Convenis del Sector de Comunicació, Mitjans de Comunicació i Cultura

COMUNICACIONS. S’integraran en el Sector, d’acord amb les resolucions de la UNI (Unió Internacional de les Comunicacions i els Serveis), totes les empreses prestatàries de serveis telefònics, operadores o instal·ladores de xarxes e infraestructures per a les comunicacions. Així com les que es dediquen al seu manteniment, conservació, comercialització i les que utilitzen processaments de dades bé en telefonia fixa o mòbil, així mateix, les empreses l’activitat de les quals, està lligada a les operadores de telecomunicacions, entre unes altres: els call center (centres d’atenció al client), guies telefòniques que continguin informació i/o publicitat, gestió de dades relacionades amb serveis de facturació o actualització d’equips de clients. En definitiva, activitats que estiguin relacionades de forma permanent amb l’activitat de les comunicacions.

Empreses que prestin serveis de telecomunicació i serveis informàtics (radio recerca, telemissatgeria, telefonia mòbil, etc.) i en general les de servei de valor afegit en el seu vessant tècnic, comercial, o servei post-venda, empreses de difusió que utilitzin xarxes de comunicacions públiques o privades, o qualsevol que sigui el mitjà tècnic de transmissió per a l’emissió de senyals de ràdio, i/o televisió, i altres tipus de senyals d’informació digital o analògica.

Empreses de creació, distribució, manteniment i serveis de valor afegit de la xarxa (Internet, periodisme digital, etc.) així com les que prestin suport a les activitats de tele-medicina, tele-educació i tele-treball.

També s’inclouran en el sector de les comunicacions, com a regla general, qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades en els paràgrafs anteriors que hagi estat segregada i/o subcontractada.

MITJANS DE COMUNICACIÓ i CULTURA: Premsa Diària i no Diària, Agències de Premsa, Creació Publicitària, Publicitat Exterior, Creadors Gràfics, Models Publicitaris, Radiodifusió Publica i Privada, Televisió Pública i Privada i Produccions Audiovisuals, Cinema Producció, Cinema distribució, Cinema Exhibició, Sector Taurí, Actors, Artistes, Teatre, Circ i Varietats, Laboratoris d’Imatge i So, Músics i Cantants, Esports, Gimnasos, Clubs Esportius i Clubs Nàutics, parcs recreatius i d’atraccions, Treballadors de temps lliure. Editorials, Fotografia (galeries i estudis) i Discografia.