És important incorporar als convenis col·lectius clàusules que contemplin nous permisos que facilitin més el dia a dia de les persones treballadores, però també cal incorporar clàusules que permetin gaudir dels dies de permís en dies diferents dels del fet causant i equiparar drets.

Clàusula per permetre gaudir d'un permís en un dia diferent al del fet causant

En cas d’hospitalització i mentre aquesta duri, el treballador o la treballadora pot gaudir dels dies de permís en dies diferents dels del fet causant sempre que això no impliqui l’increment de dies laborables de permís.

Clàusula d'equiparació de drets

Les llicències, permisos, beneficis i ajudes socials i econòmiques previstes en aquest conveni per als matrimonis s’han d’estendre igualment a les parelles de fet legalment registrades.

En cas d’inscripció de parelles de fet, el matrimoni posterior amb la mateixa persona inscrita no genera nous drets associats.

Clàusula lactància o alletament

Per lactància de menor de dotze mesos, es té dret a una hora d’absència de la feina, que es pot dividir en dues fraccions. La persona treballadora, per la seva voluntat, pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància correspon a la persona treballadora. Aquest dret pot ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que ambdós treballin. La durada del permís s’incrementa proporcionalment en el cas de part múltiple.

Les persones que treballin per torns poden substituir l’absència de la feina d’una hora, per una reducció d’una hora de la seva jornada.

S’admet l’acumulació en un sol període de l’equivalent al permís diari legal, període a gaudir immediatament després del permís maternal.

Clàusula d'excedència per cura de fills

La persona empleada té dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per tenir cura de cada fill o filla, tant si és per naturalesa, per adopció o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si s’escau, des de la resolució judicial o administrativa.

També té dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, per atendre la cura d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i no desenvolupi cap activitat retributiva.

L’excedència prevista en aquest apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores, dones i homes. No obstant això, si dues o més persones treballadores del mateix centre generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresa pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament del centre de treball o de l’empresa.

Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al que, si s’escau, s’estigui gaudint.

El període en què la treballadora o el treballador romangui en situació d’excedència conforme al que estableix aquest article és computable a efectes d’antiguitat, i la persona té dret a assistir a cursos de formació professional, especialment en ocasió de la seva reincorporació. Durant els dos primers anys, es té dret a la reserva del lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva queda limitada a un lloc de treball del mateix grup professional o d’una categoria equivalent.

——– O bé ——-

El treballador o la treballadora té dret a sol·licitar una excedència voluntària, amb dret a reserva del lloc de treball per a la cura de:

  • cònjuge o parella de fet,
  • familiar fins al segon grau de consanguinitat o familiar per afinitat,
  • familiar dependent, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, quan per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, fins al segon grau de consanguinitat o per afinitat .

La durada de l’excedència no pot ser inferior a un any ni superior a cinc. La reincorporació, si escau, s’ha de sol·licitar a l’empresa per escrit, amb un mes d’antelació. Si hi ha dues persones de la mateixa família o més que presten els seus serveis a la mateixa empresa, només una d’elles pot acollir-se a aquest benefici.

Clàusula d'excedència voluntària

La persona amb una antiguitat a l’empresa de com a mínim un any, té dret a una excedència voluntària d’un termini no menor a quatre mesos ni superior a cinc anys, excepte pacte exprés entre les parts. Per acollir-se a una altra excedència voluntària, la persona ha de treballar un nou període de com a mínim un any de servei efectiu a l’empresa.

Clàusula d’absència per força major

En cas que la persona treballadora hagi d’absentar-se del lloc de treball per causes de força major —ja sigui per necessitats o motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents; o bé en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata—, té dret a l’equivalent a 32 hores anuals, amb caràcter retribuït, segons s’estableixi al conveni col·lectiu.

Clàusula d’excedència forçosa per càrrec polític o sindical

El permís d’excedència forçosa per l’exercici de càrrec sindical o de càrrec públic, d’àmbit provincial, comarcal, nacional o superior, o per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o privat, té una durada igual a la que duri l’exercici del càrrec representatiu. En aquests casos, la readmissió és automàtica  i s’ha de notificar amb un mes d’antelació.

Clàusula de reducció de jornada per cura de depenents

1.- Qui per raons de guarda legal tingui a càrrec directe algun menor de dotze anys, persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial o familiar dependent que no exerceixi una activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari, com a mínim d’un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella.

2.- Els treballadors i treballadores que tinguin un sistema de treball per torns, tenen dret a escollir el seu torn de treball.

3.- Els qui ocupin llocs de treball amb jornada de treball partida i sol·licitin una reducció de jornada d’almenys 1/8 per guarda legal o cura de dependents, poden exercir el seu servei en jornada continuada dins del calendari anualment establert.

4.- Tant la reducció de jornada diària com el retorn a jornada completa s’han de sol·licitar, llevat d’excepcions degudament motivades, amb un període mínim de quinze dies.

5.- Els objectius i l’avaluació d’acompliment s’han d’adaptar d’acord amb la nova jornada.

La persona treballadora ha de sol·licitar a Recursos Humans la petició de reducció de jornada mitjançant un escrit personal, i concretar-hi el període de reducció de jornada i l’horari sol·licitat.

Aquest permís s’ha de sol·licitar amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del permís sol·licitat.

La persona treballadora ha de preavisar amb una antelació mínima de quinze dies la reincorporació a la jornada ordinària.

La persona treballadora que estigui en jornada reduïda per guarda legal o per cura d’alguna persona dependent, cotitza d’acord amb el que s’estableix legalment per a aquests supòsits de reducció de jornada.

Clàusula de permís per visita al metge i/o acompanyar familiars

Per al temps necessari en els casos d’assistència a consulta mèdica d’especialistes de la Seguretat Social, quan l’horari de consulta coincideixi amb el de treball i el facultatiu de medicina general prescrigui aquesta consulta. La persona treballadora ha de presentar a l’empresa el justificant oportú.

Quan sigui necessari acompanyar algun familiar al metge (assistència a facultatius de medicina general o de medicina privada) es disposarà de fins a un límit de 25 hores l’any. La totalitat d’aquestes hores es poden fer servir per acompanyar familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat a la consulta de medicina general o d’especialista.

——– O bé ——-

Les persones que treballen a l’empresa tenen dret a adaptar la seva jornada per acompanyar als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) la canalla menor de sis anys que necessitin rebre aquesta mena d’atenció. L’adaptació de la jornada s’ha de sol·licitar amb una antelació de quinze dies a la data d’efectivitat, llevat que no sigui possible complir amb el termini de preavís per raons imputables a la planificació del CDIAP; a més, el treballador o treballadora també ha de preavisar en un termini de quinze dies la finalització del període d’adaptació que, llevat d’acord entre les parts, finalitzarà quan l’infant compleixi sis anys.

Així mateix, es té dret a un permís no retribuït pel temps indispensable per assistir a reunions o visites en aquests centres. Aquest permís s’ha de sol·licitar amb suficient antelació i cal justificar l’assistència després del seu gaudiment.

Quan les dues persones progenitores treballin en la mateixa empresa, només una d’elles pot gaudir del dret d’adaptació de la jornada i/o del permís no retribuït llevat que el CDIAP requereixi la presència d’ambdues.

Clàusula de permís per acompanyar familiars a fer tràmits legals

1.- Per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, els treballadors i treballadores tenen dret a una llicència pel temps necessari per al seu compliment, sempre que no puguin fer-ho fora de l’horari de treball.

2- En tot cas, als efectes de l’acord, es considera deure inexcusable de caràcter públic o personal els següents:

a.- Citacions de jutjats, comissaries, governs civils o militars, revista militar i armes, DNI, passaport, certificats i registres en centres oficials.

b.- Acompanyament a parents minusvàlids físics, psíquics o sensorials fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, en la realització de tràmits puntuals per raó del seu estat.

c.- Examen o renovació del carnet de conduir.

d.- Requeriments i tràmits notarials.

e.- Tràmits necessaris en organismes oficials (gestió i petició de dependència, tràmits en serveis socials, tràmits de prestacions en l’àmbit social, etc.).

f- L’assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions dependents d’aquests dels quals formin part en qualitat de càrrec electe com a regidor o regidora, diputat o diputada, membre de la junta, parlamentària o parlamentari.

Clàusula de força major - aturada improductiva

En les aturades improductives degudes a una causa de força major independent de la voluntat de l’empresa, el treball es pot aturar, amb l’obligació per part de les persones treballadores de recuperar el temps perdut per aquest motiu a raó d’una hora diària, com a màxim, els dies laborables següents, excepte pacte exprés. Amb caràcter previ, la Direcció de l’empresa ha de comunicar a la representació legal de les persones treballadores la causa concreta que al·lega per procedir a aquesta recuperació. Aquesta comunicació també s’ha de fer a la Inspecció de Treball.

Paralització de l’activitat laboral per risc greu i imminent. gencat.cat

Clàusula de permís retributiu de conciliació

Permís d’un dia per a la conciliació de la vida familiar i laboral. S’ha d’avisar amb una antelació mínima de 48 hores, i només el poden sol·licitar alhora el 2 % de la plantilla. En empreses amb plantilles de fins a 100 persones: dues persones treballadores. En empreses amb plantilles de més de 100 persones: el 2 % de la plantilla i, si hi ha fracció, s’arrodoneix a l’enter superior. En tots aquests casos de llicència amb dret a retribució es percep el salari del Conveni.

Clàusula de permís de baixa voluntària als majors de 61 anys

La persona que complerts els 61 anys sigui baixa voluntària a l’empresa i acrediti més d’un any d’antiguitat en la mateixa empresa, pot gaudir d’un permís de nou mesos retribuïts amb el salari real, sempre que el treballador o treballadora preavisi amb un mes d’antelació a l’inici del permís.

Aquest permís s’ha de gaudir durant els mesos immediatament anteriors a la data de la baixa en l’empresa, llevat de pacte entre les parts. El permís es redueix en un mes per cada any que superi els 61 anys d’edat. Qualsevol discrepància que sorgís de l’aplicació o interpretació d’aquest apartat s’ha de sotmetre necessàriament a la comissió paritària.

Clàusula de llicència retribuïda per a exàmens

Les persones que treballen i estudien, tenen dret a dotze mitges jornades lliures per estudiar en època d’examen. Tot el personal té dret a un màxim de dos dies a l’any per preparar exàmens per a l’obtenció d’un títol acadèmic o de formació professional. Tot el personal té dret a llicència per acudir a exàmens per a l’obtenció de títol acadèmic o de formació professional, i l’assistència a aquests s’ha de justificar. En tots aquests casos, les llicències han de ser retribuïdes.

Clàusula de llicència sense sou

a) En cas extraordinari, degudament acreditat, es poden concedir llicències pel temps que calgui, sense sou, amb el descompte del temps de llicència a efecte de l’antiguitat.

 En les empreses en què el procés productiu ho permeti, les persones treballadores amb una antiguitat superior a cinc anys poden sol·licitar una llicència sense sou pel límit màxim de dotze mesos (temps sabàtic) si aquesta té com a finalitat el desenvolupament professional i humà de la persona treballadora.

b) La persona treballadora pot disposar, amb un preavís de set dies naturals, de fins a 24 hores anuals de llicència sense sou per atendre assumptes personals o familiars, mantenint l’alta a la Seguretat Social. De mutu acord es pot pactar la recuperació en lloc del descompte de les hores utilitzades.