Convenis del Sector de Neteja i Seguretat

NETEJA: Neteja d’Edificis i Locals, Tractament i Eliminació de Residus, Regs i Neteja de Clavegueram, Platges i Neteja Industrial, Servei Domèstic, Empleats de Finques Urbanes, Jardineria i Plantes Vives, Tintoreries i Bugaderies, Perruqueries, Instituts de Bellesa i similars, Residus Sòlids, Manteniment de Cabines Telefòniques i similars, Pompes Fúnebres, Desinfecció, Desinsectació i Desratització.

 SEGURETAT: Seguretat Privada, Detectius Privats, Vigilància Privada d’Aparcaments, sector de serveis auxiliars, generals o integrals i subsectors anàlegs.