Afiliació FeSMC Catalunya

Per afiliar-te per internert fes clic en aquest enllaç

 • QUINS AVANTATGES SUPOSA AFILIAR-SE A FeSMC – UGT CATALUNYA
  Els avantatges d’estar afiliat/da a un sindicat organitzat i estructurat, com a UGT, són nombroses:
  Informació i assessorament permanent
  Gabinets jurídics especialitzats (advocats/des laboralistes, etc.).
  Contractació, salaris, vacances, nòmines, jornades, convenis col·lectius, liquidacions, quitances, jubilacions, pensions, Seguretat Social, acomiadaments,…
  Expedients de regulació.
  Protecció per desocupació.
  Prevenció de riscos laborals.
  Formació contínua adaptada als llocs de treball.
  Formació sindical específica per a  delegats/des de personal, membres de comitès i delegats/des de salut laboral, seccions sindicals.

 • IMPORT QUOTES D’AFILIACIÓ A FeSMC-UGT CATALUNYA ANY 2021
 • Quota Ordinària  
 • 13,70 euros mensuals    Modalitat pagament :  Trimestral 41,10 euros 
 • Quota Reduïda 
 • 9,10 euros mensuals       Modalitat pagament:  Trimestral  27,30 euros
 • La Quota Reduïda s’aplicarà als afiliats els ingressos anuals dels quals íntegres procedents de rendes del treball o protecció per desocupació siguin iguals o inferiors en còmput anual a 1,50 vegades el Salari Mínim Interprofessional.
 • Quotes Especials per a Jubilats (tipus C)
 • 6,50 euros mensuals      Modalitat pagament:  Trimestral  19.50 euros
 • S’aplicarà a les persones adscrites de la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP)       els ingressos anuals dels quals íntegres siguin superiors a 1,50 vegades el           Salari Mínim Interprofessional.
 • Quotes Especials per a Jubilats (tipus D)
 •  3,90 euros mensuals     Modalitat pagament:  Trimestral  11,70 euros
 • S’aplicarà a les persones adscrites de la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP)       els ingressos anuals dels quals íntegres siguin inferiors a 1,50 vegades el Salari   Mínim Interprofessional.
 • Quota amb aportació solidària
 • La UGT de Catalunya va acordar establir una quota d’afiliació amb aportació de    suport al sindicat per ajudar a reforçar els ingressos de l’organització, demanant    un esforç a les persones afiliades al sindicat què, pel seu compromís, es trobin       en  disposició d’incrementar amb la seva contribució la capacitat econòmica de     l’organització. Aquesta quota comporta que aquelles persones que s´acullin           passaran a pagar 15 € al mes.
 • El diferencial entre la quota habitual i aquest import té caràcter finalista i anirà destinat a cobrir els serveis directes per als afiliats que es troben a la quota zero. Es podrà acollir al pagament de la quota de suport qualsevol afiliat o afiliada, fent-la efectiva en funció de la seva forma de cotització.
 • Quota zero: Condicions generals 
 • A causa de la situació de crisi actual, s’estableix la quota zero dins la nostra organització per a persones tant ja afiliades com per a nous afiliats/des sense cap tipus d’ingressos.La situació d’afiliat/da amb quota zero té una vigència d’un any. Al final d’aquest període només es prorrogarà si es presenta la documentació que certifiqui que la situació persisteix. En cas contrari, passarà automàticament a situació d’afiliat/da amb quota d’assalariat.En el cas d’afiliats/des que passen a quota zero, la seva antiguitat queda congelada al període cotitzat abans de l’aplicació d’aquesta quota. Per a nous afiliats/des no es genera antiguitat.

Qui pot ser beneficiari de la quota zero? Qualsevol persona en edat de treballar, afiliat/da o no a la UGT que estigui a l’atur i no rebi cap ajut o prestació de cap tipus.

Documents a presentar:

1. Imprès de sol·licitud d’aplicació quota zero.

2. Certificat de demanda d’ocupació (SOC/INEM), que especifiqui que no és perceptor de prestacions d’aturat/ada.

3. Certificat que acrediti no ser perceptor de cap prestació econòmica de la Seguretat Social. Per sol·licitar aquest certificat es pot utilitzar el formulari de “Certificat de la Seguretat Social de no ser perceptor de prestacions” .Una vegada emplenat i signat el formulari es pot enviar per correu ordinari, o bé presentar-lo en qualsevol dels centres d’atenció i informació de la Seguretat Social on tramitaran l’emissió del certificat.

També es pot obtenir personant-se a qualsevol oficina de l’INSS, i sol·licitant-lo directament.

Les adreces de les oficines de l´INSS es troben a la següent direcció.

4. Full d’afiliacióés imprescindible tant per a persones ja afiliades com per a nous afiliats/des. No es tramitaran sol·licituds d’aplicació de quota zero que no vinguin acompanyades del full d’afiliació signat amb les següents dades:
– dades personals del afiliat/da (DNI/NIE, nom i cognoms, adreça postal i adreça electrònica)
– dades bancàries de l’afiliat/da

ON TRAMITAR ELS DIFERENTS TIPUS D’AFILIACIONS:

Aquests documents es faran arribar a qualsevol seu de la UGT de Catalunya i , aquestes  les faran arribar a la Federació FeSMC Catalunya per a la seva tramitació i aprovació si escau.