Qui som?

L’àmbit professional de la FeSMC-UGT de Catalunya és el de les persones treballadores (assalariades, autònomes, a l’atur o jubilades que compleixin les condicions esmentades abans) que desenvolupin o hagin desenvolupat la seva activitat laboral en l’àmbit professional corresponent als sectors i subsectors que s’indiquen a continuació:

01.- SECTOR NACIONAL COMERÇ

1.1.- COMERÇ. Integrarà totes les empreses l’activitat principal de les quals, sigui la comercialització, distribució o emmagatzematge de qualsevol producte, amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic inferior a 2.500 metres quadrats. S’enquadren els afiliats i afiliades de les empreses de: Supermercats, Comerç, Detallistes i Magatzems Majoristes. Mercats centrals i mercats municipals. Representants de Comerç. Serveis de camp per a activitats de reposició (Marxandatge), màquines expenedores, vending, Botigues de Conveniència.

Aquestes activitats comprenen: La venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris com per compte propi. La venda sense transformació de productes nous i usats al públic en general per a consum o ús personal o domèstic en botigues, grans magatzems, llocs, venda on-line o per Internet, magatzems que reben encàrrecs per correu, venedors ambulants, cooperatives de consum, i tota activitat que suposi la comercialització de productes i mercaderies per a un consumidor finalista. La reparació i instal·lació d’articles personals o domèstics, fins i tot en combinació amb la venda al detall que es derivin del servei post-venda. Lloguer d’efectes personals i estris domèstics. Els video-Clubs.

1.2.- GRANS MAGATZEMS. Tindrà la consideració de gran superfície minorista, amb independència de la seva denominació, tot establiment amb caràcter individual o col·lectiu, en el qual s’exerceixi l’activitat comercial minorista i tingui una superfície útil per a l’exposició i venda al públic superior a 2.500 metres quadrats. Enquadra les empreses l’activitat de les quals sigui: El sector de grans magatzems està integrat per aquelles empreses que estan integrades en la patronal ANGED. Les que operen com a franquícies independentment del nombre de metres quadrats de venda. Les que tinguin per finalitat una activitat mercantil fonamentalment el comerç mixt al detall en mitjanes i grans superfícies, amb un o més centres de treball organitzats per departaments, i sempre que reuneixin a nivell nacional , com a empresa o grup d’empreses, una superfície de venda no inferior a 30.000 metres quadrats, en alguna de les modalitats següents:

Grans magatzems: s’entén per tals aquelles empreses que tenen un o més establiments de venda al detall que ofereixen un assortiment ampli i relativament profund de diverses gammes de productes (principalment articles per a l’equipament de la llar, confecció, calçat, perfumeria, alimentació, etc.), presentats en departaments múltiples, en general amb l’assistència d’un personal de venda, i que posen a més diversos serveis a la disposició dels clients.

Hipermercats: s’entén per tals, aquelles empreses que tenen un o més establiments de venda al detall que ofereixen principalment en autoservei un ampli assortiment de productes alimentaris i no alimentaris de gran venda, que disposen, normalment, d’estacionament i posa a més diversos serveis a la disposició dels clients. Com són gasolineres, serveis a domicili, asseguradores, compres on-line, etc.

Grans Superfícies especialitzades: entenent per tals les que reuneixen les característiques d’activitat, volums i dimensió mínims establerts per aquesta activitat.

02.-SECTOR NACIONAL DE COMUNICACIONS, MITJANS DE COMUNICACIÓ I CULTURA

2.1.- COMUNICACIONS. S’integraran en el Sector, d’acord amb les resolucions de la UNI (Unió Internacional de les Comunicacions i els Serveis), totes les empreses prestatàries de serveis telefònics, operadores o instal·ladores de xarxes e infraestructures per a les comunicacions. Així com les que es dediquen al seu manteniment, conservació, comercialització i les que utilitzen processaments de dades bé en telefonia fixa o mòbil, així mateix, les empreses l’activitat de les quals, està lligada a les operadores de telecomunicacions, entre unes altres: els call center (centres d’atenció al client), guies telefòniques que continguin informació i/o publicitat, gestió de dades relacionades amb serveis de facturació o actualització d’equips de clients. En definitiva, activitats que estiguin relacionades de forma permanent amb l’activitat de les comunicacions.

Empreses que prestin serveis de telecomunicació i serveis informàtics (radio recerca, telemissatgeria, telefonia mòbil, etc.) i en general les de servei de valor afegit en el seu vessant tècnic, comercial, o servei post-venda, empreses de difusió que utilitzin xarxes de comunicacions públiques o privades, o qualsevol que sigui el mitjà tècnic de transmissió per a l’emissió de senyals de ràdio, i/o televisió, i altres tipus de senyals d’informació digital o analògica.

Empreses de creació, distribució, manteniment i serveis de valor afegit de la xarxa (Internet, periodisme digital, etc.) així com les que prestin suport a les activitats de tele-medicina, tele-educació i tele-treball.

També s’inclouran en el sector de les comunicacions, com a regla general, qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades en els paràgrafs anteriors que hagi estat segregada i/o subcontractada.

2.2.- MITJANS DE COMUNICACIÓ i CULTURA: Premsa Diària i no Diària, Agències de Premsa, Creació Publicitària, Publicitat Exterior, Creadors Gràfics, Models Publicitaris, Radiodifusió Publica i Privada, Televisió Pública i Privada i Produccions Audiovisuals, Cinema Producció, Cinema distribució, Cinema Exhibició, Sector Taurí, Actors, Artistes, Teatre, Circ i Varietats, Laboratoris d’Imatge i So, Músics i Cantants, Esports, Gimnasos, Clubs Esportius i Clubs Nàutics, parcs recreatius i d’atraccions, Treballadors de temps lliure. Editorials, Fotografia (galeries i estudis) i Discografia.

03.- SECTOR NACIONAL FINANCER, ASSEGURANCES I OFICINES

3.1.- FINANCER: Bancs Comercials i Industrials, ja siguin aquests públics o privats, nacionals o estrangers. Entitats de Finançament, de Leasing o de Factoring, de Refinançament, de Garantia Recíproca o de Crèdit Hipotecari, Societats mediadores del Mercat de Diners i de Capitals, Borses i Societats Mediadores del Mercat de Valors, Societats i Fons d’Inversió, altres Intermediaris Financers, Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA), Caixes d’Estalvi, Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC), Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit.

3.2.- ASSEGURANCES: Entitats Asseguradores; Societats Cooperatives d’Assegurances; Entitats de Previsió Social; Serveis de Prevenció Aliens; Mediació d’ Assegurances Privades i Consorci de Compensació d’Assegurances.

3.3.- OFICINES: Contact Center (abans Telemàrketing);, Empreses de Treball Temporal, Agències Privades de Col•locació; Enginyeries i Oficines d’Estudis Tècnics; Consultoria i Estudis de Mercat; Empreses de Serveis d’Informàtica; Notaries; Registres de la Propietat i Mercantils; Gestories Administratives; Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals; Empreses de Gestió i Mediació Immobiliària; Societats de Taxació; Empreses d’Importació i/o Exportació; Fundacions; Despatxos Professionals; Corredors de Comerç; Graduats Socials; Col•legis Professionals; Organitzacions Polítiques, Sindicals i Empresarials; Organització Fires i Congressos; i en general,totes aquelles activitats professionals que es regeixen per la Normativa d’Oficines i Despatxos.

04.- SECTOR NACIONAL HOSTALERIA i TURISME

4.1.- HOSTALERIA.- Integrarà a les empreses sigui quina sigui la seva titularitat i objecte social, que realitzin en instal•lacions fixes o mòbils de manera permanent o estacional i l’activitat de les quals sigui:
Hotels, Hostals, Hotels-Residència, Hostals-Residències, Albergs, Paradores, Apart-hotels, Residències, Apartaments, Motels, Càmping, Camps de golf, Pensions, Fondes, Cases d’Hostes, Posades, Cases Rurals, balnearis o establiments termals en els quals s’hagi d’aplicar el conveni d’hostaleria i establiments de multi propietat en explotació turística (temps compartit i comunitat de propietaris, així mateix s’inclourà qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada). Club privats i d’oci.
Restaurants, bars, Cases de Menjar, Tavernes, Cafeteries, Xocolateries, Gelateries, Venda de Sucs, Establiments de Menjar Ràpid, Creperies, Pizzeries i Càterings, cadenes de restauració moderna, quioscos de platja, pubs, terrasses de vetlladores, quioscos, croissanteries, locals de degustacions, gastrobars, kebabs i serveis de menjars o begudes en casinos de joc i bingos.
Discoteques, Pubs, Sales de Festa, de ball, Salons de te i d’esbarjo, Cibercafés, Whiskeries, Ambigús, Tablaos flamencs.

Aquestes activitats comprenen:
La provisió d’allotjament mitjançant pagament per a estades curtes en: hotels, aparthotels, motels, posades, campaments de vacances, xalets, apartaments turístics, granges, albergs, refugis, residències, qualsevol residència col•lectiva que no tingui caràcter de servei social.
La venda de menjars per al seu consum, normalment en el local, inclosa la venda de begudes per acompanyar als menjars en: restaurants, autoserveis, cafeteries, establiments de menjar ràpid, restaurants de menjars per portar, freiduries i similars, quioscos de platja i similars, gelateries ja sigui per consumir en el local o per portar.
Venda de begudes per a consum efectuades en establiments com: bars, cerveseries,
terrasses, clubs nocturns, etc.

El subministrament de menjars preparats per a companyies aèries, empreses de transport o unes altres institucions.

Turisme. Els Parcs Temàtics d’oci i esplai que estiguin relacionats amb el turisme i totes les noves activitats relacionades amb l’oci turístic inclòs les empreses organitzadores del turisme d’aventura.

Les agències de viatges, que es dediquin a la preparació, contractació, venda o explotació de viatge en general per qualsevol mitjà, inclòs els informàtics o telefònics. Així mateix Inclourà a tots els treballadors/as que prestin servei en els diferents col·lectius a les agències de viatge, incloent el servei emissor, punts de venda, receptiu, personal d’administració, serveis generals, guies turístics amb relació laboral, assistents de grups turístics amb relació laboral, i en general totes aquelles professions annexes que mantinguin qualsevol tipus de vinculació amb les Agències de viatge, etc. Hostes i hostesses de Congressos, intèrprets, les empreses de lloguer de vehicles amb i sense conductor/a, i les empreses de reserves i/o vendes de serveis, sempre que la seva principal activitat sigui per a agències de viatges, guies turístics, intèrprets, el lloguer de vehicles amb i sense conductor/a, així mateix s’inclourà qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada.

L’organització, preparació, contractació, venda o explotació de viatges en general a través de qualsevol mitjà, bé sigui telefònic, informàtic o presencial. Realitzar el tutelat i la conducció de la visita turística, oferint la informació necessària i requerida pel passatger, així com assistir, orientar i assessorar al turista en els casos que es requereixin; la prestació d’ajuda o col·laboració als/les assistents dels congressos, encarregant-se del control d’accessos i la sala, així com el lliurament i recollida de documentació i materials en general. La traducció d’una llengua a una altra en qualsevol àmbit d’actuació en els quals es desenvolupi, independentment dels mitjans que s’utilitzin per a tal fi. Les pròpies de l’activitat d’arrendament de vehicles amb o sense conductor indistintament del període de temps del mateix.

Joc. S’integraran totes les empreses l’activitat de les quals es relaciona amb el joc i les apostes com: Bingos, Casinos, Administracions de Loteries, Despatxos expenedors de jocs de l’Estat i autonòmics (travesses, bonoloto, loteria primitiva, etc.), ONCE, Salons recreatius, salons de màquines escurabutxaques, i qualsevol tipus d’establiment legalment autoritzat on es realitzin apostes, on-line o presencials, sales d’apostes, etc

Aquesta relació no és exhaustiva, per la qual cosa és susceptible de ser ampliada o complementada amb activitats no incloses en ella que figurin en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques actual o futura.

4.2.- RESTAURACIÓ SOCIAL. S’Integrarà totes les empreses dedicades a les activitats de: subministrament de menjars preparats i altres serveis relacionats per a: banquets, noces, festes i altres celebracions. Les activitats de contractistes proveïdors de menjars preparats elaborats en un establiment central per al seu consum en altres instal•lacions. Venda de menjars i begudes, normalment a preu reduït, per a grups de persones amb vincle professional en: centres esportius, fàbriques o oficines, 27 menjadors escolars, universitaris, centres militars, hospitals, centres de l’Administració etc. Els cuidadors i cuidadores i monitors i monitores de menjadors escolars. Col•lectivitats. S’entén per servei de col•lectivitats o restauració social, aquell que és realitzat per una empresa interposada entre l’empresa principal (client) i el comensal, presta un servei hostaler i procedeix a elaborar i transformar els aliments mitjançant un sistema i organització propis, en les instal•lacions del mateix «client» o a les seves pròpies, servint sempre amb posterioritat, aquests aliments, als espais habilitats a aquest efecte pels clients i percebent per això una contraprestació. Així mateix s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest capítol els serveis hostalers prestats en virtut de concessions administratives per les empreses pertanyents al subsector de col•lectivitats o restauració social, per exemple en centres d’ensenyament, hospitals i aeroports, entre d’altres. Art.59.1 ALEH.

05.- SECTOR NACIONAL NETEJA I SEGURETAT

5.1.- NETEJA: Neteja d’Edificis i Locals, Tractament i Eliminació de Residus, Regs i Neteja de Clavegueram, Platges i Neteja Industrial, Servei Domèstic, Empleats de Finques Urbanes, Jardineria i Plantes Vives, Tintoreries i Bugaderies, Perruqueries, Instituts de Bellesa i similars, Residus Sòlids, Manteniment de Cabines Telefòniques i similars, Pompes Fúnebres, Desinfecció, Desinsectació i Desratització.
5.2.- SEGURETAT: Seguretat Privada, Detectius Privats, Vigilància Privada d’Aparcaments, sector de serveis auxiliars, generals o integrals i subsectors anàlegs.

06.- SECTOR NACIONAL TRANSPORTS

6.1.- AERI. Integrarà totes les activitats de transport i treballs aeris, entre elles; fotografia aèria, treballs fitosanitaris, prevenció i extinció d’incendis, la publicitat, comercialització, vendes i reserves de bitllets de transport, sempre que es faci per les pròpies operadores i/o subcontractats i/o negocis agregats de les mateixes. La facturació i embarcament del passatge de l’avió, així com la coordinació, preparació i planificació del vol, així com la cerca de l’equipatge perdut.
El control identificatiu del passatger i el seu equipatge. Estaran integrades en el Sector
totes les empreses dedicades al transport de mercaderies pròpies i alienes per via aèria, des de la recepció, repartiment i preparació del vol, així com tots els treballs relacionats amb la càrrega aèria. L’assistència a l’avió en rampa, així com totes les activitats auxiliars que d’això se’n derivin, l’assistència a passatgers i passatgeres amb mobilitat reduïda, la càrrega i descàrrega de l’avió, la càrrega del combustible, el remolc de les aeronaus, el trasllat per mig motor dels passatgers i passatgeres a les terminals, així com el servei de col•locació i retirada de passarel•les que connecten l’aeronau amb la terminal aeroportuària, l’aproximació a l’avió d’equips auxiliars, com a escales, cintes, unitats autònomes d’energia i, totes aquelles altres activitats relacionades en l’annex del RD 1161/1999, 2 de juliol, publicat en el B.O.E. de 15 de 28 juliol de 1999.

El manteniment tècnic de l’avió, tant en hangar i rampa, així com les revisions dels seus components mecànics, hidràulics i/o aviòniques (elèctrics o electrònics), l’estructura de l’avió i els seus interiors. La instrucció de vol, tant de tripulacions tècniques com a auxiliars, així com el manteniment i/o revisió dels equips necessaris per a això, com a equips d’emergència i de simulació virtual a nivell mecànic -hidràulic, avió i sistemes informàtics. La provisió en els avions de mercaderia per a la venda a bord, sempre que es realitzin per les pròpies companyies operadores i/o negocis segregats d’aquestes.

Els sistemes informàtics necessaris per suportar totes les operacions del transport aeri, sempre que es facin per les companyies operadores i/o negocis segregats d’aquestes i/o subcontractats. Les empreses de reserves (Amadeus, Sabre, Galileu) sempre que la seva principal activitat sigui per a companyies aèries.

El servei d’informació aeroportuari i el sosteniment de quantes activitats tècniques i administratives siguin necessaris per al control i l’operació del vol. El manteniment de tots els avions i/o helicòpters que es faci en l’Estat espanyol.

Totes les activitats que es generen en el Sector Aeri, (manteniment d’avions, hangars, i com a línia general qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada).

S’integraran en el Sector Aeri, d’acord amb el que disposa a la llei 9/2010, i d’acord a la resolució de la Comissió Executiva Confederal de data 20 de desembre, tots els treballadors de les empreses sotmeses al que es disposa en el RD 931/2010 de 23 de juliol i l’activitat principal del qual consisteixi en la prestació de serveis de trànsit aeri, sota la modalitat d’informació de vol aeròdrom (AFIS), o sota la modalitat de control, o sota ambdues modalitats, segons es determini en les ordres ministerials del Ministeri de Foment”.

6.2.- CARRETERES I URBANS. Integraran a les empreses de transports per carretera de viatgers; els transports de malalts i accidentats en ambulàncies de gestió privada; els transports de mercaderies pròpies i alienes, així com les agències de transports; els transports de mudances, els serveis de autotaxi, de missatgeria, la paqueteria i els courriers, el lliurament domiciliari, els dipòsits, emmagatzematges, logística i distribució de mercaderies; l’explotació d’aparcaments, pàrquings, serveis regulats d’aparcaments; estacions de rentat, grues, autopistes de peatge, i serveis al conductor/a les EMT i els Metros, totes les empreses de tramvies, containers, matèries perilloses, àrids, transport i lloguer de maquinària d’obres públiques, grues mòbils autopropulsades, transport i gestió de residus, així com totes les activitats annexes als transports per carreteres.

6.3.- FERROVIARI. Integraran a aquelles empreses que independentment de la seva cobertura territorial realitzin la seva activitat per ferrocarril, carros transbordadors, carril cremallera o cable estacions d’esquí, ja sigui transportant viatgers o mercaderies i, en
general, aquelles empreses, modalitats i/o activitats objecte de regulació legislativa en 29 matèria ferroviària de les diferents Administracions. Pertanyen així mateix a aquest Sector aquelles empreses que administrin o gestionin les infraestructures ferroviàries independentment del seu àmbit territorial i del seu règim jurídic.

A més pertanyen a aquest Sector totes aquelles empreses i/o treballadors/es que realitzin activitats annexes al transport ferroviari, tant de viatgers com de mercaderies i tant en dependències o infraestructures ferroviàries com a bord dels trens. L’ integren a més les activitats de neteja i endreçament (trens, estacions, dormitoris, oficines, vies, fossats i altres dependències), remogut de mercaderies (càrrega i descàrrega), despatxos centrals, d’igual manera queden inclosos els serveis addicionals, complementaris i auxiliars ferroviaris següents: serveis de maniobres en carros transbordadors, en grues pòrtic, amb loco-tractors i locomotores, aprovisionament de combustible a vehicles ferroviaris, conducció de vehicles ferroviaris en trams restringits per efectuar les maniobres, conservació, neteja i greixatge d’agulles, canvi de llunes de vehicles ferroviaris, escata i pintura, servei de maniobres d’enganxament i proves de frenat, agents d’acompanyament en trens, personal de manteniment i maniobrabilitat dels canviadors d’ample, desinfecció, manteniment, manipulació, restauració, revisió i reparació de les dependències ferroviàries, infraestructures ferroviàries i material motor i remolcat i, com a línia general qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada.
A més també ho integren les empreses i activitats de serveis i/o atenció al viatger i/o
client de les empreses ferroviàries tant en les dependències o infraestructures ferroviàries com a bord dels trens i les empreses de reserves i/o vendes de serveis, sempre que la seva principal activitat sigui per a empreses ferroviàries. D’igual manera pertanyen a aquest Sector totes aquelles empreses que prestin serveis en : Atenció al client, carros porta equipatges, ajuda a persones amb mobilitat reduïda, gestió de centres de servei al client, serveis auxiliars d’orientació o ajuda en estacions o vehicles ferroviaris, serveis auxiliars d’informació personalitzada en trens o estacions, control de places i vehicles, qualsevol tipus de gestió realitzada en els aparcaments ferroviaris, venda canvi i/o anul•lació de títols de transport ferroviari, servei de màquines auto vendes i auto check-in, informació, atenció i assessorament al client, lliurament de recaptació i control d’instal•lacions, així com qualsevol tipus de servei auxiliar que es realitzi en qualsevol entitat ferroviària etc. totes aquelles empreses i/o treballadors/es dedicats al manteniment, revisió, modificació i reparació de la infraestructura ferroviària.
6.4 MARÍTIM-PORTUARI. Integrarà així mateix a totes les empreses i navilieres dedicades a les següents activitats:
Tràfic marítim: Cabotatge nacional i internacional, navegació d’altura i gran altura, remolcadors altura i gran altura, servei marítim de vigilància duanera i salvament, embarcacions dedicades al servei de suport logístic i recerca, bases d’exploració,
perforació i explotació del subsòl marí, personal enrolat en embarcacions esportives i
personal de marines embarcacions esportives, club nàutic i personal de marines.
Activitats en embarcacions dedicades a la pesca en les modalitats de: Cèrcol, arrossegament de fons, volants, palangre, bacallà, bonítols, tonyinaires, congeladors,
marisquer, almadrava, rascos, miños, betes.

Les empreses que realitzen activitats en: Piscifactories, recol•lectors d’algues, cultius
marins i similars.

Les empreses dedicades a l’interior del port: Remolcadors (interior de port), embarcacions de servei de practicatge, pràctics, amarradors de bord, embarcacions de aguada, subministrament de combustible, mercaderies i provisions, embarcacions de passatge de servei interior de port i litoral, embarcacions de manteniment, neteja i anticontaminació, interior i exterior de ports, embarcacions d’obres de conservació i reparació, tant exterior com a l’interior dels ports, embarcacions dedicades al servei de salvament. I, en resum, tota embarcació i/o artefacte dedicat a les activitats marítimes inclosos els/les bussos professionals, així com extractives de pesca i marisqueig.

L’explotació del Ens Públic Ports de l’Estat i el control de tràfic i mercaderies de tots els ports. Així com les Agències Públiques de ports de Catalunya.

Les empreses de duanes, transitàries i consignatàries tant pel que fa a les que estan situades en els ports com a l’interior del territori català.

Les empreses d’estiba/desestiba; fars; dipòsits francs. Les activitats d’amarratge situades a terra. Les empreses annexes a ports que exerceixen la seva activitat en l’àmbit funcional i geogràfic del port i la seva zona de serveis i zones franques.