Transports

AERI. Integrarà totes les activitats de transport i treballs aeris, entre elles; fotografia aèria, treballs fitosanitaris, prevenció i extinció d’incendis, la publicitat, comercialització, vendes i reserves de bitllets de transport, sempre que es faci per les pròpies operadores i/o subcontractats i/o negocis agregats de les mateixes. La facturació i embarcament del passatge de l’avió, així com la coordinació, preparació i planificació del vol, així com la cerca de l’equipatge perdut.
El control identificatiu del passatger i el seu equipatge. Estaran integrades en el Sector
totes les empreses dedicades al transport de mercaderies pròpies i alienes per via aèria, des de la recepció, repartiment i preparació del vol, així com tots els treballs relacionats amb la càrrega aèria. L’assistència a l’avió en rampa, així com totes les activitats auxiliars que d’això se’n derivin, l’assistència a passatgers i passatgeres amb mobilitat reduïda, la càrrega i descàrrega de l’avió, la càrrega del combustible, el remolc de les aeronaus, el trasllat per mig motor dels passatgers i passatgeres a les terminals, així com el servei de col•locació i retirada de passarel•les que connecten l’aeronau amb la terminal aeroportuària, l’aproximació a l’avió d’equips auxiliars, com a escales, cintes, unitats autònomes d’energia i, totes aquelles altres activitats relacionades en l’annex del RD 1161/1999, 2 de juliol, publicat en el B.O.E. de 15 de 28 juliol de 1999.

El manteniment tècnic de l’avió, tant en hangar i rampa, així com les revisions dels seus components mecànics, hidràulics i/o aviòniques (elèctrics o electrònics), l’estructura de l’avió i els seus interiors. La instrucció de vol, tant de tripulacions tècniques com a auxiliars, així com el manteniment i/o revisió dels equips necessaris per a això, com a equips d’emergència i de simulació virtual a nivell mecànic -hidràulic, avió i sistemes informàtics. La provisió en els avions de mercaderia per a la venda a bord, sempre que es realitzin per les pròpies companyies operadores i/o negocis segregats d’aquestes.

Els sistemes informàtics necessaris per suportar totes les operacions del transport aeri, sempre que es facin per les companyies operadores i/o negocis segregats d’aquestes i/o subcontractats. Les empreses de reserves (Amadeus, Sabre, Galileu) sempre que la seva principal activitat sigui per a companyies aèries.

El servei d’informació aeroportuari i el sosteniment de quantes activitats tècniques i administratives siguin necessaris per al control i l’operació del vol. El manteniment de tots els avions i/o helicòpters que es faci en l’Estat espanyol.

Totes les activitats que es generen en el Sector Aeri, (manteniment d’avions, hangars, i com a línia general qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada).

S’integraran en el Sector Aeri, d’acord amb el que disposa a la llei 9/2010, i d’acord a la resolució de la Comissió Executiva Confederal de data 20 de desembre, tots els treballadors de les empreses sotmeses al que es disposa en el RD 931/2010 de 23 de juliol i l’activitat principal del qual consisteixi en la prestació de serveis de trànsit aeri, sota la modalitat d’informació de vol aeròdrom (AFIS), o sota la modalitat de control, o sota ambdues modalitats, segons es determini en les ordres ministerials del Ministeri de Foment”.

CARRETERES I URBANS. Integraran a les empreses de transports per carretera de viatgers; els transports de malalts i accidentats en ambulàncies de gestió privada; els transports de mercaderies pròpies i alienes, així com les agències de transports; els transports de mudances, els serveis de autotaxi, de missatgeria, la paqueteria i els courriers, el lliurament domiciliari, els dipòsits, emmagatzematges, logística i distribució de mercaderies; l’explotació d’aparcaments, pàrquings, serveis regulats d’aparcaments; estacions de rentat, grues, autopistes de peatge, i serveis al conductor/a les EMT i els Metros, totes les empreses de tramvies, containers, matèries perilloses, àrids, transport i lloguer de maquinària d’obres públiques, grues mòbils autopropulsades, transport i gestió de residus, així com totes les activitats annexes als transports per carreteres.

FERROVIARI. Integraran a aquelles empreses que independentment de la seva cobertura territorial realitzin la seva activitat per ferrocarril, carros transbordadors, carril cremallera o cable estacions d’esquí, ja sigui transportant viatgers o mercaderies i, en
general, aquelles empreses, modalitats i/o activitats objecte de regulació legislativa en 29 matèria ferroviària de les diferents Administracions. Pertanyen així mateix a aquest Sector aquelles empreses que administrin o gestionin les infraestructures ferroviàries independentment del seu àmbit territorial i del seu règim jurídic.

A més pertanyen a aquest Sector totes aquelles empreses i/o treballadors/es que realitzin activitats annexes al transport ferroviari, tant de viatgers com de mercaderies i tant en dependències o infraestructures ferroviàries com a bord dels trens. L’ integren a més les activitats de neteja i endreçament (trens, estacions, dormitoris, oficines, vies, fossats i altres dependències), remogut de mercaderies (càrrega i descàrrega), despatxos centrals, d’igual manera queden inclosos els serveis addicionals, complementaris i auxiliars ferroviaris següents: serveis de maniobres en carros transbordadors, en grues pòrtic, amb loco-tractors i locomotores, aprovisionament de combustible a vehicles ferroviaris, conducció de vehicles ferroviaris en trams restringits per efectuar les maniobres, conservació, neteja i greixatge d’agulles, canvi de llunes de vehicles ferroviaris, escata i pintura, servei de maniobres d’enganxament i proves de frenat, agents d’acompanyament en trens, personal de manteniment i maniobrabilitat dels canviadors d’ample, desinfecció, manteniment, manipulació, restauració, revisió i reparació de les dependències ferroviàries, infraestructures ferroviàries i material motor i remolcat i, com a línia general qualsevol activitat a les anteriorment ressenyades que hagi estat segregada i/o subcontractada.
A més també ho integren les empreses i activitats de serveis i/o atenció al viatger i/o
client de les empreses ferroviàries tant en les dependències o infraestructures ferroviàries com a bord dels trens i les empreses de reserves i/o vendes de serveis, sempre que la seva principal activitat sigui per a empreses ferroviàries. D’igual manera pertanyen a aquest Sector totes aquelles empreses que prestin serveis en : Atenció al client, carros porta equipatges, ajuda a persones amb mobilitat reduïda, gestió de centres de servei al client, serveis auxiliars d’orientació o ajuda en estacions o vehicles ferroviaris, serveis auxiliars d’informació personalitzada en trens o estacions, control de places i vehicles, qualsevol tipus de gestió realitzada en els aparcaments ferroviaris, venda canvi i/o anul•lació de títols de transport ferroviari, servei de màquines auto vendes i auto check-in, informació, atenció i assessorament al client, lliurament de recaptació i control d’instal•lacions, així com qualsevol tipus de servei auxiliar que es realitzi en qualsevol entitat ferroviària etc. totes aquelles empreses i/o treballadors/es dedicats al manteniment, revisió, modificació i reparació de la infraestructura ferroviària.
MARÍTIM-PORTUARI. Integrarà així mateix a totes les empreses i navilieres dedicades a les següents activitats:
Tràfic marítim: Cabotatge nacional i internacional, navegació d’altura i gran altura, remolcadors altura i gran altura, servei marítim de vigilància duanera i salvament, embarcacions dedicades al servei de suport logístic i recerca, bases d’exploració,
perforació i explotació del subsòl marí, personal enrolat en embarcacions esportives i
personal de marines embarcacions esportives, club nàutic i personal de marines.
Activitats en embarcacions dedicades a la pesca en les modalitats de: Cèrcol, arrossegament de fons, volants, palangre, bacallà, bonítols, tonyinaires, congeladors,
marisquer, almadrava, rascos, miños, betes.

Les empreses que realitzen activitats en: Piscifactories, recol•lectors d’algues, cultius
marins i similars.

Les empreses dedicades a l’interior del port: Remolcadors (interior de port), embarcacions de servei de practicatge, pràctics, amarradors de bord, embarcacions de aguada, subministrament de combustible, mercaderies i provisions, embarcacions de passatge de servei interior de port i litoral, embarcacions de manteniment, neteja i anticontaminació, interior i exterior de ports, embarcacions d’obres de conservació i reparació, tant exterior com a l’interior dels ports, embarcacions dedicades al servei de salvament. I, en resum, tota embarcació i/o artefacte dedicat a les activitats marítimes inclosos els/les bussos professionals, així com extractives de pesca i marisqueig.

L’explotació del Ens Públic Ports de l’Estat i el control de tràfic i mercaderies de tots els ports. Així com les Agències Públiques de ports de Catalunya.

Les empreses de duanes, transitàries i consignatàries tant pel que fa a les que estan situades en els ports com a l’interior del territori català.

Les empreses d’estiba/desestiba; fars; dipòsits francs. Les activitats d’amarratge situades a terra. Les empreses annexes a ports que exerceixen la seva activitat en l’àmbit funcional i geogràfic del port i la seva zona de serveis i zones franques.