Afiliació FeSMC Catalunya

Per afiliar-te per internet fes clic en aquest enllaç

 • QUINS AVANTATGES SUPOSA AFILIAR-SE A FeSMC – UGT CATALUNYA
  Els avantatges d’estar afiliat/da a un sindicat organitzat i estructurat, com a UGT, són nombroses:
  Informació i assessorament permanent
  Gabinets jurídics especialitzats (advocats/des laboralistes, etc.).
  Contractació, salaris, vacances, nòmines, jornades, convenis col·lectius, liquidacions, quitances, jubilacions, pensions, Seguretat Social, acomiadaments,…
  Expedients de regulació.
  Protecció per desocupació.
  Prevenció de riscos laborals.
  Formació contínua adaptada als llocs de treball.
  Formació sindical específica per a  delegats/des de personal, membres de comitès i delegats/des de salut laboral, seccions sindicals.

 • IMPORT QUOTES D’AFILIACIÓ A FeSMC-UGT CATALUNYA ANY 2024
 • Quota Ordinària  
 • 15,20 euros mensuals    Modalitat pagament :  Trimestral 45,60 euros 
 • Quota Reduïda + Persona ATURADA amb ingressos
 • 10,15 euros mensuals       Modalitat pagament:  Trimestral  30,45 euros
 • La Quota Reduïda s’aplicarà als afiliats els ingressos anuals dels quals íntegres procedents de rendes del treball o protecció per desocupació siguin iguals o inferiors en còmput la quantitat de 14.000 €. Aportar document acreditatiu. Per a les persones aturades portar document acreditatiu del SOC.
 • 4,35 euros mensuals       Modalitat pagament:   Trimestral  13,05 euros
 • S’aplicarà a les persones aturades SENSE INGRESSOS. Cal aportar Certificat SEPE que acrediti la situació.
 • Quotes Especials per a Jubilats/Pensionistes
 • 7,25 euros mensuals      Modalitat pagament:  Trimestral  21,75 euros
 • S’aplicarà a les persones JUBILADES / Pensionistes.  Els ingressos anuals  íntegres que siguin superiors en còmput anual a la quantitat de 7.000 €.
 • Quotes Especials per a Jubilats/Pensionistes
 •  4,35 euros mensuals     Modalitat pagament:  Trimestral  13,05 euros
 • S’aplicarà a les persones JUBILADES / Pensionistes. Els ingressos anuals íntegres que siguin inferiors en còmput anual a la quantitat de 7.000 €. Cal aportar document que ho acrediti.
 • Quota de suport al SINDICAT
 • La UGT de Catalunya va acordar establir una quota d’afiliació amb aportació de    suport al sindicat per ajudar a reforçar els ingressos de l’organització, demanant    un esforç a les persones afiliades al sindicat què, pel seu compromís, es trobin    en  disposició d’incrementar amb la seva contribució la capacitat econòmica de    l’organització. Aquesta quota comporta que aquelles persones que s´acullin   passaran a pagar 15 € al mes.
 • CUOTA ESPECIAL ESTUDIANTS
 • 1,00 euros mensuals.       Modalitat pagament:   Trimestral   3,00 euros
 • S’ aplicarà a estudiants menors de 25 anys i que no tinguin cap mena d’ingressos. Cal aportar document que ho acrediti.
 • Quota zero: Condicions generals 
 • A causa de la situació de crisi actual, s’estableix la quota zero dins la nostra organització per a persones tant ja afiliades com per a nous afiliats/des sense cap tipus d’ingressos.La situació d’afiliat/da amb quota zero té una vigència d’un any. Al final d’aquest període només es prorrogarà si es presenta la documentació que certifiqui que la situació persisteix. En cas contrari, passarà automàticament a situació d’afiliat/da amb quota d’assalariat. En el cas d’afiliats/des que passen a quota zero, la seva antiguitat queda congelada al període cotitzat abans de l’aplicació d’aquesta quota. Per a nous afiliats/des no es genera antiguitat.

Qui pot ser beneficiari de la quota zero? Qualsevol persona en edat de treballar, afiliat/da o no a la UGT que estigui a l’atur i no rebi cap ajut o prestació de cap tipus.

Documents a presentar:

1. Imprès de sol·licitud d’aplicació quota zero.

2. Certificat de demanda d’ocupació (SOC/INEM), que especifiqui que no és perceptor de prestacions d’aturat/ada.

3. Certificat que acrediti no ser perceptor de cap prestació econòmica de la Seguretat Social. Per sol·licitar aquest certificat es pot utilitzar el formulari de “Certificat de la Seguretat Social de no ser perceptor de prestacions” .Una vegada emplenat i signat el formulari es pot enviar per correu ordinari, o bé presentar-lo en qualsevol dels centres d’atenció i informació de la Seguretat Social on tramitaran l’emissió del certificat.

També es pot obtenir personant-se a qualsevol oficina de l’INSS, i sol·licitant-lo directament.

Les adreces de les oficines de l´INSS es troben a la següent direcció.

4. Full d’afiliacióés imprescindible tant per a persones ja afiliades com per a nous afiliats/des. No es tramitaran sol·licituds d’aplicació de quota zero que no vinguin acompanyades del full d’afiliació signat amb les següents dades:
– dades personals del afiliat/da (DNI/NIE, nom i cognoms, adreça postal i adreça electrònica)
– dades bancàries de l’afiliat/da

5. Full SEPA: amb signatura i dades IBAN. És necessària per normativa tant per a noves afiliacions com per a canvis de dades bancàries.

ON TRAMITAR ELS DIFERENTS TIPUS D’AFILIACIONS:

Aquests documents es faran arribar a qualsevol seu de la UGT de Catalunya i , aquestes  les faran arribar a la Federació FeSMC Catalunya per a la seva tramitació i aprovació si escau.

http://www.ugt.cat/contenido/uploads/2020/06/consulta_dades-1.jpg