació

Es constitueix un fons de cooperació anual de X€, aportats per l’empresa, destinat a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària de quatre membres, que s’ha de constituir el mes següent de l’entrada en vigor d’aquest conveni.

Es constitueix un fons de cooperació equivalent al X% de la massa salarial, més una aportació igual de l’empresa, que es destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixin a parts iguals les seccions sindicals constituïdes legalment. El fons ha d’estar disponible durant els tres primers mesos de vigència d’aquest conveni.

Clàusula del 0,7%

Es crea un fons amb la suma del 0,7% del salari mensual/anual net dels treballadors i treballadores voluntaris, més una aportació igual de l’empresa. Aquest fons es destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària, que s’ha de constituir quan entri en vigor aquest conveni.

L’empresa aporta el 0,7% dels seus beneficis anuals (o dels seus beneficis per sobre de les previsions) a un fons destinat a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària.

Clàusula del descompte per vaga

Es crea un fons de cooperació constituït per tots els descomptes per vaga aplicats als treballadors i treballadores.

Per a la gestió d’aquest fons, es constitueix una comissió paritària de quatre membres, composta per la representació de l’empresa i per la representació majoritària que convoqui la vaga, la funció de la qual és atorgar la destinació dels fons esmentats i fer-ne el seguiment de la distribució.

La comissió es reuneix dins dels trenta dies següents a la data en què va tenir lloc la vaga.

La donació dels fons s’ha de fer efectiva en el termini màxim dels noranta dies posteriors a la data de la vaga.

En cas de desacord, el fons s’ha de destinar a les ONG dels sindicats majoritaris convocants de la vaga.

La comissió paritària ha d’elaborar i exposar la informació sobre l’ús donat al fons en un lloc accessible a tot el personal de l’empresa, en acabar el projecte o projectes beneficiaris.

Clàusula de jornada, permisos i llicències

Les parts acorden iniciar un procés de flexibilització dels horaris i de la jornada de treball, amb la voluntat de facilitar les activitats voluntàries de cooperació i solidaritat dels treballadors i treballadores a ONG; amb el benentès que només un determinat percentatge de la plantilla podrà gaudir simultàniament d’aquests drets.

Amb aquesta finalitat s’apliquen les disposicions següents:

 1. Reducció de fins a mitja jornada per a un màxim de X treballadors i treballadores, i la part proporcional del sou, per col·laborar amb ONG o formar-se en cooperació durant la jornada de treball.
 2. Excedència forçosa d’un any per treballar en projectes de cooperació al desenvolupament. A partir d’aquest període s’aplica el que disposa el capítol d’Excedències.
 3. Permís retribuït per a un màxim de X persones treballadores per col·laborar com a voluntaris en catàstrofes naturals o ambientals que requereixen una intervenció humanitària fins al final de la campanya d’emergència.

La concessió d’aquests permisos queda sotmesa a l’informe de la comissió paritària de cooperació, comissió que s’ha de crear en el mes següent a la signatura del conveni. Totes les situacions s’han de documentar degudament.

Clàusula de formació professional

Les parts consideren la formació professional una qüestió d’interès comú i prioritari per al desenvolupament sostenible, per la qual cosa també és un element prioritari de les accions i/o dels projectes de cooperació del fons de cooperació de l’empresa. En aquest sentit, s’acorda cofinançar anualment alguna de les formes de suport i promoció de formació professional següents, a proposta de la representació dels sindicats més representatius, i gestionades per les seves ONG de cooperació:

 • El finançament d’un projecte de formació.
 • Finançar l’estada a l’empresa de formadors/ores de països del sud.
 • Cedir personal de l’empresa a les esmentades ONG per impartir formació professional a països del sud.
 • Apadrinar una escola de formació professional a països del sud.

La comissió de cooperació (o els representants) ha de dictaminar cada any les accions seleccionades i les entitats executores.

Clàusula de promoció de l'ocupació i l'economia social

Amb la finalitat de promoure l’economia social com a iniciativa generadora de llocs de treball idònia per al desenvolupament dels països del sud, l’empresa ha d’aportar anualment un mínim de X€ per finançar dos projectes, proposats per la comissió paritària de cooperació, relacionats amb el foment del cooperativisme.

El fons es distribueix a parts iguals entre les ONG dels dos sindicats més representatius. Aquestes ONG han d’elaborar un informe narratiu i financer en acabar el projecte, que s’ha de lliurar a la comissió paritària.

Clàusula de la promoció dels drets laborals i sindicals

L’empresa té la ferma voluntat de fer complir la normativa laboral en tots els centres, tant la derivada de la legislació internacional com la de cada país.

Amb aquesta finalitat, i tot compartint aquest objectiu amb les representacions sindicals, l’empresa permet l’accés a tots els seus centres de treball del món a la persona que el comitè d’empresa designi a cada país. La finalitat de la visita és entrevistar-se amb la representació dels centres i comprovar l’acompliment de les vuit normes fonamentals del treball de l’OIT. En el cas que el centre no disposi de representació sindical, l’empresa ha de permetre a la persona designada pel comitè d’empresa, un cop a l’any, fer una assemblea informativa a cada torn de treball.

Després de cada visita, la persona designada pel comitè ha d’elaborar un informe sobre els incompliments de les normes fonamentals del treball, el qual s’ha de trametre a l’empresa i al comitè per solucionar els incompliments comprovats.

Clàusula de la Comissió de Cooperació i del delegat i/o delegada de Cooperació

Dins dels noranta dies posteriors a la signatura d’aquest conveni es crea la Comissió de Cooperació, composta per dos membres de la representació sindical majoritària i dos membres de la representació de l’empresa.

Aquesta Comissió té com a finalitat elaborar el pla de treball anual de cooperació i determinar les accions i/o els projectes als quals es destinarà el fons de cooperació.

Així mateix, i amb els objectius de fer el seguiment del pla de cooperació i de servir de lligam entre la Comissió i els treballadors i treballadores, els dos sindicats majoritaris han d’acordar anualment de nomenar un delegat i/o delegada de Cooperació entre els membres del comitè d’empresa.

El delegat i/o delegada de Cooperació ha de disposar del crèdit horari i dels mitjans necessaris per desenvolupar les funcions que li encomani la Comissió de Cooperació.

Clàusula de campanyes de solidaritat i publicitat

D’acord amb els principis de responsabilitat social i dels valors de la solidaritat i la cooperació, l’empresa vol assumir el repte de millorar les relacions amb l’entorn social, mitjançant la Comissió Paritària de Cooperació, composta per quatre membres i que s’ha de crear durant el mes següent a la signatura del conveni. Durant la vigència del conveni, la Comissió ha de portar a terme les actuacions següents:

 • Participar en les campanyes d’ajut humanitari promogudes per Nacions Unides, com també de sensibilització de les ONGD mitjançant la donació de X€ anuals a l’ONGD catalana que consideri la Comissió Paritària de Cooperació.
 • Participar en el desenvolupament de la Xarxa de Comerç Just, amb l’adquisició a aquests proveïdors del cafè, el sucre i els productes que proposi la Comissió Paritària.
 • Fer esment de la solidaritat i la cooperació en les campanyes de publicitat de l’empresa, a proposta de la Comissió Paritària.

Clàusula d'agermanaments

Les parts comparteixen la idea que el coneixement de centres de treball i dels treballadors i treballadores del mateix sector productiu de països del sud és una oportunitat per exercir la solidaritat i la cooperació. Amb aquesta finalitat, durant la vigència del conveni l’empresa ha de portar a terme les actuacions següents:

 • Agermanar-se amb un centre de treball del mateix sector d’un país del sud. El centre el designa la Comissió Paritària de Cooperació. Per tal de desenvolupar totes les activitats inherents a l’agermanament, es destina un fons anual de X€, que gestiona la Comissió Paritària.

També es crea un fons de x€, aportat per l’empresa i destinat a finançar estades no superiors a X dies en el centre designat per a un màxim de X treballadors o treballadores per any. Els criteris i la selecció de les persones interessades en aquestes estades els estableix la Comissió Paritària.