Convenis del Sector Financer, Assegurances i Oficines

FINANCER: Bancs Comercials i Industrials, ja siguin aquests públics o privats, nacionals o estrangers. Entitats de Finançament, de Leasing o de Factoring, de Refinançament, de Garantia Recíproca o de Crèdit Hipotecari, Societats mediadores del Mercat de Diners i de Capitals, Borses i Societats Mediadores del Mercat de Valors, Societats i Fons d’Inversió, altres Intermediaris Financers, Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA), Caixes d’Estalvi, Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC), Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit.

 ASSEGURANCES: Entitats Asseguradores; Societats Cooperatives d’Assegurances; Entitats de Previsió Social; Serveis de Prevenció Aliens; Mediació d’ Assegurances Privades i Consorci de Compensació d’Assegurances.

OFICINES: Contact Center (abans Telemàrketing);, Empreses de Treball Temporal, Agències Privades de Col•locació; Enginyeries i Oficines d’Estudis Tècnics; Consultoria i Estudis de Mercat; Empreses de Serveis d’Informàtica; Notaries; Registres de la Propietat i Mercantils; Gestories Administratives; Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals; Empreses de Gestió i Mediació Immobiliària; Societats de Taxació; Empreses d’Importació i/o Exportació; Fundacions; Despatxos Professionals; Corredors de Comerç; Graduats Socials; Col•legis Professionals; Organitzacions Polítiques, Sindicals i Empresarials; Organització Fires i Congressos; i en general,totes aquelles activitats professionals que es regeixen per la Normativa d’Oficines i Despatxos.